Centraal examen Duits havo op de computer (experiment)

In 2010 is op vier scholen een centraal examen havo Duits op de computer afgenomen. Dit examen bevatte zowel lees- als luisteropgaven. Kandidaten en scholen waren positief. Toch is toen besloten om dit project niet uit te breiden naar een pilot, omdat het CvE de uitkomst van onderzoek naar de haalbaarheid van het CE-niveau havo en vwo wil afwachten.

Al jaren blijkt dat het kandidaten op havo en vwo moeite kost om bij Duits het vastgelegde niveau voor het centraal examen te halen. Door de verplichte moderne vreemde taal op het vwo sinds 2010 is dat een nog klemmender zorgpunt geworden. Het CvE gaat in gesprek met het veld en met het ministerie van OCW over het probleem, de gevolgen en mogelijke oplossingen. De uitkomst van dat gesprek kan van betekenis zijn voor de opzet van het centraal examen in de nabije en verdere toekomst.

In 2011 heeft het CvE het project met Cito en de scholen voortgezet in de vorm van een experiment. De centrale onderzoeksvraag bij dit experiment was: 'Maakt het verschil of kandidaten kijk- en luisterfragmenten één dan wel meerdere keren kunnen beluisteren?'. Dit experiment voor Duits havo is niet in examentijd uitgevoerd, maar daarbuiten, op een twintigtal scholen. Na evaluatie van dit experiment is besloten geen verder onderzoek te doen; de transfer naar andere vakken is te gering.

In onderstaande documenten leest u meer over het centraal examen Duits havo op de computer en de uitkomsten van het onderzoek Duits havo 2011.

Documenten