Cijferlijst: Tweede Fase Oude Regeling


In artikel 52, lid 4 van het Eindexamenbesluit is vastgelegd dat het ministerie van OCW modellen voor de cijferlijst vaststelt, waaronder ook de voorlopige cijferlijst. Artikel 29 van de wet regelt dat voor modellen voor het diploma. In maart 2001 is de definitieve regeling 'Modellen diploma's vwo/havo' vastgesteld. Deze geldt voor de Tweede Fase Oude Regeling. In de bijlage van deze regeling zijn zowel modellen voor cijferlijsten en diploma's als ook voor certificaten (voor het vavo) opgenomen. Onderdeel van de regeling is ook een lijst met officiële benamingen van de examenvakken.

De regeling gaat vergezeld van een uitgebreide toelichting en handleiding voor het invullen van de examendocumenten. Hierin wordt onder andere aandacht besteed aan deel- en heelvakken: bij voorbeeld voor de plaats op de cijferlijst voor Duits1,2 als het een aanvulling betreft vanuit Duits1 (zie hiervoor ook Becijfering (deel)vakken).

Als een leerling voor twee profielen slaagt, ontvangt hij of zij ook twee cijferlijsten. De naam van beide profielen wordt vermeld op het diploma. Op beide cijferlijsten staan in principe dezelfde vakken, maar de ordening verschilt: wat op de ene cijferlijst een vak van het profieldeel is, is op de andere cijferlijst een vak van het vrije deel. Overigens, om te kunnen slagen voor twee profielen is het voldoende om voor één profiel een profielwerkstuk te hebben gemaakt. Als dat in beide profielen past, wordt het op beide cijferlijsten vermeld. Als het in één profiel niet past, wordt in de desbetreffende ruimte vermeld: n.v.t.

Op de cijferlijst voor de Tweede Fase Oude Regeling is geen plaats voor vermelding van schooleigen onderdelen c.q. programma's die in het geheel vrije deel zijn gevolgd. Vermelding van dit soort onderdelen op de cijferlijst maken de cijferlijst zelfs ongeldig. Een school kan deze wel op eigen wijze buiten de cijferlijst vermelden.

Zo kunnen programma's die betrekking hebben op loopbaanoriëntatie bijvoorbeeld inhoudelijk - ook ten behoeve van derden - vastgelegd worden in een zogenaamd 'toekomstdossier'. Hiervoor zijn via de 'onderwijsondersteunende instellingen' verschillende modellen beschikbaar.