Kandidaten met een ondersteuningsbehoefte

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) publiceert jaarlijks een brochure over de mogelijkheden voor kandidaten met een ondersteuningsbehoefte bij centrale examens in het voortgezet onderwijs. De brochure verschijnt in september, en is geldig voor de centrale examinering direct daarop volgend.

De hoofdlijnen en uitgangspunten van deze brochure hebben een langere geldigheid. De brochure is daarom ook bruikbaar bij het overwegen van mogelijkheden voor leerlingen met een ondersteuningsbehoefte bij de start van de bovenbouw of soms zelfs bij de aanvang van het voortgezet onderwijs.

Bekijk ook onze filmpjes op YouTube:

Aanpassing regels spellingcontrole

De brochure is vastgesteld per 1 augustus 2015. Op één punt is de formele situatie sindsdien gewijzigd:

Het is niet langer toegestaan om bij centrale examens waarin spelling wordt beoordeeld, de kandidaat op de computer te laten werken met ingeschakelde spellingcontrole. Zie ook de officiële mededeling over de wijziging in de regelgeving.

De brochure vindt u hieronder. De aanpassing ten aanzien van spellingcontrole is hierin nog niet verwerkt.

Een nadere toelichting voor dyslectische leerlingen vindt u hieronder. Daarbij wordt ook ingegaan op de vraag of en in hoeverre de wijziging voor het centraal examen van invloed is of zou moeten zijn op de werkwijze in het schoolexamen.

Documenten

Meer informatie


Deel deze pagina