Certificaat (profiel)

1. Definitie

Het certificaat is in feite een soort diploma, maar dan voor een of meer vakken die samen niet voldoende zijn om een diploma te verwerven. Het vermeldt het vak of de vakken waarvoor de kandidaat een eindcijfer van 6 of meer heeft behaald. (zie Eindexamenbesluit artikel 53.2) Anders dan bij de certificaten van het examen 'oude stijl' worden op de certificaten 'nieuwe stijl' geen cijfers meer vermeld. De cijfers voor die vakken zijn te vinden op de bijbehorende cijferlijst. Dagscholen voor havo en vwo reiken geen certificaten uit, de cijferlijst heeft deze functie overgenomen. De certificaten van een vavo-instelling en van de staatsexamens zijn gelijkwaardig.

2. Modellen

De Minister stelt modellen vast (zie Eindexamenbesluit artikel 53.4).

Dat is vastgelegd in de volgende regelingen:

a. Regeling modellen diploma's v.w.o.- h.a.v.o. profiel, Gele Katern nr. 8 van 21 maart 2001.

b. Regeling modellen diploma's vmbo, Gele katern nr. 12 van 22 mei 2002.

3. Wanneer krijgt een kandidaat een certificaat?

3.1. Als een vavo-kandidaat voor een of meer vakken deeleindexamen heeft afgelegd en geen diploma heeft behaald, krijgt hij een certificaat voor de vakken waarvoor hij het eindcijfer 6 of meer heeft behaald. (zie Eindexamenbesluit artikel 53.2)

3.2. Als een kandidaat deelstaatsexamen heeft gedaan of niet is geslaagd voor het staatsexamen (zie Besluit staatsexamens artikel 31 tweede lid);

3.3. Als een v.m.b.o.-kandidaat definitief is afgewezen voor het eindexamen en de school verlaat en die voor een of meer vakken van dat eindexamen een eindcijfer 6 of meer heeft behaald;

3.4. Een dagschoolkandidaat krijgt nooit een certificaat, wel een cijferlijst die hij kan verzilveren.

4. Wie reikt het uit?

De directeur van de school of instelling waar het eindexamen of het deeleindexamen is afgelegd, reikt het certificaat uit. (zie Eindexamenbesluit artikel 53) In artikel 52 eerste lid van het Eindexamenbesluit is geregeld dat eindexamenkandidaten die in het derde tijdvak centraal examen afleggen (en overstaan van de staatsexamencommissie), onder het Eindexamenbesluit vallen. Dit betekent dat de directeur van de school het certificaat uitreikt. Een dagschool voor havo/vwo kan geen certificaat afgeven.

Zie ook de informatie over de "tijdvakken".

5. Cijferlijsten en vrijstellingsbewijzen

In artikel 48, lid 5, is de bepaling dat cijferlijsten en vrijstellingsbewijzen die gebruikt worden om een staatsexamendiploma of diploma aan een instelling voor v.a.v.o. te verkrijgen, alleen geldig zijn indien nog geen tien jaren zijn verstreken na het jaar waarin ze zijn vastgesteld.

N.B. Overgangsregel oude bewijsstukken: cijferlijsten en oude bewijsstukken worden voor zover ze op de datum van inwerkingtreding van dit besluit (juli 2000) langer dan 5 jaar geleden zijn afgegeven, beschouwd als cijferlijsten en bewijsstukken van 5 jaar oud (bijv. het document is 13 jaar oud, dan is het nog 5 jaar geldig).

6. Wat bij verlies?

Het kan gebeuren dat een kandidaat zijn certificaat kwijt raakt, het gestolen wordt, of ongeldig is geworden of door omstandigheden niet meer de beschikking heeft over het certificaat. De vavo-instellingen en de staatsexamen-commissie hebben niet de bevoegdheid om duplicaten of nieuwe versies van certificaten verstrekken (zie Eindexamenbesluit artikel 54). Ze zijn echter wel verplicht om alle examenresultaten door te geven aan de IB-groep. Deze archiveert die resultaten. De kandidaat kan bij de IB-groep vragen om een "verklaring afgelegd examen".

7. Verzilvering

Certificaten kunnen niet worden verzilverd, ofwel niet worden ingezet bij het behalen van een diploma. Cijferlijsten hebben die functie van certificaten overgenomen. Zie voor meer informatie "cijferlijsten".

Certificaten van de examens oude stijl kunnen wel worden verzilverd. Deze certificaten zijn te herkennen aan het feit dat daarop de behaalde cijfers vermeld zijn. De geldigheidsduur van certificaten is beperkt tot 10 jaar. (Zie artikel 9.2 van het Eindexamenbesluit en artikel 10.2 van het Staatsexamenbesluit. Zie de overgangsbepaling.