Eindexamenbesluit VO

In augustus 2015 is een andere wijziging doorgevoerd, waarmee o.a. de mogelijkheid werd geopend om Cum Laude te slagen. Dit is geregeld in artikel 52a.

Met ingang van 1 augustus 2013 is het wijzigingsbesluit van 23 april 2012 van kracht geworden waarmee volgens Artikel II het Eindexamenbesluit VO werd aangepast in verband met onder meer de invoering van de rekentoets als onderdeel van het eindexamen vo. De bepalingen omtrent de uitslag van het examen (vmbo artikel 49, havo-vwo artikel 50 van het Eindexamenbesluit VO) zijn zodanig aangepast dat het cijfer van de rekentoets daarin is opgenomen. Tegelijk met de invoering van de rekentoets als onderdeel van het eindexamen zijn ook de overgangsbepalingen uit het wijzigingsbesluit van 23 april 2012 in werking getreden. In de artikelen VII en VIII zijn invoerings- en overgangsbepalingen vastgesteld die niet tot het Eindexamenbesluit VO zelf behoren en die dus ook niet in het Eindexamenbesluit VO zelf zijn opgenomen.

Het is goed denkbaar dat dit tot verwarring leidt als scholen er op basis van het gewijzigde Eindexamenbesluit VO vanuit gaan dat, nu het cijfer van de rekentoets is opgenomen in dit besluit (art. 49 en 50), het cijfer ook betrokken moet worden bij de uitslagbepaling. Omdat het Eindexamenbesluit VO samen met de invoerings- en overgangsbepalingen uit het oorspronkelijke wijzigingsbesluit moet worden gelezen, geldt echter dat het cijfer van de rekentoets voor het jaar van de invoering van de rekentoets en het daarop volgende schooljaar nog niet meetelt (zie Artikel VIII: Overgangsrecht Eindexamenbesluit VO).

Concreet betekent dit dat het cijfer van de rekentoets pas vanaf het examenjaar 2015-2016 onderdeel gaat uitmaken van de kernvakkenregel van de slaag- zakregeling. Vanaf dat moment mogen vmbo-leerlingen één vijf hebben voor Nederlands of de rekentoets, waarbij het andere cijfer ten minste een zes moet zijn. Voor havo- en vwo-leerlingen geldt dat vanaf dat moment rekenen toegevoegd wordt aan de kernvakkenregel; dat betekent dat zij dan maximaal één vijf mogen hebben voor Nederlands, Engels, wiskunde (voor zover dat laatste vak in hun pakket zit) en de rekentoets waarbij de andere cijfers ten minste een zes moeten zijn.

Voor de eindexamenleerlingen havo 2008 en vwo 2008 en 2009, en de bezemexamens havo 2009-2010 en vwo 2010-2011 volgens de zogenaamde 'oude profielen' is met betrekking tot de samenstelling van het eindexamen en de uitslagbepaling het Eindexamenbesluit VO geldend op 31 juli 2007 van belang.


Deel deze pagina