De directeur (rector)

In het geval van een centrale directie draagt de voorzitter hiervan de verantwoordelijkheden van de directeur (zie WVO artikel 32a). In het vavo vervult de examencommissie de taken van de directeur.

De directeur (zie Eindexamenbesluit VO artikel 1) is de hoogste leidinggevende binnen de school. Hij geeft leiding aan het gehele team en doet dit in opdracht van het bevoegd gezag. De directeur is binnen de school de eerstverantwoordelijke voor de uitvoering van de examens.

Hij heeft in de WVO en het Eindexamenbesluit VO een aantal taken toegewezen gekregen:

 • Als een kandidaat door het bevoegd gezag is toegelaten tot het examen heeft de directeur niet het recht de kandidaat de toegang tot het examen te weigeren, tenzij de directeur anders besluit om reden van een onregelmatigheid die door de kandidaat begaan is (zie Eindexamenbesluit VO artikel 5).
 • De directeur neemt met de examinatoren het examen af (zie Eindexamenbesluit VO artikel 3 en WVO artikel 29 lid 2).
 • Hij wijst een secretaris van het eindexamen aan (zie Eindexamenbesluit VO artikel 3).
 • Hij kan in geval een kandidaat zich aan enige onregelmatigheid schuldig maakt, maatregelen nemen (zie Eindexamenbesluit VO artikel 5 en het onderwerp Onregelmatigheden).
 • Hij stuurt het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting voor 1 oktober toe aan de inspectie en verstrekt het aan de kandidaten (zie Eindexamenbesluit VO artikel 31).
 • Hij deelt de kandidaten de schoolexamenresultaten mee vóór aanvang van het centraal examen (zie Eindexamenbesluit VO artikel 33).
 • Hij meldt zo nodig kandidaten aan voor het derde tijdvak (zie Eindexamenbesluit VO artikel 37 lid 5).
 • Hij geeft de kandidaten bij DUO op voor het centraal examen (zie Eindexamenbesluit VO artikel 38 en 45) en zorgt dat de schoolexamenresultaten op tijd in BRON worden geregistreerd (artikel 38 lid 2).
 • Hij zorgt voor de geheimhouding van de opgaven van het centraal examen (zie Eindexamenbesluit VO artikel 40 lid 2).
 • Hij zorgt voor het nodige toezicht bij het centraal examen (zie Eindexamenbesluit VO artikel 40, lid 4).
 • Hij zorgt dat de examinator en de gecommitteerde (2e corrector) de werken van het centraal examen en de bijbehorende papieren op tijd ontvangen (zie Eindexamenbesluit VO artikel 41 en artikel 41a). En hij is verantwoordelijk voor de kwaliteit van het correctiewerk van de examinator.
 • Aan de hand van regels van het CvTE voor de omzetting van score naar cijfer (zie Eindexamenbesluit VO artikel 39 lid 1g) stelt de directeur het cijfer vast (zie Eindexamenbesluit VO artikel 42).
 • Hij beoordeelt of de reden van verhindering van een kandidaat geldig is (zie Eindexamenbesluit VO artikel 5 en 45).
 • Als bij het centraal examen op een school een afwijking dreigt van de normale gang van zaken voorafgaand aan, tijdens of in de afwikkeling van een examenzitting, dient de directeur c.q. de school dit probleem in eerste instantie zelf op te lossen. Een dergelijk probleem en de voorgenomen of reeds uitgevoerde oplossing dienen te worden gemeld aan de Inspectie, om deze laatste haar toezichthoudende taak uit te kunnen laten voeren op het centraal examen en op het examen als geheel (zie Eindexamenbesluit VO artikel 43).
 • Hij stelt samen met de secretaris de eindcijfers en de uitslag vast (zie Eindexamenbesluit VO artikel 47 en artikel 48).
 • Hij reikt door hem en door de secretaris ondergetekende diploma's en cijferlijsten uit (zie Eindexamenbesluit VO artikel 52).
 • Hij reikt door hem en door de secretaris ondergetekende certificaten uit (zie Eindexamenbesluit VO artikel 53). Let op: dit geldt alleen voor een vavo-instelling en een school voor vmbo (indien een leerling is afgewezen en toch de school verlaat).
 • Hij kan afwijkende wijzen van examineren toestaan (zie Eindexamenbesluit VO artikel 55).
 • Hij zorgt er voor dat het werk van het centraal examen en alle bijbehorende papieren/documentatie gedurende ten minste zes maanden na vaststelling van de uitslag bewaard worden ter inzage voor belanghebbenden (artikel 57 lid 1).
 • In de praktijk zal de directeur ook veel van de taken uitvoeren die aan het bevoegd gezag zijn toegewezen en door het bevoegd gezag aan hem gedelegeerd.