Ik heb een examenklas

Wanneer u als docent (voor het eerst) een examenklas hebt, krijgt u met veel verschillende aspecten te maken, zoals voorbereiding, afname, correctie. Deze pagina biedt u daarom een overzicht van die aspecten. Ook wordt aangegeven waar u meer informatie kunt vinden.


Totstandkoming en correctie centrale examens

Over de totstandkoming van de centrale examens en uw rol als docent bij de correctie van centrale examens is een brochure uitgebracht. Ook is er een voorlichtingsfilm over de totstandkoming van centrale examens.

Brochure: het centraal schriftelijk examen en uw rol als docent

In de brochure komen de onderwerpen die op deze pagina worden behandeld uitgebreider aan bod.

Deze brochure beperkt zich tot de papieren centrale examens vmbo, havo en vwo (inclusief de kunstvakken die deels digitaal zijn). Op Examenblad.nl vindt u, via onderstaande links, meer informatie over flexibele en digitale centrale examens bb en kb en de centraal schriftelijke praktische examens beroepsgericht.

Docent en twee leerlingen

Voorlichtingsfilm

In onze voorlichtingsfilm is te zien hoe de centrale examens en de normering daarvan tot stand komen. De film bestaat uit drie delen. De delen over de totstandkoming van de examenvragen en van de normering zijn apart te bekijken.

In samenwerking met de Leraar 24 is naar aanleiding van de brochure een filmpje gemaakt. U vindt het op de website Leraar 24.

Voorbereiding op het centraal examen

Om u in staat te stellen uw leerlingen goed op het centraal examen te kunnen voorbereiden wordt er voor elk vak per niveau een syllabus samengesteld. In de syllabus zijn de eindtermen uit het examenprogramma gespecificeerd.

In september wordt de Septembermededeling gepubliceerd met alle informatie voor de centrale examens van het nieuwe schooljaar. Deze mededeling wordt in maart aangevuld met informatie die in september nog niet beschikbaar is. Gelijktijdig met de Septembermededeling wordt per vak vakspecifieke informatie gepubliceerd. Deze vakspecifieke informatie bevat belangrijke informatie voor u als docent.

De syllabus, vakspecifieke informatie en andere relevante documenten zijn te vinden op de examenpagina van het betreffende vak op Examenblad.nl. Kies een examenjaar (links bovenin), schoolniveau en vak. Door bij examenjaar voor een eerder examenjaar te kiezen, kunt u ook examens van voorgaande jaren bekijken.

Kandidaten met een beperking

Hoe u dient om te gaan met leerlingen met een beperking als het gaat om centrale examens kunt u lezen in de brochure Kandidaten met een beperking.

Mijneindexamen.nl voor leerlingen

Voor eindexamenleerlingen is er sinds een aantal jaar www.mijneindexamen.nl, een webapplicatie waarin leerlingen hun rooster kunnen vinden en tips en andere informatie over hun examen. Het filmpje over Mijneindexamen.nl laat zien wat de app uw leerlingen biedt.

Rooster

Het rooster centrale examens is bij regeling vastgesteld en als interactief rooster gepubliceerd op Examenblad.nl.

Toegestane hulpmiddelen

De regeling toegestane hulpmiddelen is te vinden op Examenblad.nl. Daarnaast is in de vakspecifieke informatie op de betreffende examenpagina’s aangegeven of er nog andere zaken belangrijk zijn.

De afname

Het proces van afname van de centrale examens valt onder de verantwoordelijkheid van de school. Procedurele regelgeving met betrekking tot de afname vindt u in het Eindexamenbesluit VO.

Tijdens de afnames is geheimhouding van groot belang.

Correctie

Voordat u uw leerlingwerk corrigeert, zorgt u ervoor dat u goed op de hoogte bent van de algemene en vakspecifieke regels in het correctievoorschrift. Daarnaast zijn er bij een aantal vakken artikelen verschenen over de correctie van dat betreffende vak, u vindt de artikelen op de examenpagina onder publicaties. Tijdens de correctie hebt u niet meer de rol van docent/begeleider, maar bent u de beoordelaar.

Het kan voorkomen dat u niet zeker bent of u een bepaald leerlingantwoord al dan niet goed kunt rekenen. U kunt dit dan bespreken binnen uw eigen vaksectie en/of met collega’s van andere scholen. Daarnaast organiseren de meeste vakverenigingen examenbesprekingen voor collegiaal overleg.

Ontdekt u een fout in een opgave of antwoordmodel, meld dat dan zo spoedig mogelijk aan de Examenlijn via het contactformulier van het Examenloket.

Over normering

Hoe de normering van centrale examens tot stand komt, wordt in grote lijnen uitgelegd in de voorlichtingsfilm over normering en in de Toetsspecial Normering. Zie voor meer informatie de pagina normering op Examenblad.nl.

Praktische zaken

Examenloket voor vragen

Met al uw vragen over examens kunt u terecht bij het Examenloket via het contactformulier.

Het Examenloket beantwoordt vragen over examens en stuurt ze indien nodig door naar de Examenlijn van het CvTE of een van de andere partijen (het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs of DUO Zoetermeer/Groningen). Op de pagina Examenlijn vindt u meer informatie.

Interesse om mee te werken aan de centrale examens?

Heeft u al langer examenklassen en heeft u belangstelling om mee te werken aan de centrale examens in een vaststellings- of syllabuscommissie? Het CvTE werft de docentleden voor deze commissies via de vakverenigingen en de vakbonden. Bij de vakvereniging van uw vak of, als u lid bent, bij uw vakbond kunnen ze u meer informatie geven. Op de website van het platform VVVO vindt u een overzicht van vakverenigingen.

Cito zoekt ook regelmatig naar docenten voor haar constructiegroepen. De werving hiervoor vindt ieder jaar plaats in februari.

Wie doet wat?

Bij de centrale examens zijn veel verschillende partijen betrokken. In de onderstaande overzichten ziet u welke organisaties dat zijn en welke rol zij hebben.

Meer informatie

Voor relevante artikelen voor uw vak, zie de betreffende examenpagina op Examenblad.nl.

Dit artikel maakt duidelijk op welke manier centrale examens tot stand komen en wat de betrokkenheid van docenten daarbij is.

Het CvTE krijgt regelmatig vragen over het uitsturen van aanvullingen op het correctievoorschrift. Dit artikel maakt helder waarom aanvullingen soms nodig zijn.

Het CvTE deed onderzoek naar het gebruik van correctievoorschriften bij het centraal examen biologie. Dit artikel geeft een indruk van de wijze waarop het CvTE tracht problemen bij de correctie van het centraal examen te voorkomen.

Pijl omhoog