De inspectie

De inspectie (zie Eindexamenbesluit artikel 1) ziet erop toe dat het onderwijs, en hier met name de examens volgens de regels verlopen. Zij doet dit op basis van de WVO artikel 115 lid 1.

Zij heeft in het Eindexamenbesluit een aantal specifieke bevoegdheden toegewezen gekregen:

  • Indien het centraal examen naar het oordeel van de inspectie niet op regelmatige wijze heeft plaatsgehad, kan zij besluiten dat het geheel of gedeeltelijk voor een of meer kandidaten opnieuw wordt afgenomen (zie Eindexamenbesluit artikel 43). De inspectie kan het College voor Toetsen en Examens vragen nieuwe opgaven vast te stellen.
  • De inspectie moet gehoord worden voordat de directeur gespreid examen toestaat. (zie Eindexamenbesluit artikel 59)

Voor de uitvoering van haar taak krijgt de inspectie een aantal gegevens toegezonden:

  • De schriftelijke mededeling van de beslissing van de directeur in geval van onregelmatigheden door de kandidaat. (zie Eindexamenbesluit artikel 5.3)
  • De beslissing van de commissie van beroep. (zie Eindexamenbesluit artikel 5.4)
  • Het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting, voor 1 oktober. (zie Eindexamenbesluit artikel 31.3)
  • Een lijst waarop voor iedere kandidaat vermeld staat in welke vakken hij in het eerste tijdvak centraal examen zal afleggen en waarop is aangegeven welke cijfers de kandidaat voor het schoolexamen heeft behaald; toe te zenden ten minste drie dagen voor de aanvang van de centrale examens in het eerste tijdvak. (zie Eindexamenbesluit artikel 38.2)
  • Een lijst met de kandidaten, de in het eerste tijdvak door die kandidaten behaalde cijfers, de, voor zover van toepassing, alsnog behaalde cijfers voor het schoolexamen, alsmede een overzicht van het vak of de vakken waarin elke kandidaat examen zal afleggen; toe te zenden voor de aanvang van het tweede tijdvak. (zie Eindexamenbesluit artikel 38.2)
  • Mededeling van een afwijking van de wijze van examineren, zowel in verband met een handicap als in verband met onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal. (zie Eindexamenbesluit artikel 55)
  • De definitieve examenresultaten. (zie Eindexamenbesluit artikel 56)
  • In geval van gespreid examen krijgt de inspectie na afloop van het eerste examenjaar een lijst met de examenresultaten. (zie Eindexamenbesluit artikel 59.4)

Meer informatie

Pijl omhoog