Examenprogramma's

De examenprogramma's worden door de minister op hoofdlijnen vastgesteld. In het examenprogramma staat hoe de leerstof is verdeeld over het centraal examen en het schoolexamen.

Daar waar een vak een centraal examen heeft, worden er in het examenprogramma exameneenheden aangewezen waarover het centraal examen zich uitstrekt: het CE-deel van het examenprogramma. Om te zorgen dat de eisen voor het centraal examen duidelijk zijn, worden deze gespecificeerd in een afzonderlijke publicatie per vak: de 'syllabus'. De syllabi worden vastgesteld door het CvTE.

De specifieke examenprogramma's en syllabi vindt u op de betreffende examen- en vakpagina's op Examenblad.nl.

Met vragen over de examenprogramma's kunt u terecht bij het Examenloket.

Vaststelling examenprogramma's

In 2007 zijn de examenprogramma's vastgesteld middels de volgende regeling:

Deze regeling betreft de examenjaren: vmbo 2008 en verder; havo 2009 en verder; vwo 2010 en verder. De beroepsgerichte programma's van de vmbo sector Landbouw zijn opgenomen in een andere regeling:

Wijzigingen

Sindsdien zijn verschillende examenprogramma's gewijzigd. Hieronder een overzicht. Met 'examenjaar' wordt bedoeld het jaar waarin de leerlingen die te maken hebben met het gewijzigde programma eindexamen afleggen en hun diploma ontvangen.

 

Gewijzigd

examenprogramma

vanaf

examenjaar

wijzigingsregeling

Informatica vwo

2022

VO/1048771

Informatica vwo

2021

VO/1048771

Filosofie havo en vwo

2020

VO/1188661

Geschiedenis havo

2019

VO/1116503

Bedrijfseconomie vwo

2021

919669

Bedrijfseconomie havo

2020

919669

Maatschappijwetenschappen vwo

2020

VO/741555

Maatschappijwetenschappen havo

2019

VO/741555

Geschiedenis havo

2018

VO/1116503

Profielvakken vmbo

2018

VO/892246

Culturele en kunstzinnige vorming havo/vwo

2018

VO/997293 en 1138617

Chinese taal en cultuur vwo en Chinese taal en cultuur vwo (elementair)

2018

VO/851491

Geschiedenis en staatsinrichting vmbo

2018

VO/742920

Wiskunde A en wiskunde C vwo

2018

VO/599178

Wiskunde B en wiskunde D vwo

2018

VO/541608

Engels vmbo

2017

VO/756251

Griekse taal en cultuur vwo

2017

559817

Latijnse taal en cultuur vwo

2017

559817

Wiskunde A havo

2017

VO/599178

Wiskunde B en wiskunde D havo

2017

VO/541608

Scheikunde vwo

2016

VO/403948

Natuurkunde en biologie vwo

2016

VO/389632

Geschiedenis havo en geschiedenis vwo

2015

VO/419920

Scheikunde havo

2015

VO/403948

Natuurkunde en biologie havo

2015

VO/389632

Aardrijkskunde vmbo

2015

VO/287724

Natuur, leven en technologie vwo

2015

VO/289008

Bouwtechniek vmbo

2014

VO/317552

Nederlands vmbo, havo en vwo

2014

VO-2011/309740

Economie vwo

2014

VO-2011/287640

Natuur, leven en technologie havo

2014

VO/289008

Economie havo

2012

VO/OK-2010/187093

Techniek-breed, ICT-route, technologie in de gl, intersectoraal en sport, dienstverlening en veiligheid (SDV) vmbo

2011

VO/OK-2009/80256

De wijziging van 28 april 2016 betreft de invoering van de nieuwe profielvakken in het vmbo. Bij die gelegenheid is aan de Regeling examenprogramma’s voortgezet onderwijs ook een bijlage 3 toegevoegd, waarin is vastgelegd waaraan een loopbaandossier vmbo-tl moet voldoen. De verplichting van het loopbaandossier is voor de andere leerwegen in het vmbo expliciet vastgelegd in het examenprogramma van het profielvak.


Examenprogramma's oude regeling profielen tweede fase

Voor de eindexamenleerlingen havo 2008 en vwo 2008 en 2009, en de bezemexamens havo 2009-2010 en vwo 2010-2011 volgens de zogenaamde 'oude profielen' zijn onderstaande regelingen van belang.

Let op!

De examenprogramma's havo/vwo (oude regeling tweede fase) zijn gewijzigd door de volgende regelingen

Deze wijzigingen zijn niet verwerkt in de downloadbare teksten!

Pijl omhoog