Ik heb een examenklas

Wanneer u als docent (voor het eerst) een examenklas hebt, krijgt u met veel verschillende aspecten te maken, zoals voorbereiding, afname, correctie. Deze pagina biedt u daarom een overzicht van die aspecten. Ook wordt aangegeven waar u meer informatie kunt vinden.


Voorlichtingsfilm

In onze voorlichtingsfilm is te zien hoe de centrale examens en de normering daarvan tot stand komen. De film bestaat uit drie delen. De delen over de totstandkoming van de examenvragen en van de normering zijn apart te bekijken.

Brochure: het centraal schriftelijk examen en uw rol als docent

Over de totstandkoming van de centrale examens en uw rol als docent bij de correctie van centrale examens is ook een brochure uitgebracht. In de brochure komen de onderwerpen die op deze pagina worden behandeld uitgebreider aan bod.

Deze brochure beperkt zich tot de papieren centrale examens vmbo, havo en vwo (inclusief de kunstvakken die deels digitaal zijn). Op Examenblad.nl vindt u, via onderstaande links, meer informatie over de flexibele en digitale centrale examens bb en kb en de centraal schriftelijke praktische examens beroepsgericht.

 
Download de brochure in PDF

Tip:

Over de rol van de docent bij de correctie van het centraal examen maakte Leraar 24 een duidelijk filmpje. U vindt het op de website Leraar 24.

Voorbereiding op het centraal examen

Om u in staat te stellen uw leerlingen goed op het centraal examen voor te voorbereiden, is er voor elk vak per niveau een syllabus samengesteld. In de syllabus zijn de eindtermen uit het examenprogramma gespecificeerd.

Jaarlijks wordt in september de Septembermededeling gepubliceerd met alle informatie voor de centrale examens van het nieuwe schooljaar. Deze mededeling wordt in maart aangevuld met informatie die in september nog niet beschikbaar was. Gelijktijdig met de Septembermededeling wordt per vak vakspecifieke informatie gepubliceerd. Deze vakspecifieke informatie bevat belangrijke informatie voor u als docent.

De syllabus, vakspecifieke informatie en andere relevante documenten zijn te vinden op de examenpagina van het betreffende vak op Examenblad.nl. Kies een examenjaar (links bovenin), schoolniveau en vak. Door bij examenjaar voor een eerder examenjaar te kiezen, kunt u ook examens van voorgaande jaren bekijken.

Kandidaten met een beperking

Hoe u dient om te gaan met centrale examens voor leerlingen met een beperking, leest u in de brochure Kandidaten met een beperking.

Mijneindexamen.nl voor leerlingen

Voor eindexamenleerlingen is er Mijneindexamen.nl, een webapplicatie waarin leerlingen hun rooster kunnen vinden en tips en andere informatie over hun examen. Het filmpje over Mijneindexamen.nl laat zien wat de app uw leerlingen biedt.

Rooster

Het rooster centrale examens wordt bij regeling vastgesteld en als interactief rooster gepubliceerd op Examenblad.nl.

Toegestane hulpmiddelen

Ook de toegestane hulpmiddelen worden bij regeling vastgesteld. Deze regeling toegestane hulpmiddelen is te vinden op Examenblad.nl. Daarnaast is in de vakspecifieke informatie op de betreffende examenpagina’s aangegeven of er nog andere zaken belangrijk zijn.

De afname

Het proces van afname van de centrale examens valt onder de verantwoordelijkheid van de school. Procedurele regelgeving met betrekking tot de afname en geheimhouding vindt u in het Eindexamenbesluit VO.

Correctie

Voordat u uw leerlingwerk corrigeert, is het van belang dat u goed op de hoogte bent van zowel de algemene als de vakspecifieke regels in het correctievoorschrift. Tijdens de correctie hebt u niet meer de rol van de docent/begeleider, maar bent u de beoordelaar. Zie ook bovengenoemde brochure. Voor een aantal vakken zijn er artikelen verschenen over de correctie van dat betreffende vak. U vindt dergelijke artikelen op de examenpagina onder publicaties.

Het kan voorkomen dat u niet zeker bent of u een bepaald leerlingantwoord al dan niet goed kunt rekenen. U kunt dit bespreken binnen uw eigen vaksectie en/of met collega’s van andere scholen. Daarnaast organiseren de meeste vakverenigingen examenbesprekingen voor collegiaal overleg.

Ontdekt u een fout of onvolkomenheid in een opgave of antwoordmodel, meld dat dan zo spoedig mogelijk via het contactformulier van het Examenloket.

Over normering

Hoe de normering van centrale examens tot stand komt, wordt in grote lijnen uitgelegd in de voorlichtingsfilm over normering. De pagina N-term maakt duidelijk wat de essentie is van normering. Ook vindt u daar filmpjes met mensen die daaraan bijdragen. Lees voor meer achtergrondinformatie de pagina Normering.

Praktische zaken

Examenloket voor vragen

Met al uw vragen over examens kunt u terecht bij het Examenloket via het contactformulier.

Het Examenloket beantwoordt vragen over examens en stuurt ze indien nodig door naar de Examenlijn van het CvTE of een van de andere partijen (het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs of DUO Zoetermeer/Groningen). Op de pagina Examenlijn vindt u meer informatie.

Interesse om mee te werken aan de centrale examens?

Heeft u al langer examenklassen en heeft u belangstelling om mee te werken aan de centrale examens in een vaststellings- of syllabuscommissie? Het CvTE werft de docentleden voor deze commissies via de vakverenigingen en de vakbonden. Informeer bij de vakvereniging van uw vak of bij uw vakbond. Op de website van het platform VVVO vindt u een overzicht van vakverenigingen.

Cito zoekt ook regelmatig docenten voor zijn constructiegroepen. De werving hiervoor vindt ieder jaar plaats in februari.

Wie doet wat?

Bij de centrale examens zijn veel verschillende partijen betrokken. In onderstaand overzicht ziet u welke organisaties dat zijn en welke rol zij hebben.

Meer informatie

Dit algemene artikel maakt duidelijk op welke manier centrale examens tot stand komen en wat de betrokkenheid van docenten daarbij is.

Het CvTE krijgt regelmatig vragen over het uitsturen van aanvullingen op het correctievoorschrift. Dit artikel maakt helder waarom aanvullingen soms nodig zijn.

Het CvTE deed onderzoek naar het gebruik van correctievoorschriften bij het centraal examen biologie. Dit artikel geeft een indruk van de wijze waarop het CvTE tracht problemen bij de correctie van een centraal examen te voorkomen.

Voor relevante artikelen voor uw vak, zie de betreffende examenpagina op Examenblad.nl.

Op het YouTube-kanaal van het College voor Toetsen en Examens vindt u verschillende filmpjes over allerlei aspecten van de centrale examens vo.