Ik ben examensecretaris

 

PLEXS, platform examensecretarissen

Voor examensecretarissen is er PLEXS, het landelijke platform voor examensecretarissen. Vanuit het College voor Toetsen en Examens raden we u aan lid te worden van PLEXS. PLEXS organiseert regiobijeenkomsten, een jaarlijks congres en opleidingsdagen. Ook biedt PLEXS een forum voor leden om ervaringen en good practices uit te wisselen met elkaar en elkaar vragen te stellen. PLEXS biedt ook cursussen aan voor startende examensecretarissen.

Zie: de website van PLEXS of PLEXS op Examenblad

Wat is uw taak als examensecretaris?

Als examensecretaris bent u de spil in de organisatie van het eindexamen op uw school (schoolexamens en centrale examens). Voor het CvTE bent u ook de spil in de communicatie over de centrale examens. Als examensecretaris ontvangt u alle mailings. Als u bent aangemeld als examensecretaris kunt u betrokken collega’s (bijvoorbeeld docenten) aanmelden voor het ontvangen van specifieke mailings (bijvoorbeeld over hun examen).

Formeel heeft u bij de centrale examens samen met of in opdracht van de directeur van de school een taak bij het vaststellen van de uitslag van de examens, het tekenen van de diploma’s en de cijferlijsten en het zorgdragen voor het bewaren van de gemaakte examens (zie het Eindexamenbesluit VO). Wat uw taak precies is, hangt af van hoe dat op uw school is geregeld en afgesproken. Dat kan per school verschillen.

In de praktijk heeft u ook nog andere taken, denk bijvoorbeeld aan:

 • het bestellen van de centrale examens en aangepaste versies
 • het in ontvangst nemen van de levering van de centrale examens
 • het bevestigen van de ontvangst van examenpakketten
 • het aanmelden van kandidaten voor de aangewezen vakken/het derde tijdvak

Uw rol bij de correctie is vooral coördinerend en organiserend. Zo zorgt u ervoor dat de eerste en tweede correctie van de centrale examens juist en goed verlopen. Op veel scholen heeft de examensecretaris ook een (bemiddelende) rol in het geval van onenigheid tussen eerste en tweede corrector. Zie ook:

Onderstaande informatie is geen uitputtende opsomming, maar kan u op weg helpen als u als examensecretaris op uw school aan de slag gaat.

Centrale examens

Centrale examens zijn er in verschillende vormen. Hieronder vindt u een opsomming met daarbij verwijzingen naar meer informatie.

Voor alle vormen geldt:

Informatie over de inhoud die in een centraal examen kan worden getoetst, is te vinden op de examenpagina’s van elk examen. Op elke examenpagina vindt u:

 • het examenprogramma
 • de syllabus
 • de vakspecifieke informatie
 • toegestane hulpmiddelen
 • aanvullende artikelen en brochures (indien van toepassing)

Praktijkexamens beeldend (cpe)

De beeldende vakken vmbo gl/tl en vwo hebben behalve het centraal schriftelijke examen (cse) ook een praktijkexamen (cpe). Specifieke informatie over de (afname van) deze praktijkexamens vindt u in de vakspecifieke informatie en bijbehorende instructies op de examenpagina’s.

Praktijkexamens beroepsgericht (cspe’s)

Op de pagina Werken met twee profielvak-cspe’s vindt u de informatie die u als examensecretaris nodig heeft voor deze praktijkexamens (brochure, filmpjes etc.). De instructie voor de docent/examinator is te vinden op de examenpagina van het betreffende vak.

Digitale examens vmbo (bb/kb-flex)

Alle informatie over de afnames van de flexibele en digitale centrale examens voor vmbo bb en kb vindt u op de pagina Flexibele en digitale centrale examens bb en kb (BB- en KB-flex).

Centraal schriftelijke examens (cse’s)

De informatie die van belang is voor een goede gang van zaken tijdens de afname van de centraal schriftelijke examens vindt u op Examenblad.nl in de Activiteitenplanning en de Septembermededeling en de Maartaanvulling.

De VO-raad publiceert elk jaar in maart protocollen voor de centrale examens van dat examenjaar. Hierin staan de wettelijke voorschriften voor de eindexamens uitgewerkt.

Centrale examens kunstvakken deels digitaal

Enkele centrale examens voor de kunstvakken worden deels digitaal afgenomen. Dit betreft de examens muziek gl/tl, havo en vwo, kunst algemeen havo en vwo, dans gl/tl en drama gl/tl. De vragen worden daarbij gesteld op de computer, de leerling schrijft de antwoorden op papier. Meer informatie hierover is te vinden in de brochures op de examenpagina van het betreffende vak.

Waar vindt u welke informatie?

Examenblad.nl

Op Examenblad.nl vindt u informatie over de centrale examens vmbo, havo en vwo en de rekentoets. De website is in de eerste plaats gericht op diegenen binnen scholen die betrokken zijn bij de examinering: schoolleiders, examensecretarissen, docenten/examinatoren en tweede correctoren.

Mailings en persoonlijke pagina

Via het mailsysteem dat aan Examenblad.nl is gekoppeld kunnen we u en uw collega’s gericht informeren over de centrale examens. Op uw persoonlijke pagina kunt u de gegevens van geregistreerde functionarissen voor uw vestiging beheren. Ook vindt u er onder andere een overzicht met examens die voor uw vestiging zijn aangevraagd en welke mailings aan u zijn gestuurd. Als geregistreerde examensecretaris ontvangt u alle mailings met informatie over de centrale examens vanuit Examenblad.nl. U kunt als examensecretaris ook een plaatsvervangend examensecretaris registreren. Deze ontvangt dan ook de mailings, net als u. Zie de pagina mailsysteem.

Activiteitenplanning

De Activiteitenplanning is een goed uitgangspunt voor uw eigen examenplanning. Hierin vindt u alle activiteiten die moeten plaatsvinden in de aanloop naar de centrale examens. Ook kunt u een planning op maat samenstellen en downloaden (als pdf) al naar gelang de schooltypes waarvoor u de planning maakt. De activiteitenplanning wordt jaarlijks gepubliceerd, tegelijk met de Septembermededeling.

Septembermededeling en Maartaanvulling

In de Septembermededeling vindt u alle informatie die voor de voorbereiding van het komende centraal examen van belang is. Informatie die in september nog niet beschikbaar is, wordt in maart aan de mededeling toegevoegd (de Maartaanvulling).

Informatie over normering

Hoe de normering van centrale examens tot stand komt, wordt in grote lijnen uitgelegd in de voorlichtingsfilm over normering. De pagina N-term maakt duidelijk wat de essentie is van normering. Ook vindt u daar filmpjes met mensen daaraan bijdragen. Lees voor meer achtergrondinformatie de pagina Normering.

Informatie over kandidaten met een beperking

Ieder jaar publiceert het CvTE een brochure over de mogelijkheden voor kandidaten met een beperking bij centrale examens en bij de rekentoets in het voortgezet onderwijs. De brochure verschijnt in september en is geldig voor de centrale examinering direct daaropvolgend.

Vragen/advies?

Heeft u vragen of wilt u advies over een specifieke casus/leerling? We adviseren u eerst de brochure te lezen. Daarin worden de kaders en de mogelijkheden bij de meest voorkomende soorten beperkingen beschreven. Heeft u dan nog vragen? Mail ze dan naar beperking@cvte.nl.

Zie ook: Kandidaten met een beperking

CvTE TV en CvTE Backstage

Bent u geïnteresseerd in uitleg over, of toelichting op actuele onderwerpen rondom centrale examinering? Op het YouTubekanaal van het College voor Toetsen en Examens vindt u filmpjes over centrale examinering, bijvoorbeeld in de series CvTE TV of CvTE Backstage.

Specifieke informatie voor docenten en leerlingen

Informatie voor docenten

Vakspecifieke informatie voor docenten

Voor u als examensecretaris is het goed om te weten dat er voor docenten elk jaar, gelijktijdig met de Septembermededeling, voor elk vak vakspecifieke informatie op Examenblad.nl wordt gepubliceerd. De vakspecifieke informatie is te benaderen via de examenpagina van het betreffende vak. In de vakspecifieke informatie staan zaken die van belang zijn bij de voorbereiding én de afname van het centraal examen van het betreffende vak. Het is daarom van groot belang dat de vakdocenten daar kennis van nemen. Zie ook:

Algemene informatie voor docenten met examenklassen

Voor docenten is er de overzichtspagina Ikhebeenexamenklas.nl. Daar is alle belangrijke informatie voor docenten die examenklassen hebben op een rij gezet, met verwijzingen naar meer informatie.

Docentbetrokkenheid

Docenten zijn op veel manieren betrokken bij de centrale examens vo. Acht van de tien examenmakers zijn docenten die lesgeven aan een examenklas. Dat is van belang omdat zij goed kunnen inschatten of een opgave geschikt is voor eindexamenleerlingen. Zo zorgen we ervoor dat de examenopgaven goed aansluiten bij de huidige lespraktijk en de belevingswereld van leerlingen. Weten hoe u betrokken kunt zijn bij de centrale examens? Zie de pagina:

Informatie voor leerlingen

Voor leerlingen en hun ouders/verzorgers en mentoren is er de webapp Mijneindexamen.nl. In deze webapp kunnen leerlingen hun examenrooster voor de centrale examens op maat samenstellen door hun schooltype en vakkenpakket aan te geven. Het filmpje over Mijneindexamen.nl laat zien wat de app uw leerlingen biedt.

Meer informatie

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over examens? Neem dan contact op met het Examenloket.

Inhoudelijke vragen over de centrale examens stuurt het Examenloket door naar de Examenlijn van het CvTE. In de centraalexamenperiode heeft de Examenlijn een belangrijke rol in het snel signaleren van fouten in centrale examens (opgaven en/of correctiemodel). Bij tijdige signalering van fouten stuurt het CvTE een aanvulling uit op het correctievoorschrift.

Als u lid bent van PLEXS kunt u uw vragen ook stellen aan collega-examensecretarissen op het PLEXS-forum.

Wilt u reageren?

Wilt u reageren op deze pagina of mist u informatie, laat het ons weten via het contactformulier.

De examensecretaris wordt op slechts drie plaatsen genoemd in het Eindexamenbesluit VO:

 • De directeur van een school voor voortgezet onderwijs wijst een van de persoonsleden van de school aan tot de secretaris van het eindexamen (zie artikel 3 van het Eindexamenbesluit VO).
 • De directeur en de secretaris van het eindexamen stellen in het geval van een eindexamen de uitslag vast met inachtneming van artikel 49 of artikel 50, en voor zover van toepassing artikel 52c (zie artikel 48 van het Eindexamenbesluit VO).
 • De directeur en de secretaris van het eindexamen tekenen de diploma’s en de cijferlijsten (zie artikel 52 lid 8 van het Eindexamenbesluit VO).

In de praktijk is de examensecretaris een belangrijke spil in de organisatie op school van schoolexamen en vooral centraal examen. Daarom is de examensecretaris ook voor het CvTE de primaire (digitale) contactpersoon. Via Examenblad.nl ontvangt hij informatie op maat. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de website en e-mail.

Mailings en uw schoolgegevens

De redactie van Examenblad.nl verzendt gedurende het examenjaar, in opdracht van CvTE, Cito en DUO, op verschillende momenten e-mails naar scholen waarin belangrijke mededelingen worden gedaan.

Alle e-mails worden verstuurd naar de examensecretaris. Daarnaast ontvangt de plaatsvervangend examensecretaris een afschrift. De systeembeheerder ontvangt alleen mails die technische informatie en mededelingen over de computerexamens bevatten. De directeur ontvangt e-mails wanneer het noodscenario rond de eindexamens in werking treedt.

Aanmelden docenten

Ook kan de examensecretaris vakdocenten aanmelden voor e-mails over de examens waar zij bij betrokken zijn. Dit biedt de mogelijkheid voor informatie op maat, maar maakt het ook mogelijk docenten per schoolsoort en vak te benaderen. De examenorganisaties roepen daarom de examensecretarissen op via hun 'persoonlijke pagina' zoveel mogelijk docenten met examenklassen te registreren. Uiteraard blijft de examensecretaris deze mailings ook ontvangen.

Iedere mailing wordt op maat verstuurd. Dit houdt in dat u alleen informatie krijgt die voor uw school relevant is (gebaseerd op uw bestelling bij DUO/Examendiensten). Op de persoonlijke pagina van de examensecretaris staat vermeld hoe de gegevens van uw school gewijzigd kunnen worden.

Uw persoonlijke pagina

De persoonlijke pagina is dé plaats waar u gegevens kunt bekijken en beheren en waar automatisch wordt bijgehouden welke informatie u via e-mail is toegezonden.

Bij het beheer van gegevens worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • Gegevens van examensecretarissen worden beheerd door DUO/Examendiensten.
 • Examensecretarissen beheren de gegevens van overige functionarissen via de persoonlijke pagina van Examenblad.nl.

Wanneer u bij Examenblad.nl bent geregistreerd, kunt u via nieuwsbrief.examenblad.nl inloggen op uw persoonlijke pagina.

De examensecretaris is de beheerder van deze gegevens en kan zelf de gegevens aanpassen/aanvullen. De persoonsgegevens (naam, voornaam, voorletters en geslacht) en e-mailgegevens van de examensecretaris kunnen alleen door DUO/Examendiensten worden gewijzigd. De directie van de school kan hiervoor een wijzigingsverzoek mailen naar examens@duo.nl met daarin de oude en nieuwe situatie onder vermelding van het brin- en vestigingsnummer.


Deel deze pagina