Combinatiecijfer (havo/vwo)

In de Vernieuwde Tweede Fase geldt een slaag/zakregeling waarin bij bepaalde resultaten compensatie is vereist om te kunnen slagen. Om zo'n regeling met compensatie mogelijk te maken en de regeling overzichtelijk te houden, is het combinatiecijfer in het leven geroepen. Het combinatiecijfer is het rekenkundig gemiddelde van de 'kleine vakken/onderdelen' die met een cijfer op de cijferlijst staan.

Verplichte onderdelen

Op de cijferlijst van de leerlingen in de Vernieuwde Tweede Fase worden alle vakken vermeld die de leerling in het pakket heeft, zowel de grote als de kleine. Bij die vakken worden de eindbeoordelingen vermeld (en de SE- en CE-eindcijfers van de vakken met een CE). Voor CKV en LO worden de beoordelingen 'voldoende' of 'goed' op de cijferlijst vermeld. Daarnaast vinden we het cijfer voor het profielwerkstuk op de cijferlijst terug. Voor de uitslagbepaling worden de cijfers voor de becijferde kleine vakken rekenkundig gemiddeld in het zogeheten combinatiecijfer. Elk van deze cijfers telt even zwaar mee.

Op het vwo gaat het in ieder geval om de vakken algemene natuurwetenschappen, maatschappijleer en om het profielwerkstuk. Op de havo gaat het in ieder geval om maatschappijleer en het profielwerkstuk.

Voor het berekenen van het combinatiecijfer worden de op de cijferlijst vermelde afgeronde cijfers (bestaande uit gehele getallen) gemiddeld. Vervolgens wordt het gemiddelde weer afgerond op het nabij liggende gehele getal: 5,5 wordt dus een 6 en 5,45 een 5.

Keuzeonderdelen

Als de school daarvoor kiest kan daarnaast een eindcijfer voor literatuur deel uitmaken van het combinatiecijfer.

Hetzelfde geldt voor klassieke culturele vorming. Voor havo-leerlingen die het vwo-vak KCV volgen als vak in het gemeenschappelijk deel ter vervanging van CKV geldt dat dit vak deel uitmaakt van het combinatiecijfer.

Als een school voor bijzonder onderwijs er voor kiest voor het vak godsdienst of levensbeschouwelijk vormingsonderwijs een cijfer vast te stellen en dat te vermelden op de cijferlijst, dan maakt ook dát eindcijfer deel uit van het combinatiecijfer. Als een school er voor kiest in het geheel vrije deel ANW als examenvak aan te bieden (verplicht of ter keuze) en dus dit vak te becijferen, dan maakt ook dit cijfer deel uit van het combinatiecijfer.

Als een school er voor heeft gekozen dat een vak/onderdeel wordt opgenomen in het combinatiecijfer dan geldt dat voor álle leerlingen die dat vak hebben moeten volgen. Deze beslissing moet terug te vinden zijn in het examenreglement en zichtbaar worden in het programma van toetsing en afsluiting (pta). Zie hiervoor artikel 50 lid 3 van het Eindexamenbesluit VO.

Als een school kiest voor het aanbieden in het geheel vrije deel van Kunst (algemeen) en dit te becijferen, dan wordt de beoordeling als zelfstandig cijfer op de eindlijst geplaatst: het cijfer voor Kunst (algemeen) maakt dus géén deel uit van het combinatiecijfer.

Overzicht

Er zijn dus vakken en onderdelen die altijd deel uitmaken van het combinatiecijfer, vakken en onderdelen die naar keuze van de school voor alle leerlingen deel uitmaken van het combinatiecijfer, en vakken en onderdelen die naar keuze van de school ook op individuele basis deel kunnen uitmaken van het combinatiecijfer. Welke onderdelen meewegen in het combinatiecijfer legt de school vast in het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting.

Combinatiecijfer vwo

Combinatiecijfer havo

Verplichte onderdelen

Profielwerkstuk

Maatschappijleer

Algemene natuurwetenschappen

Profielwerkstuk

Maatschappijleer

Keuzeonderdelen geldend voor alle leerlingen van de cohort

Literatuur en/of

Godsdienst/levensbeschouwelijke vorming

Literatuur en/of

Godsdienst/levensbeschouwelijke vorming

Keuzeonderdelen desgewenst voor individuele leerlingen

Klassieke culturele vorming

Klassieke culturele vorming

(als vervangend vak voor CKV)

en/of Algemene

natuurwetenschappen

Zie ook: Uitslagbepaling havo en vwo


Deel deze pagina