College voor Toetsen en Examens

Diploma’s in Nederland zijn voor een groot deel gebaseerd op landelijke, centrale examens. Het is dan ook belangrijk dat vervolgopleidingen en werkgevers erop kunnen vertrouwen dat die diploma’s goede centrale examens en toetsen als basis hebben. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) zorgt daarvoor. Het heeft verschillende examens en toetsen onder zijn hoede waaronder de Centrale Eindtoets (po), de centrale examens in het vo en het mbo en de Staatsexamens Nederlands als tweede taal (Nt2). Het CvTE is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) en voert zijn taken uit onder verantwoordelijkheid van het ministerie van OCW.

De kerntaken van het CvTE met betrekking tot de centrale examens VO zijn de beschrijving van examenstof, het vaststellen van examenopgaven, het verantwoordelijk zijn voor de afname van de staatsexamens en het normeren van de examens. Voor een uitgebreide opsomming van de taken wordt verwezen naar de Wet College voor toetsen en examens.

Eindexamens

Het CvTE produceert zelf geen examenopgaven. Zij geeft een gespecificeerde opdracht voor de productie van de opgaven en de toetsen voor het centraal examen aan Cito. Tevens begeleidt het CvTE het productiewerk van Cito en stelt het CvTE het examen vast.

Het CvTE geeft enige uitvoeringsregels voor het centraal examen: het examenrooster, hulpmiddelen, regels voor de beoordeling van het examen. Zij stelt jaarlijks na afloop van het examen de definitieve normering vast. Zij coördineert het totale werk rond de examens.

Het CvTE zet diverse instrumenten in om de kwaliteit van de opgaven zoveel mogelijk te garanderen, zoals het door onafhankelijke deskundigen laten nakijken en het normhandhavingsysteem, een systeem om de moeilijkheidsgraad in te schatten.

Verder publiceert het CvTE jaarlijks de september- en maartmededelingen over de eindexamens waarin wordt beschreven waar de scholen op moeten letten en hoe het centraal examen georganiseerd wordt.

Contactgegevens

Bezoekadres:

Muntstraat 7

3512 ET Utrecht

Postadres:

Postbus 315

3500 AH Utrecht

Telefoon: 030 28 40 700

Fax: 030 28 40 709

e-mail: via Examenblad.nl of cvte.nl

website: http://www.cvte.nl