De directeur (rector)

In het geval van een centrale directie draagt de voorzitter hiervan de verantwoordelijkheden van de directeur (zie WVO artikel 32a). In het vavo vervult de examencommissie de taken van de directeur.

De directeur (zie Eindexamenbesluit artikel 1) is de hoogste leidinggevende binnen de school. Hij geeft leiding aan het gehele team en doet dit in opdracht van het bevoegd gezag. De directeur is binnen de school de eerstverantwoordelijke voor de uitvoering van de examens.

Hij heeft in het Eindexamenbesluit een aantal taken toegewezen gekregen:

  • De directeur meldt elke geconstateerde onregelmatigheid bij de inspectie om deze laatste haar toezichthoudende taak uit te kunnen laten voeren op het centraal examen en op het examen als geheel.
  • Hij beoordeelt of de reden van verhindering van een kandidaat geldig is (zie Eindexamenbesluit artikel 5 en 45).
  • Hij stelt samen met de secretaris de eindcijfers en de uitslag vast (zie Eindexamenbesluit artikel 47 en artikel 48).
  • Hij reikt door hem en door de secretaris ondergetekende diploma's en cijferlijsten uit (zie Eindexamenbesluit artikel 52).
  • Hij reikt door hem en door de secretaris ondergetekende certificaten uit (zie Eindexamenbesluit artikel 53). Let op: dit geldt alleen voor een vavo-instelling en een school voor vmbo (indien een leerling is afgewezen en toch de school verlaat).
  • Hij kan afwijkende wijzen van examineren toestaan (zie Eindexamenbesluit artikel 55).
  • In de praktijk zal de directeur ook veel van de taken uitvoeren die aan het bevoegd gezag zijn toegewezen en door het bevoegd gezag aan hem gedelegeerd.
Pijl omhoog