Septembermededeling 2005 - toelichting exameneenheden nask1 2006

In 2006 zijn de exameneenheden "K4 Stoffen en materialen in huis" en "K6 Verbranden en verwarmen" uitgesloten.

In de exameneenheid "K4 Stoffen en materialen" staat het begrip "dichtheid" vermeld.

In het examen van 2006 kunnen wel berekeningen gevraagd worden, die gebruik maken van de dichtheidsformule.

Maar er zal niet inhoudelijk ingegaan worden op het begrip dichtheid.

Bovenstaande gold ook in 2005.

In de exameneenheid "K6 Verbranden en verwarmen" staat onder andere:

5. toelichten dat de ene vorm van energie omgezet kan worden in een andere energievorm

- wet van behoud van energie

- bewegings-,zwaarte, warmte, elektrische, stralings-, kernenergie

- rendement

In het examen van 2006 worden daarom geen vragen gesteld over rendement.

Wel worden bij het examen TL/GL vragen gesteld waarbij de wet van behoud van energie toegepast moest worden, gebruik makend van zwaarte-energie en bewegingsenergie. In de vraag wordt dan wel een omschrijving gegeven van de wet van behoud van energie. Zie de twee onderstaande voorbeelden uit het examen van 2003.

Voorbeeld 1 uit het examen 2003-I

31 Derk liet zich zonder beginsnelheid van de helling naar beneden gaan. Neem aan dat alle zwaarte-energie hierbij werd omgezet in kinetische energie. De helling heeft een hoogteverschil van 32 m. De massa van Derk met rollerskates is 80 kg.

- Bereken de snelheid waarmee hij onder aan de helling aankwam.

maximumscore 3

uitkomst: v = 25 m/s

- m . g . h gelijk stellen aan ½ . m . v2 1

- h = 32 m hierin invullen 1

- rest van de berekening juist 1

Voorbeeld 2: In het examen 2003-II kwamen twee vragen voor over zwaarte-energie en bewegingsenergie:

25 De massa van een albatros is 9,0 kg. Stel dat deze albatros op een hoogte van 240 meter naar voedsel speurt.

- Bereken de zwaarte-energie die de albatros op dat moment heeft.

maximumscore 2

Ez = 2,1 . 104 J

- gebruik van Ez = m . g . h 1

- rest van de berekening juist 1

Op het menu van de albatros staat onder andere inktvis. Een albatros landt liever niet in zee. Het opstijgen vanuit zee is namelijk een zeer inspannende bezigheid. Hij pikt zijn prooi vliegend op uit het water. Bij het oppikken van de inktvis neemt de snelheid van de albatros iets af.

In de figuur hieronder (niet weergegeven) is een inktvis geschetst die aan de zeeoppervlakte drijft. De albatros komt aanvliegen met een snelheid van 14 m/s. De massa van de albatros is 9,0 kg. De prooi massa van de inktvis is 0,5 kg. Na het oppakken van de prooi hebben de albatros en de inktvis samen een bewegingsenergie van ongeveer 835 J.

26 Bereken hoeveel de snelheid van de albatros daalt bij het oppikken van de inktvis.

maximumscore 4

v = 0,7 m/s (of 0,8 m/s)

- inzicht dat de massa 9,5 kg wordt. 1

- gebruik van Ekin = ½ . m . v2 1

- oplossen van de vergelijking 835 = 1/2 . 9,5 . v2 1

- rest van de berekening juist 1

Pijl omhoog