Directie Voortgezet Onderwijs

De directie Voortgezet Onderwijs van het ministerie van OCW ontwikkelt beleid dat scholieren zoveel mogelijk kansen biedt. Zij doet dit in overleg met de bijna 700 scholen voor voortgezet onderwijs, de 3 landelijke pedagogische centra, het Instituut voor toetsontwikkeling Cito en de Specialisten in leerplanontwikkeling (SLO). De onderwijsvernieuwingen staan centraal, bijvoorbeeld de basisvorming, tweede fase havo/vwo (waaronder het studiehuis) en het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo).