Nederlands havo en vwo: pilot schrijfvaardigheid

Gesprek over nieuwe vorm CE Nederlands h/v

Het CvTE (toen nog CEVO) heeft in 2007 samen met Cito het initiatief genomen om met neerlandici uit het VO en HO te bespreken hoe het centraal examen havo en vwo Nederlands er in de toekomst uit zou moeten zien. Dit mede op verzoek van de Vereniging Levende Talen (VLLT).

Experiment gedocumenteerd schrijven

Een herinrichting van het huidige centrale examen Nederlands havo en vwo was gewenst. Het ging daarbij om een kwaliteitsverbetering en een betere aansluiting op het vervolgonderwijs. Ook bestond de wens om schrijfvaardigheid in het CE apart te toetsen (naast leesvaardigheid). Een dergelijk centraal examen 'gedocumenteerd schrijven' moest echter eerst goed getest worden.

Experimentele toets gedocumenteerd schrijven (SE)

In dit kader is in het schooljaar 2008/2009 op tien scholen een eerste experimentele toets 'gedocumenteerd schrijven' (SE) afgenomen. Dit experiment maakte duidelijk dat de beoordelaarsovereenstemming tussen correctoren aandacht verdient, zowel bij de toepassing van een analytisch als een globaal beoordelingsmodel.

Test met schaalbeoordeling

Bij het vervolgonderzoek dat in het schooljaar 2010/2011 heeft plaatsgevonden is een andere beoordelingsmethode beproefd, te weten: schaalbeoordeling. Uit de resultaten van dit laatste onderzoek blijkt dat deze beoordelingsmethode geen uitkomst biedt voor het eerder geconstateerde aandachtspunt.

Experiment gedocumenteerd schrijven geen vervolg

In overleg met Cito, de VLLT en OCW heeft CvTE gekeken naar een mogelijk vervolg. In het najaar 2013 is echter duidelijk geworden dat hieraan geen uitvoering wordt gegeven.

Documenten