Ik heb een examenklas

Wanneer je als docent (voor het eerst) een examenklas hebt, krijg je met veel verschillende aspecten te maken, zoals voorbereiding, afname en correctie. Deze pagina biedt je daarom een overzicht van die aspecten. Ook wordt aangegeven waar meer informatie te vinden is.

Deze pagina beperkt zich op dit moment tot de papieren centrale examens vmbo, havo en vwo (inclusief de kunstvakken die deels digitaal zijn). Elders op Examenblad.nl vindt u meer informatie over digitale centrale examens bb en kb en centraal schriftelijke praktische examens beroepsgericht.

Voorlichtingsfilm

In onze voorlichtingsfilm is te zien hoe de centrale examens en de normering daarvan tot stand komen. De film bestaat uit drie delen. De delen over de totstandkoming van de examenvragen en van de normering zijn apart te bekijken.

Brochure: het centraal schriftelijk examen en je rol als docent

Er is een brochure speciaal voor docenten die (voor het eerst) examenklassen hebben. De brochure beperkt zich op dit moment tot de papieren centrale examens (vmbo tl, havo en vwo). De volgende vragen komen aan bod:

  • Wat is het examenprogramma en waar vind ik dat?
  • Waar vind ik de vakspecifieke informatie over het CE die ik nodig heb?
  • Hoe zien oude centrale examens voor mijn vak eruit?
  • Wat moet mijn school regelen in examentijd?
  • Wat wordt er van mij als docent bij het CE verwacht?
  • Wat moet ik weten om het CE goed te kunnen corrigeren?
  • Hoe worden de cijfers voor het CE bepaald?
  • Wat is de rol van de inspectie in de examenperiode?
  • Meewerken aan de ontwikkeling van de centrale examens?

Brochure

Voorbereiding op het centraal examen

Voor docenten

Om docenten met (voor)examenklassen in staat te stellen hun leerlingen goed op het centraal examen te kunnen voorbereiden wordt er voor elk vak per niveau een syllabus samengesteld. In de syllabus zijn de eindtermen uit het examenprogramma gespecificeerd. Syllabi zijn te vinden op Examenblad.nl, de website over centrale examens vo, evenals examens van voorgaande jaren. Kies een examenjaar (links bovenin), schoolniveau en examen of gebruik de zoekfunctie.

Voor leerlingen

Voor eindexamenleerlingen is er sinds een aantal jaar www.mijneindexamen.nl, een webapplicatie waarin leerlingen hun rooster kunnen vinden en tips en andere informatie over hun examen.

Kandidaten met een beperking

Hoe moet worden omgegaan met centrale examens voor leerlingen met een beperking, lees je op de pagina Kandidaten met een beperking.


Afname Centraal Examen

Foto: ANP, Ed Oudenaarden

Over normering

Hoe de normering van centrale examens tot stand komt, wordt in grote lijnen uitgelegd in de voorlichtingsfilm over normering. Voor wie meer wil weten, is er de Toetsspecial Normering.

Praktische zaken

Examenloket voor vragen

Met al je vragen over examens kun je terecht bij het Examenloket via het contactformulier.

Het Examenloket beantwoordt vragen over examens en stuurt ze indien nodig door naar de Examenlijn van het CvTE of een van de andere partijen (het ministerie van OCW, de Inspectie van het Onderwijs of DUO Zoetermeer/Groningen). Op de pagina Examenlijn vind je meer informatie.

Interesse om mee te werken aan de centrale examens?

Heeft u al langer examenklassen en heeft u belangstelling om mee te werken aan de centrale examens in een vaststellings- of syllabuscommissie? Het CvTE werft de docentleden voor deze commissies via de vakverenigingen en de vakbonden. Informeer bij de vakvereniging van uw vak of bij uw vakbond. Op de website van het platform VVVO vindt u een overzicht van vakverenigingen.

Cito zoekt ook regelmatig docenten voor zijn constructiegroepen. De werving hiervoor vindt ieder jaar plaats in februari.

Lees meer hierover op Cito.nl op de pagina: Docenten gezocht.

Wie doet wat?

Bij de centrale examens zijn veel verschillende partijen betrokken. In onderstaand overzicht is te zien welke organisaties dat zijn en welke rol zij hebben.

Infographic

Op de website www.CvTE.nl vindt u namen en contactgegevens van de sectormanagers, clustermanagers en medewerkers vmbo en havo/vwo van het CvTE.

Meer informatie

Dit algemene artikel maakt duidelijk op welke manier centrale examens tot stand komen en wat de betrokkenheid van docenten daarbij is.

Het CvTE krijgt regelmatig vragen over het uitsturen van aanvullingen op het correctievoorschrift. Dit artikel maakt helder waarom aanvullingen soms nodig zijn.

Het CvTE deed onderzoek naar het gebruik van correctievoorschriften bij het centraal examen biologie. Dit artikel geeft een indruk van de wijze waarop het CvTE tracht problemen bij de correctie van een centraal examen te voorkomen.

Voor relevante artikelen voor je vak, zie de betreffende examenpagina op Examenblad.nl.

Met behulp van dit artikel, naast een met zorg vastgesteld correctievoorschrift inclusief vakspecifieke regels, is er hopelijk voldoende duidelijkheid om gelijke beoordeling van examenkandidaten mogelijk te maken.

Een artikel over de vakspecifieke regels bij de centrale examens natuurkunde.

In dit artikel wordt ingegaan op de verschillen in beoordeling van fouten in wiskundige formuleringen. Doel is het verschaffen van helderheid waardoor de verschillen in het beoordelen van het examenwerk van leerlingen worden verkleind.

Het is docenten niet altijd duidelijk hoe zij moeten omgaan met tussentijds afronden en het noteren van tussenantwoorden. Om deze onduidelijkheid weg te nemen heeft het CvTE in 2016 een nieuwe vakspecifieke regel over het tussentijdse afronden opgesteld.

Het nakijken van centrale eindexamens is niet alleen een indirecte test of je je leerlingen goed hebt voorbereid, nog belangrijker is dat de resultaten zowel je vak alsook de kandidaten recht doen.

Dit artikel is ook opgenomen als bijlage van de vakspecifieke bij de vakken kunst algemeen, tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving.

Dit artikel gaat in op de regels van de correctie en de beoordeling van meerkeuzevragen, open vragen en voorgestructureerde vragen.

Dit artikel is ook opgenomen als bijlage van de vakspecifieke informatie bij de vakken Engels, Duits, Frans en Spaans.


Deel deze pagina