Toelichting uitslagbepaling tweede fase

Uitslagbepaling Tweede Fase

Vanaf 2012 gelden voor de centrale examens voor vmbo, havo en vwo vernieuwde exameneisen. Deze vernieuwde exameneisen bevatten het volgende:

  • 1. 
    Per schooljaar 2011-2012, dus voor alle uitslagen vanaf de cursus 2011/2012, wordt de maatregel van kracht dat voor alle vakken op het centraal examen (CE) gemiddeld een voldoende moet worden gehaald. Dit gaat gelden voor leerlingen vmbo, havo en vwo.
  • 2. 
    In het schooljaar 2012-2013, dus voor alle uitslagen vanaf de cursus 2012/2013, zal voor leerlingen havo en vwo de maatregel ingaan dat maximaal één 5 als eindcijfer (het gemiddelde van het SE en het CE) mag worden gescoord voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde. Deze maatregel geldt, anders dan de onder (1.) genoemde, dus nog niet bij uitslagen vastgesteld tijdens de cursus 2011/2012

In de tweede fase hebben de profielvakken niet meer een bijzondere positie. Daarnaast speelt het combinatiecijfer een rol, en geldt een compensatieregeling.

Een havo-leerling heeft minimaal acht cijfers die meewegen in de slaag/zakregeling: Nederlands, Engels, vier profielvakken, één vak in het vrije deel en een combinatiecijfer. Een vwo-leerling heeft er minimaal negen: dezelfde als de havo-leerling, en een tweede moderne vreemde taal. Op grond van de tenminste acht of negen cijfers wordt vastgesteld of de kandidaat geslaagd is.

In het examenjaar 2012 geldt dat een examenkandidaat is geslaagd:

indien het rekenkundig gemiddelde van zijn bij het centraal examen behaalde cijfers ten minste 5,5 is,

en indien:

  • alle eindcijfers 6 of hoger zijn, of
  • er 1x5 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, of
  • er 1x4 of 2x5 of 1x5 en 1x4 is behaald en voor de overige vakken een 6 of hoger, waarbij het gemiddelde ten minste 6.0 is.

Daarnaast moeten CKV en LO zijn beoordeeld als 'voldoende' of 'goed'. Cijfers voor maatschappijleer, het profielwerkstuk en - op het vwo - ANW maken deel uit van het combinatiecijfer, daarnaast kan de school ook andere onderdelen in het combinatiecijfer opnemen.

Met een eindcijfer van 3 of lager is de kandidaat afgewezen. Dit geldt ook voor het eindcijfer per onderdeel van het combinatiecijfer: de kandidaat met een 3 voor maatschappijleer is afgewezen.

Een bijzondere bepaling regelt de rol van een extra vak. De uitslag wordt vastgesteld op een reeks van cijfers die samen een volledig examen vormen. Heeft een kandidaat in meer vakken dan het vereiste minimum examen gedaan, dan kan een extra vak buiten beschouwing worden gelaten. Als daardoor de kandidaat kan slagen, móet dat zelfs gebeuren. De kandidaat bepaalt of het resultaat van het extra vak op de cijferlijst wordt vermeld.

Voor de onderdelen van het combinatiecijfer geldt op de extra-vak-regeling echter een uitzondering. Het combinatiecijfer bestaat uit enkele van overheidswege voorgeschreven onderdelen zoals maatschappijleer, en daarnaast eventueel uit een of meer door de school aangewezen ''extra'' onderdelen, voor alle kandidaten of naar keuze van de kandidaat. Met een 3 of lager voor een onderdeel is een kandidaat afgewezen. Dat geldt zowel als die 3 of lager behaald is op een door de overheid voorgeschreven onderdeel, als wanneer de 3 of lager is behaald op een door de school aan alle kandidaten voorgeschreven onderdeel.

Zie ook: Combinatiecijfer

Zie ook: Combinatiecijfer


Deel deze pagina