Uitslagbepaling havo en vwo

Wat is 'de uitslag'?

De uitslag van het examen is de beslissing

Ook een vavo-kandidaat die slechts opgaat voor een deeleindexamen voor een of meer vakken kan slagen als hij deze vakken aanvult met vrijstellingen tot een volledig eindexamen.

Een vavo-kandidaat die voor een of meer vakken is opgegaan en deze niet aanvult met vrijstellingen tot een volledig eindexamen, kan niet slagen en ook niet afgewezen worden. Hij ontvangt voor de vakken waarvoor hij een eindcijfer 6 of meer heeft behaald een certificaat. En hij ontvangt daarnaast een cijferlijst waarop alle vakken staan waarvoor hij in dat examenjaar het examen heeft afgerond. (zie Eindexamenbesluit VO artikel 53).

Voorlopige en definitieve uitslag

Er wordt van een voorlopige uitslag gesproken als de kandidaat nog het recht heeft op een herkansing (zie Eindexamenbesluit VO artikel 51). Pas op grond van de definitieve uitslag kunnen examendocumenten worden uitgereikt (zie Eindexamenbesluit VO artikel 52 en 53).

Hoe wordt de uitslag bepaald?

De uitslagbepaling bij een eindexamen kent vier fasen:

 • 1. 
  Beslissingen en checkpunten die nodig zijn om een uitslag te kunnen bepalen
 • 2. 
  De bepaling van de uitslag
 • 3. 
  De herkansing
 • 4. 
  De bepaling van de definitieve uitslag na herkansing

Beslissingen en checkpunten die nodig zijn om een uitslag te kunnen bepalen

Centrale regel is steeds dat een kandidaat mףet slagen als hij kan slagen door een bepaalde combinatie van vakken en cijfers.

Relevante beslissingen en checkpunten zijn onder andere:

1.1. Is de school bevoegd tot het uitreiken van het gevraagde diploma?

1.2. Voldoet de combinatie van vakken bij elkaar aan de profieleisen? (zie de examenstof en Eindexamenbesluit VO artikel 11, 12 en 13)

1.3. Zijn alle relevante vrijstellingen door de kandidaat aangetoond? (zie Eindexamenbesluit VO artikel 48 lid 6)

1.4. Mag een kandidaat van de school voor meer dan het minimaal vereiste aantal vakken examen afleggen (extra vakken) (zie Eindexamenbesluit VO artikel 8 lid 2)? Als de kandidaat met meetellen van alle vakken niet slaagt, dient de directeur ייn of meer vakken niet bij de uitslag te betrekken, onder de voorwaarde dat de overgebleven vakken een volledig eindexamen omvatten. De resterende vakkencombinatie moet natuurlijk aan de profieleisen voldoen (zie Eindexamenbesluit VO artikel 48 lid 3 en 7).

1.5. Voor een aantal vakken en werkstukken moet de beoordeling voldoende of goed behaald zijn (zie Eindexamenbesluit VO artikel 50 lid 1 onder e).

1.6. Een kandidaat voor vwo en havo mag volstaan met minder vakken als hij een vavo-examen aflegt. Dit betreft de vakken CKV en LO. Zie Eindexamenbesluit VO artikel 11, vierde lid, 12 vierde lid, en 13, vijfde lid. Die vakken worden niet op de cijferlijst vermeld. (zie Eindexamenbesluit VO artikel 52 lid 5 a1°)

De bepaling van de uitslag

Als het eindexamen is voltooid, alle zittingen van het centraal examen zijn bijgewoond en dus voor alle vakken het eindcijfer is bepaald, kan de uitslag bepaald worden.

Vanaf 2012 gelden voor de centrale examens voor vmbo, havo en vwo vernieuwde exameneisen. Deze vernieuwde exameneisen bevatten het volgende:

 • 1. 
  Per schooljaar 2011-2012, dus voor alle uitslagen vanaf de cursus 2011/2012, wordt de maatregel van kracht dat voor alle vakken op het centraal examen (CE) gemiddeld een voldoende moet worden gehaald. Dit gaat gelden voor leerlingen vmbo, havo en vwo.
 • 2. 
  In het schooljaar 2012-2013, dus voor alle uitslagen vanaf de cursus 2012/2013, zal voor leerlingen havo en vwo de maatregel ingaan dat maximaal ייn 5 als eindcijfer (het gemiddelde van het SE en het CE) mag worden gescoord voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.

De herkansing bij de centrale examens

Zodra de uitslag voor het eerst, dus nog vףףr het tweede tijdvak, is bepaald wordt deze samen met de behaalde cijfers aan de kandidaat meegedeeld. Aan kandidaten die het centraal examen nog niet voor al hun vakken hebben kunnen voltooien, worden op datzelfde moment de door hen behaalde eindcijfers meegedeeld, ook al kon voor hen nog geen uitslag worden vastgesteld (zie Eindexamenbesluit VO artikel 50 lid 5).

Elke kandidaat krijgt na het bekendmaken van zijn eindcijfers recht op het herkansen van het centraal examen voor ייn vak, ongeacht of hij zijn examen al kon voltooien en de uitslag voor hem kon worden bepaald (zie Eindexamenbesluit VO artikel 51 lid 1, 49 lid 7 en 50 lid 5). Hiermee heeft een kandidaat die bijvoorbeeld nog voor ייn vak het examen in het tweede tijdvak wil voltooien, in dat tijdvak tevens de mogelijkheid om een ander vak te herkansen. De kandidaat moet wel tijdig aan de directeur laten weten dat hij hiervan gebruik wil maken, anders verliest hij dat recht weer (zie Eindexamenbesluit VO artikel 51 lid 2).

De uitslag wordt opnieuw bepaald op grond van Eindexamenbesluit VO artikel 48 en artikel 50.

De bekendmaking van de uitslag

Na elk van de drie tijdvakken wordt de uitslag bekendgemaakt. De school of de instelling bepaalt zelf wanneer dat precies gebeurt. Bij de aangewezen vakken in het tweede tijdvak en bij het derde tijdvak maakt het College voor Toetsen en Examens het behaalde resultaat aan de school bekend; hierna bepaalt de school de uitslag en maakt deze bekend. Op Examenblad.nl wordt elk jaar aangegeven wanneer de normen (N-termen) per vak bekend worden gemaakt.


Deel deze pagina