Docentbetrokkenheid

Denkmee.cvte.nl

Denkmee.cvte.nl is een online ontmoetingsplek voor docenten en examensecretarissen om met elkaar en met de examenmakers in gesprek te gaan over de centrale examens. Het CvTE gebruikt dit digitale participatieplatform ook als ruimte om vragen te stellen over de centrale examens en om daarover van gedachten te kunnen wisselen met het veld. Daarnaast kunnen docenten en examensecretarissen ook zelf een discussie starten over een onderwerp dat hen bezighoudt. De inbreng die het CvTE via dit platform ontvangt wordt daar waar mogelijk gebruikt om de uitvoeringspraktijk aan te passen aan de wensen die bij docenten en examensecretarissen leven.

Docentvertegenwoordiging commissies

Docenten zijn onmisbaar bij de totstandkoming van centrale examens. Aan alle centrale examens werken dan ook docenten mee. Bij de ontwikkeling van een centraal examen zijn ongeveer tien examenmakers direct betrokken. Acht van de tien examenmakers zijn docenten die lesgeven aan een examenklas. Dat is van belang omdat zij goed kunnen inschatten of een opgave geschikt is voor eindexamenleerlingen. Zo zorgen we ervoor dat de examenopgaven goed aansluiten bij de huidige lespraktijk en de belevingswereld van leerlingen.

Constructiegroepen Cito

Docenten in de constructiegroepen van Cito maken de opgaven; docenten in de vaststellingscommissies van het College voor Toetsen en Examens (CvTE) keuren de opgaven goed en stellen ze vast. Daarnaast kunnen docenten meedenken over de inhoud van syllabi en kunnen zij hun mening daarover geven in enquêtes (veldraadplegingen).

Vaststellingscommissies CvTE

Vaststellingscommissies bestaan uit een voorzitter en twee tot vier docentleden die ruime ervaring hebben als vakdocent. Voorzitters zijn vakdeskundigen uit het direct daarop aansluitende vervolgonderwijs (mbo/hbo/wo). Het CvTE werft hen via zijn reguliere wervingskanalen, zie hiervoor www.cvte.nl. Vacatures voor docentleden worden uitgezet via de sectorraden, vakbonden, vakverenigingen en platformen. Via onderstaande link krijgt u een beeld van het aantal leden per vaststellings- en syllabuscommissie en via welke weg deze leden zijn geworven.

Informatie ontvangen via Examenblad.nl

Wilt u als docent op de hoogte gehouden worden van vakspecifieke meldingen? Dit kan als uw examensecretaris u aanmeldt voor een persoonlijke pagina op Examenblad.nl. Dan ontvangt u rechtstreeks mailings met informatie over aanvullingen voor uw examenvak en nieuws over diverse activiteiten rondom docentbetrokkenheid.

Specifieke projecten

Om de betrokkenheid van docenten bij de centrale examens te vergroten heeft het CvTE een aantal jaar geleden het Project Ieders Examen gestart. De succesvolle projecten die daaruit zijn voortgekomen, worden in het schooljaar 2020-2021 voortgezet en uitgebreid:

  • Pre(+)- en testcorrectie
  • Discussiefora
  • Regiobijeenkomsten met docenten
  • Aan de slag met examencorrectie
  • Andere activiteiten
  • CvTE Backstage

Pre(+)correctie en testcorrectie

In de pilots pre-, pre+ en testcorrectie geven docenten feedback op het correctievoorschrift van een centraal examen. Doel van deze instrumenten is met name het correctievoorschrift waar nodig aan te scherpen om leerlingen zo de best mogelijke beoordeling te bieden en de samenwerking tussen eerste en tweede corrector te versoepelen.

Precorrectie

Ook in het schooljaar 2020-2021 vraagt het CvTE docenten om in een precorrectiebijeenkomst mee te denken over mogelijke aanscherpingen van het correctievoorschrift voor het centraal examen van hun vak. De vakken waarvoor er in 2020-2021 een pre-correctie wordt gehouden, zijn te vinden in de Septembermededeling over de eindexamens 2021.

Precorrectie werkt als volgt: via een open aanmelding worden 24 vakdocenten in de gelegenheid gesteld om zelf het centraal examen te maken. De werving daarvoor vindt plaats vanuit zowel de betreffende vakvereniging als het CvTE. Op basis van hun vakinhoudelijke expertise doen de docenten aanbevelingen voor aanscherpingen van het correctievoorschrift. Vakexperts van het CvTE en Cito bekijken deze aanbevelingen en passen het voorlopige correctievoorschrift waar nodig aan.

Pre+ correctie

In het schooljaar 2020-2021 zal de nieuwe vorm pre+ correctie worden gecontinueerd. Bij deze variant is het mogelijk om naast het correctievoorschrift, ook opgaven te bediscussiëren en eventueel aan te passen. Dat laatste kan echter alleen bij een storende fout, waardoor de opgave niet op de bedoelde wijze door de leerlingen gemaakt kan worden. De vakken waarvoor er in 2020-2021 een pre+ correctie wordt gehouden, zijn te vinden in de Septembermededeling over de eindexamens 2021. De scholen met de betreffende examens ontvangen hierover meer informatie via de mailings vanuit Examenblad.nl.

Testcorrectie

Behalve voor pre(+)correctie werft het CvTE in het schooljaar 2020-2021 ook weer docenten voor testcorrecties. De vakken waarvoor er in 2020-2021 een testcorrectie wordt gehouden, zijn te vinden in de Septembermededeling over de eindexamens 2021.

Testcorrectie werkt als volgt: via een open aanmelding nemen 20 docenten deel aan de testcorrectie. De testcorrectie wordt georganiseerd vanuit zowel de betreffende vakvereniging als het CvTE. De docenten corrigeren na de afname van het centrale examen het werk van hun leerlingen aan de hand van het voorlopige correctievoorschrift. Vervolgens bespreken de docenten met elkaar het voorlopige correctievoorschrift aan de hand van de leerlingantwoorden. Met elkaar doen ze vervolgens aanbevelingen voor het aanscherpen van het voorlopige correctievoorschrift. Vakexperts van het CvTE en Cito bekijken deze aanbevelingen en passen het voorlopige correctievoorschrift waar nodig aan. Om dat te kunnen doen, wordt het correctievoorschrift later openbaar gemaakt. Hiermee wordt rekening gehouden in de adviestabel rondom de 1e en 2e correctie.

Discussieforum voor digitaal CE

Met besloten beveiligde fora (bbf’s) wil het CvTE docenten de gelegenheid bieden om al tijdens de afnameperiode met collega’s van gedachten te wisselen over opgaven die nog onder de geheimhouding vallen. Digitale examens zijn immers niet, zoals papieren examens, na afloop direct openbaar.

Op het forum kan gediscussieerd worden over examenopgaven, het correctievoorschrift en de antwoorden van leerlingen. De opgave waarover de discussie gaat, wordt dan op het forum getoond. Het discussieforum helpt bij collegiale consultatie en twijfels bij het nakijken. Zoals is dit leerlingantwoord 1 of 2 punten waard? Of: zouden jullie dit antwoord goed of fout rekenen?

Een besloten en beveiligd forum maakt de Examenlijn van het CvTE echter niet overbodig. Fouten/onvolkomenheden moeten altijd gemeld worden via de Examenlijn. Dit jaar zijn er fora beschikbaar voor alle vakken van de flexibele digitale examens BB en KB.

Docenten die geregistreerd zijn voor de Examenblad-mailings over de digitale centrale examens, ontvangen mailings met meer informatie.

Uitleg over het forum en ontwikkelingen ervan vindt u ook in de vakspecifieke informatie in de Septembermededeling op Examenblad.nl.

Discussie-forum voor beroepsgerichte vakken

Komend schooljaar gaat het CvTE voor het eerst, bij één vak maar wel in alle leerwegen, ook bij de beroepsgerichte vakken met een discussieforum (besloten en beveiligd forum) werken. Hiermee willen we examinatoren de gelegenheid geven om al vanaf de periode van voorbereiding met collega-examinatoren van gedachten te wisselen over alle examendocumenten, ook die onder de geheimhouding vallen. Het eerste vak waar met een forum gewerkt wordt is Dienstverlening en Producten (D&P). Er komt een forumdeel voor de voorbereidingsfase en een forumdeel voor de afnamefase. Hierin kunnen examinatoren met elkaar over de concrete opdrachten van de cspe’s D&P in gesprek gaan.

Via een mailing vanuit Examenblad.nl worden de examensecretaris en de examinatoren geïnformeerd over de mogelijkheid van aanmelding. Deze mailings zijn gepland voor februari.

Regiobijeenkomsten met docenten

Het CvTE en Cito willen nadrukkelijker hun oor te luisteren leggen bij docenten. Daarom organiseren zij een aantal maal per jaar een informatiebijeenkomst voor docenten. Doel van dit soort bijeenkomsten is om in een positieve sfeer van uitwisseling van informatie en ideeën tot een opbrengst te komen die voor alle belanghebbenden bij centrale examens van nut is. Informatieverstrekking over deze bijeenkomsten verloopt via Examenblad.nl.

Examencorrectietraining

Deze training is een bijeenkomst voor (beginnende) eindexamendocenten, die in samenwerking met Cito en de Hogeschool Utrecht, wordt georganiseerd. Aan de hand van concrete voorbeelden van opgaven en mogelijk bijbehorend leerlingenwerk kijken docenten met vakcollega’s naar de praktische uitvoering van de correctie. Aan bod komen bijvoorbeeld het overleg tussen eerste en tweede corrector en de ruimte en begrenzingen die het correctievoorschrift biedt. Tevens wordt de examencyclus doorgenomen evenals hoe je vragen bij de Examenlijn meldt. Afwisselend komen er jaarlijks vmbo of havo/vwo vakken aan bod.

CvTE Backstage en CvTE TV

Om meer bekendheid te geven aan de werkzaamheden van het CvTE en om docenten een kijkje in de keuken te geven, maakt het CvTE verschillende filmpjes onder de noemer CvTE Backstage en CvTE TV. De filmpjes gaan onder meer over pre- en testcorrectie, examenvragen en de normering.

Meer informatie

Voor (nieuwe) docenten met een examenklas is er de overzichtspagina Ik heb een examenklas. Voor (nieuwe) examensecretarissen is er de overzichtspagina Ik ben examensecretaris.

Heeft u opmerkingen of vragen over een centraal examen, neem dan contact op met het Examenloket.


Deel deze pagina