Cito

Cito is gespecialiseerd in het ontwikkelen van toetsen en examens, in het beoordelen van leerresultaten en in certificering. Vanuit deze specialismen werkt Cito mee aan de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Cito richt zich daarbij op scholen, overheid en opleidings- en exameninstellingen.

In brede kring is het instituut bekend geworden door de Eindtoets basisonderwijs en de centrale examens. Maar Cito doet meer. Sinds de oprichting in 1968 heeft het instituut een breed pakket ontwikkeld van toetsings- en evaluatie-instrumenten voor:

  • het basis- en speciaal onderwijs;
  • het voortgezet onderwijs;
  • het beroepsonderwijs en de volwasseneneducatie.

Ook branche- en bedrijfsopleidingen maken in toenemende mate gebruik van de expertise van het instituut.

Alle toetsen van Cito worden samen met docenten uit de dagelijkse onderwijspraktijk vervaardigd. Daardoor houdt het instituut nauw contact met het onderwijs. Aan het ontwikkelen van evaluatie-instrumenten gaat gedegen onderzoek vooraf. Via cursussen tracht Cito de deskundigheid van docenten op het gebied van toetsing te bevorderen.

Eindexamens

Cito maakt de opgaven voor de centrale examens. Deze opgaven worden voorgelegd aan de betrokken vaststellingscommissie van het College voor Toetsen en Examens, dat verantwoordelijk is voor de vaststelling.

Nadat de examenopgaven door een vaststellingscommissie zijn vastgesteld maakt Cito de examenopgaven drukklaar.

Vervolgens vindt de distributie plaats met behulp van DUO en de drukkerij Lijnco.

Contactgegevens

Cito

Amsterdamseweg 13

6814 CM Arnhem

tel: 026-3521111

fax: 026-3521356

e-mail: info@cito.nl