concept-icoon

Ontwikkeling

M&O wordt bedrijfseconomie

Deze informatie is onderdeel van een ontwikkeling in de betreffende examens.

Sinds 1 augustus 2018 is het vak management en organisatie (M&O) in de vierde klassen van havo en vwo vervangen door het vak ‘bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid’ (hierna: bedrijfseconomie). Havo-kandidaten zullen voor dit vak voor het eerst centraal examen afleggen in 2020 en vwo-kandidaten in 2021.

Examenprogramma en syllabi

De syllabuscommissie bedrijfseconomie van het CvTE heeft in 2015 gewerkt aan de syllabi voor havo en vwo. Hierin zijn de eindtermen voor het centraal examen (CE) gespecificeerd. Deze syllabi bij het CE-deel van het examenprogramma zijn vastgesteld en beschikbaar via de examenpagina’s in de jaarringen vanaf 2020 voor havo en 2021 voor vwo.

De syllabi bedrijfseconomie zijn gebaseerd op het rapport van de vakvernieuwingscommissie M&O (Commissie Boot) dat in oktober 2014 werd gepresenteerd. U kunt het programma downloaden op de website van SLO.

Voorbeeldopgaven en voorbeeldexamens

CE bedrijfseconomie havo 2020

In augustus 2020 is het centraal examen bedrijfseconomie havo 2020 tijdvak 1 gepubliceerd. Docenten kunnen dit examen gebruiken bij de voorbereiding van de leerlingen op het centraal examen 2021.

Voorbeeldopgaven

Cito heeft voorbeeldexamenopgaven gemaakt over de nieuwe examenstof. U vindt deze opgaven hieronder.

De voorbeeldopgaven zijn op 15 maart 2017 enigszins gewijzigd door de vaststellingscommissie Bedrijfseconomie van het CvTE. De havo-voorbeeldopgave HAZO is afgestemd met eindterm 25 van de syllabus bedrijfseconomie 2020 havo. In andere voorbeeldopgaven is een aantal kleine veranderingen opgenomen. Deze zijn in de tekst blauw gemarkeerd:

  • in de havo-voorbeeldopgaven Chris en Knip & Go.
  • in de vwo-voorbeeldopgaven bij Händel, MM en PNO.

Bedrijfseconomie havo 2020

Bedrijfseconomie vwo 2021

Voorbeeldexamens havo

Voor havo is in maart 2018 een voorbeeldexamen gepubliceerd.

Voorbeeldexamens vwo

Voor vwo is in juni 2019 een voorbeeldexamen gepubliceerd.

Veldraadpleging

Tussen 10 december 2015 en 10 januari 2016 organiseerde het CvTE een veldraadpleging om te polsen of de conceptsyllabi duidelijk zijn, voldoende informatie bevatten ter voorbereiding op de CE's en een adequate uitwerking geven van het CE-deel van het examenprogramma.

De resultaten van deze veldraadpleging zijn meegenomen bij de totstandkoming van de syllabi. Een samenvatting van de resultaten vindt u onderaan deze pagina. De veldraadpleging had alleen betrekking op de conceptsyllabi en niet op het examenprogramma.

Drop here!