Examenprogramma's

De examenprogramma's worden door de minister op hoofdlijnen vastgesteld. In het examenprogramma staat hoe de leerstof is verdeeld over het centraal examen en het schoolexamen.

Daar waar een vak een centraal examen heeft, worden er in het examenprogramma exameneenheden/domeinen aangewezen waarover het centraal examen zich uitstrekt: het CE-deel van het examenprogramma. Om te zorgen dat de eisen voor het centraal examen duidelijk zijn, worden deze gespecificeerd in een afzonderlijke publicatie per vak: de 'syllabus'. De syllabi worden vastgesteld door het CvTE.

De specifieke examenprogramma's en syllabi vindt u op de betreffende examen- en vakpagina's op Examenblad.nl.

Met vragen over de examenprogramma's kunt u terecht bij het Examenloket.

Vaststelling examenprogramma's

In 2007 zijn de examenprogramma's vastgesteld middels de volgende regeling:

Deze regeling betreft de examenjaren: vmbo 2008 en verder; havo 2009 en verder; vwo 2010 en verder. De beroepsgerichte programma's van de vmbo sector Landbouw zijn opgenomen in een andere regeling:

Sindsdien zijn verschillende examenprogramma's gewijzigd. Hieronder een overzicht. Met 'examenjaar' wordt bedoeld het jaar waarin de leerlingen die te maken hebben met het gewijzigde programma eindexamen afleggen en hun diploma ontvangen.

 

Gewijzigde en nieuwe

examenprogramma's

vanaf

examenjaar

wijzigingsregeling

Informatica vwo

2022

VO/1048771

Profielvakken vmbo

2021

8541170

Informatica havo (nieuw)

2021

VO/1048771

Filosofie havo en vwo

2020

VO/1188661

Kunstvakken inclusief ckv vmbo

2020

VO/BZO/1168692

Bedrijfseconomie vwo

2021

919669

Bedrijfseconomie havo

2020

919669

Maatschappijwetenschappen vwo

2020

VO/741555

Maatschappijwetenschappen havo

2019

VO/741555

Geschiedenis havo

2018

VO/1116503

Informatietechnologie vmbo (nieuw)

2018

VO/BZO/1168692

Culturele en kunstzinnige vorming havo/vwo

2019/2020

VO/997293 en 1138617

Chinese taal en cultuur vwo en Chinese taal en cultuur vwo (elementair)

2018

VO/851491

Geschiedenis en staatsinrichting vmbo

2018

VO/742920

Wiskunde A en wiskunde C vwo

2018

VO/599178

Wiskunde B en wiskunde D vwo

2018

VO/541608

Engels vmbo

2017

VO/756251

Griekse taal en cultuur vwo

2017

559817

Latijnse taal en cultuur vwo

2017

559817

Wiskunde A havo

2017

VO/599178

Wiskunde B en wiskunde D havo

2017

VO/541608

Scheikunde vwo

2016

VO/403948

Natuurkunde en biologie vwo

2016

VO/389632

Geschiedenis havo en geschiedenis vwo

2015

VO/419920

Scheikunde havo

2015

VO/403948

Natuurkunde en biologie havo

2015

VO/389632

Aardrijkskunde vmbo

2015

VO/287724

Natuur, leven en technologie vwo

2015

VO/289008

Bouwtechniek vmbo

2014

VO/317552

Nederlands vmbo, havo en vwo

2014

VO-2011/309740

Economie vwo

2014

VO-2011/287640

Natuur, leven en technologie havo

2014

VO/289008

Economie havo

2012

VO/OK-2010/187093

CE Nederlands in 2013-14 en 2014-15

Omdat de minister en de staatssecretaris voorzien dat leerlingen die in 2013-2014 en 2014-2015 hun opleiding afronden, nog niet ten volle hebben kunnen profiteren van beter taal- en rekenonderwijs, hebben zij een aantal maatregelen getroffen. Op 19 december 2012 hebben de bewindslieden dit in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld (zie www.steunpunttaalenrekenenvo.nl).

Voor de centrale examens Nederlands betekent dit het volgende:

Door de invoering van de referentieniveaus taal in de centrale examens Nederlands vmbo, havo en vwo zullen diverse centrale examens Nederlands vanaf het examenjaar 2015 een hogere moeilijkheidsgraad kennen.

Bij de normering van de centrale examens Nederlands 2014 gaat het CvTE nog van dezelfde prestatie-eisen uit als in de voorgaande examenjaren en niet van de prestatie-eisen die voortvloeien uit de referentieniveaus taal. Vanaf het examenjaar 2015 verandert dit en zijn de prestatie-eisen die voortvloeien uit de referentieniveaus taal mede bepalend voor de normering.

De wijziging van 28 april 2016 betreft de invoering van de nieuwe profielvakken in het vmbo. Bij die gelegenheid is aan de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs ook een bijlage 3 toegevoegd, waarin is vastgelegd waaraan een loopbaandossier vmbo-tl moet voldoen. De verplichting van het loopbaandossier is voor de andere leerwegen in het vmbo expliciet vastgelegd in het examenprogramma van het profielvak.

Pijl omhoog