Bijzondere groepen kandidaten

Kandidaten met een ondersteuningsbehoefte

Sinds 2012 publiceert het College voor Toetsen en Examens (CvTE) jaarlijks een brochure over de mogelijkheden voor kandidaten met een beperking (lichamelijke beperking, ziekte, dyslexie, dyscalculie) bij centrale examens en bij de rekentoets in het voortgezet onderwijs.

Anderstaligen

Aan een kandidaat die met inbegrip van het schooljaar waarin hij examen aflegt, niet langer dan 6 jaren onderwijs in Nederland heeft gevolgd en voor wie Nederlands niet de moedertaal is, kan het bevoegd gezag toestemming geven voor een aangepaste wijze van examineren (zie Eindexamenbesluit VO artikel 55 lid 3). De directeur mag de tijdsduur van de examenzitting verlengen met ten hoogste een half uur.

Daarnaast is een verklarend woordenboek Nederlands als hulpmiddel toegestaan. Dat laatste lijkt overbodig – immers, zo'n woordenboek is voor iedere kandidaat sinds 2007 toegestaan. Echter, de voor alle kandidaten geldende Regeling Toegestane Hulpmiddelen geeft aan dat een kandidaat in plaats van een verklarend woordenboek Nederlands óók een woordenboek mee mag nemen vanuit het Nederlands naar zijn thuistaal. Combinatie van beide regelingen betekent dat de kandidaat genoemd in artikel 55 lid 3 zowel een verklarend Nederlands woordenboek mag meenemen, als een woordenboek vanuit het Nederlands naar zijn thuistaal (zie Eindexamenbesluit VO artikel 55 lid 4).

Kandidaten met examenresultaten van Curaçao, Sint Maarten, Aruba, Bonaire, Saba of Sint Eustatius

Examenresultaten van de Nederlandse Antillen, Aruba, Curaçao of Sint Maarten worden gelijkgesteld met examenresultaten die in Nederland zijn behaald. Daarom kunnen kandidaten met examenresultaten die behaald zijn in de Nederlandse Antillen, Aruba, Curaçao of Sint Maarten bij het behalen van een Nederlands diploma gebruik maken van een of meer vrijstellingen bijvoorbeeld op het VAVO of bij staatsexamens.

Kandidaten van de scholen op Bonaire en Sint Eustatius krijgen gedurende een overgangsperiode een Nederlands diploma, gebaseerd op de voor 10-10-2010 geldende exameneisen van de Nederlandse Antillen. Ook de op deze scholen behaalde examenresultaten worden gelijkgesteld met resultaten in Nederland behaald volgens de Nederlandse regelgeving.

Kandidaten met buitenlandse diploma's of examenresultaten

Als kandidaten met buitenlandse diploma's of examenresultaten een Nederlands diploma willen behalen bij het VAVO kunnen zij een verzoek indienen voor één of meer ontheffingen (zie Eindexamenbesluit VO artikel 10).

Hoogbegaafden

Voor hoogbegaafden die aan het profiel dat de school aanbiedt niet voldoende hebben, is er de mogelijkheid dat de directeur op hun verzoek examenresultaten die datzelfde jaar aan een vavo-instelling of bij het staatsexamen zijn behaald bij de uitslag betrekt en op de cijferlijst vermeldt (zie Eindexamenbesluit VO artikel 48 lid 8 en artikel 52 lid 9).

Door de extra vakken is de kans groot dat de leerling geslaagd is voor meer profielen. In dat geval worden alle profielen vermeld op het diploma en ontvangt de leerling voor ieder profiel een aparte cijferlijst (zie Eindexamenbesluit VO artikel 52 lid 2 en Regeling modellen diploma’s VO, bijlage 1).

Kandidaten voortgezet speciaal onderwijs (vso)

De regeling gespreid examen, bedoeld voor zieke kandidaten (artikel 59), is ook van toepassing op de kandidaten die geïndiceerd zijn voor voortgezet speciaal onderwijs, daar ook (een deel van) het onderwijs krijgen aangeboden en als extraneus aan het vmbo-, havo- en/of vwo-examen deelnemen. Het gaat hier om leerlingen vso die in hun eigen tempo en gezien hun eigen mogelijkheden een regulier VO-examen wensen te halen. Op dit moment is hier niets voor geregeld in het Eindexamenbesluit. In overleg met de inspectie is besloten om de ruimte die Spreiding voltooiing eindexamen van het Eindexamenbesluit biedt voor een gespreid examen, tevens aan te wenden voor leerlingen die voor het vso zijn geïndiceerd, daadwerkelijk op het vso hun onderwijs krijgen aangeboden en als extraneus aan het VO-examen deelnemen.


Deel deze pagina