Docentbetrokkenheid

Docenten betrekken bij de totstandkoming van centrale examens is voor het CvTE (College voor Toetsen en Examens) een belangrijk uitgangspunt. Ook u kunt meedoen. Op deze pagina leest u op welke manieren het CvTE docenten betrekt bij de centrale examens vo. De insteek daarbij is: kennis delen en samen een zo goed mogelijk centraal examen ontwikkelen.

We baseren ons werk op het volgende:

Om succesvol te opereren zijn expertise uit en draagvlak in het veld onmisbaar. In de ogen van het CvTE zijn de kennis en ervaring van docenten en andere ervaringsdeskundigen onmisbare factoren voor goede toetsen en examens.

Alle hieronder genoemde manieren om als docent betrokken te zijn, baseren wij op twee pijlers: participatie vanuit het onderwijsveld en het benutten van elkaars deskundigheid. Het CvTE leert van docenten en docenten leren van het CvTE.

Informatie vinden en krijgen

Ik heb een examenklas

Hoe worden aankomende en jonge docenten voorbereid op hun rol als examinator bij de centrale examens? Om daar meer zicht en invloed op te krijgen, overlegt het CvTE met hogescholen en universiteiten: welke plaats hebben toetsen en examineren in het curriculum? We ontmoeten docenten die net begonnen zijn én ervaren docenten op congressen.

Bent u nog niet zo lang aan het werk als docent of heeft u voor het eerst examenklassen? Op de pagina www.ikhebeenexamenklas.nl vindt u alle informatie over het centraal examen en uw rol daarbij die u nodig heeft om mee te beginnen. U kunt ook het filmpje bekijken over de rol van docenten bij de centrale examens op de website Leraar 24.

Alle centrale examens in het voortgezet onderwijs worden voorbereid, vastgesteld en verspreid onder verantwoordelijkheid van het CvTE. Leraren spelen een belangrijke rol bij het in stand houden en het op niveau houden van de examens. Vanaf de afname van het examen verandert de rol van de leraar in die van examinator.

Aansluiten bij het mailsysteem

Om goed op de hoogte te zijn van de informatie over de centrale examens voor uw vak kunt u zich via de examensecretaris op uw school aanmelden voor het mailsysteem van Examenblad.nl. Op dit moment zijn zo’n 10.000 docenten al op dit mailsysteem aangesloten.

Meer weten over normering

Om docenten en andere belangstellenden meer inzicht te geven in de normering van centrale examens is er op 9 maart 2017 een webinar gehouden over de vraag: Hoe komt de normering tot stand?

In de tijd van een lesuur wordt u in dit webinar bijgepraat over de normering. U krijgt antwoord op vragen als:

  • Op basis van welke gegevens wordt de N-term bepaald?
  • Hoe werkt een geconstateerde fout door in de normering?
  • Als het gemiddeld cijfer op een centraal examen hoger is dan daarvoor, wat betekent dat dan?

Terugkijken:

CvTE TV: antwoorden op vragen over centrale examens

In de filmpjes van CvTE TV krijgt u op een luchtige manier een kijkje in de keuken van de centrale examens. Veelgestelde vragen als: Hoe kan ik meewerken?, Waarom is geheimhouding zo belangrijk? en Waarom zijn niet alle centrale examens op papier of digitaal? komen aan bod. U kunt ook zelf een vraag insturen en wie weet gaan de filmmakers van CvTE TV dan wel voor u op pad, op zoek naar het antwoord.

Zelf meedoen

Invloed via uw vakvereniging

Wilt u meepraten over de vakinhoudelijke kant van uw vak en vanuit de vakvereniging invloed uitoefenen op de centrale examens, dan kan dat op verschillende manieren. Door lid te worden van een vakvereniging blijft u op de hoogte van de activiteiten op uw vakgebied. Ook speelt de vakvereniging een rol bij examenbesprekingen na afname van het centraal examen van uw vak en worden de vakverenigingen betrokken bij ontwikkelingen, bijvoorbeeld bij het vernieuwen van een examenprogramma of een syllabus.

PLEXS is gesprekspartner

Examensecretarissen zijn voor het CvTE belangrijk: als spin in het web op de school, maar ook als gesprekspartner. Daarom is er sinds 2014 een vereniging van examensecretarissen, PLEXS.

Vanuit het CvTE is er regelmatig contact met PLEXS. PLEXS heeft rechtstreeks invloed, bijvoorbeeld bij het samenstellen van het jaarlijkse centraalexamenrooster.

Bent u examensecretaris, dan kunt u zich bij PLEXS aansluiten, zie de website van PLEXS.

Docenten in commissies

Er werken veel docenten mee aan de centrale examens. Voor elk centraal examen is er een vaststellingscommissie, bestaande uit docenten die het centraal examen goedkeuren en vaststellen. Ook in de constructiegroepen bij Cito, waarin de opgaven voor de centrale examens worden gemaakt, zitten docenten die examenklassen hebben. Dat zelfde geldt voor syllabuscommissies. Alles bij elkaar dragen 1.400 vo-docenten rechtstreeks bij aan het ontwikkelen en vaststellen van de centrale examens voor voortgezet onderwijs.

Heeft u belangstelling? Kijk dan op de website van het CvTE.

Nieuwe vormen van meedoen

Correctievoorschrift samen verbeteren

In het schooljaar 2016 – 2017 vraagt het CvTE in drie experimenten aan zo’n zeventig docenten scheikunde vwo, wiskunde A havo en Nederlands vwo om mee te denken over het verbeteren van het correctievoorschrift voor het centraal examen voor hun vak. Docenten maken zelf het centraal examen en doen aanbevelingen voor het aanscherpen van het correctievoorschrift. Het voorlopige correctievoorschrift dat er al lag, wordt vervolgens door het CvTE op basis van deze feedback aangepast. Op die manier zijn docenten actief betrokken bij het centraal examen voor hun vak.

Meer weten:

Een vergelijkbaar experiment, maar dan voor de syllabus, vindt plaats voor de syllabus geschiedenis havo/vwo. De aanbevelingen vormen de input voor nieuwe syllabuscommissie. Een zelfde experiment komt er voor economie havo/vwo.

Zelf opgaven indienen

Bent u docent en heeft u belangstelling voor toetsen en examens maken? In het schooljaar 2016-2017 gaan we docenten de gelegenheid bieden om zelf toets-/examenvragen en het bijbehorende correctievoorschrift in te sturen. Te beginnen met de cspe’s voor het vmbo beroepsgericht.

U kunt dan uw opgave indienen via een beveiligd, besloten forum. In zo’n forum kunt u samen met andere docenten de opgaven bekijken en bespreken. Door deze feedback leert u als docent en het levert u (betere) toetsvragen op die u kunt gebruiken in uw eigen toetsen. Het CvTE haalt de beste opgaven eruit en geeft ze een plaats in een toekomstig centraal examen.

Scholen, examensecretarissen en docenten worden over dit experiment geïnformeerd via het mailsysteem van Examenblad.nl.

Meedoen?

Bent u geïnteresseerd in bovenstaande activiteiten of experimenten? Meld u dan via de examensecretaris op uw school aan voor het mailsysteem van Examenblad.nl. Het CvTE houdt u dan via dat mailsysteem op de hoogte van de stand van zaken en van nieuwe experimenten.

Documenten


Deel deze pagina