Bijlage Maartmededeling 2005 - rooster

Digitale aanvulling:

Cursief zijn aanvullingen op het tijdpad in de Septembermededeling vermeld

datum

voor wie

gebeurtenis

Ma 4 april

vmbo BB en KB

Aanvang cspe BB en cie KB

Wo 6 april

havo

09.00-12.00 CKV2 eerste afnametijdstip

Do 7 april

vwo

09.00-12.00 CKV2 eerste afnametijdstip

Wo 13 april

havo en vwo

CKV2:

   

Uiterste datum insturen naar Citogroep van deelscoreformulieren

   

Ontvangst van de opgaven tweede afnametijdstip (van IBG) per aangetekende post

     

Di 19 april

havo en vwo

CKV2: publicatie adviesnorm eerste afnametijdstip op www.citogroep.nl

Wo 27 april

havo

CKV2: tweede afnametijdstip (09.00-12.00)

Do 28 april

vwo

CKV2: tweede afnametijdstip (09.00-12.00)

Vr 29 april

havo/vwo

CKV2: publicatie adviesnorm 2e tijdstip op www.citogroep.nl

     

Ma 9, di 10 of wo 11 mei

alle scholen

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal schriftelijk examen in het eerste tijdvak.

N.B. De pakketten moeten direct door de school in ontvangst worden genomen, gecontroleerd en veilig opgeborgen, ook als de dag van bezorging in een vakantieperiode voor de school valt.

     

Di 10 of

wo 11 mei

alle scholen

Ontvangst per niet-aangetekende post van de erratumbladen op de opgaven voor het eerste tijdvak centrale examens.

vr 20 mei

alle scholen

Uiterste datum voor schriftelijke melding aan de inspectie van de schoolexamencijfers; zie h.10 van de Maartmededeling

Ma 23 mei

alle scholen

Aanvang centraal schriftelijk examen

Vr 27 mei

vmbo BB, KB, GL

Uiterste datum inzenden formulieren met deelscores aan de Citogroep, van de cse's beroepsgericht (KB en GL) en van cspe (BB) en cie (KB).

   

NB: voor cspe en cie is de inzendtermijn één week later dan in de publicatie van het rooster 2005 was vermeld.

     

Wo 1 juni

alle scholen

Uiterste datum inzenden formulieren met deelscores aan de Citogroep (examens algemene vakken vmbo, alle vakken havo/vwo) van examens die zijn afgenomen t/m 27 mei.

Vr 3 juni

vmbo BB, KB

Einddatum eerste tijdvak cspe, cie

Vr 3 juni

vmbo BB, KB en GL

Uiterste datum voor opmerkingen over de centrale examens beroepsgerichte programma's in verband met de normering door de CEVO in het eerste tijdvak

     

Di 7 juni

vmbo BB, KB en GL

bekendmaking normering beroepsgerichte programma's vmbo uiterlijk om 08.00 uur op www.eindexamen.nl

Wo 8 juni

Alle scholen

Uiterste datum inzenden formulieren met deelscores aan de Citogroep van alle schriftelijke examens die zijn afgenomen na 27 mei

Do 9 juni

vmbo BB en KB

begin van het tweede tijdvak voor de cie KB en het cspe BB

Ma 13 juni

alle scholen

Uiterste datum voor inzenden opmerkingen over de centrale examens algemene vakken in verband met de normering door de CEVO in het eerste tijdvak.

Ma 13,di 14, of wo 15 juni

alle scholen

Ontvangst van de pakketten met examenopgaven voor het centraal examen tweede tijdvak.

Di 14 of wo 15 juni

alle scholen

Ontvangst van de erratumbladen opgaven voor het tweede tijdvak

Wo 15 juni

vmbo-scholen

. Bekendmaking normering algemene vakken vmbo, uiterlijk om 08.00 uur

Do 16 juni

vwo-havo scholen

Bekendmaking normering vwo en havo, uiterlijk om 08.00 u.

Ma 20 juni

scholen met een kandidaat in een aangewezen vak

Uiterste datum voor aanmelding aan IBG van de kandidaten voor het tweede tijdvak in een van de aangewezen vakken (tweede tijdvak afgenomen door staatsexamencommissie)

Ma 20 juni

alle scholen

Opgave aan de inspectie van:

   

. de kandidaten die aan de herkansing deelnemen, met vermelding van het vak waarin examen wordt afgelegd;

   

. de kandidaten die bij een of meer zittingen van het eerste tijdvak verhinderd waren aanwezig te zijn en in de gelegenheid worden gesteld in het tweede tijdvak hun examen voort te zetten of te voltooien,

   

. de cijfers van het alsnog voltooide s.e. van alle kandidaten die het s.e. niet hebben kunnen voltooien voor het eerste tijdvak.

Ma 20 juni-di 21 juni

vmbo BB

Tweede tijdvak, cse algemene vakken.

Di 21 juni

vmbo KB en GL/TL

Tweede tijdvak cse, voor de vakken waarbij dit op school wordt afgenomen (zie ook vr 24 juni)

Di 21 juni, wo 22 juni

Vwo en havo

Tweede tijdvak voor de vakken waarbij dit op school wordt afgenomen (zie ook vr 24 juni)

Wo 22 juni

vmbo BB en KB

Eindddatum 2e tijdvak cspe en cie

Do 23 juni

vmbo

Uiterste datum voor inzenden:

   

- bij de CEVO: opmerkingen over de centrale examens 2e tijdvak in verband met de normering door de CEVO;

   

- naar de Citogroep: formulieren corrector tweede tijdvak

Vr 24 juni

scholen met een kandi-daat in een aangewezen vak

Aangewezen vakken: tweede tijdvak afgenomen door de Staatsexamencommissie

Vr 24 juni

vwo en havo

Uiterste datum voor inzenden:

   

- bij de CEVO: opmerkingen over de centrale examens 2e tijdvak in verband met de normering door de CEVO;

   

- naar de Citogroep: formulieren corrector tweede tijdvak

Di 28 juni

vwo en havo

Bekendmaking normering tweede tijdvak, uiterlijk om 19.00 uur

     

Wo 29 juni

vmbo

08.00 uur uiterste moment van bekendmaking normering tweede tijdvak

Ma 11 juli

alle scholen

Uiterste datum voor aanmelden van de kandidaten voor het derde tijdvak, bij de voorzitter van de staatsexamencom-missie vwo-havo-mavo. Medio mei ontvangt de school van Examendiensten een set aanmeldingsformulieren per schoolsoort.

   

Aanmeldingen na 11 juli 2005 (datum poststempel) worden niet in behandeling genomen.

15 juli

alle scholen

Zo spoedig mogelijk na de vaststelling van de uitslag stuurt de school alle examengegevens naar IBG, via digutaal. Zie ook h. 10 van de Maartmededeling

     

Ma 15 aug

scholen met een kandidaat in het derde tijdvak

Begin van het derde tijdvak. Data en plaatsen worden na aanmelding bekend gemaakt