Bijlage Maartmededeling 2005 - e-mailverzending

E-mail-adressen en digitale verzending van examenstukken

In de examenperiode wordt landelijk gewerkt met twee adressenbestanden:

- het officiële verzendbestand van de schooladressen, zoals opgegeven bij de IB-Groep;

- een adressenbestand van ieder die zichzelf bij Het Examenblad heeft opgegeven.

Het IB-Groep-bestand

Het is van belang dat u aan de IB-groep het juiste e-mail adres van uw school heeft opgegeven. Per afleveradres kunt u één e-mailadres opgeven dat in de examenperiode als 'officieel' adres zal worden gebruikt. In februari 2005 is het IB-Groep bestand getest op correctheid. Latere wijzigingen van het officiële e-mailadres waarheen berichten over te downloaden documenten gezonden dienen te worden, moet de school aan de IB-Groep doorgeven.

Via dit officiële e-mailadres worden de volgende stukken gedistribueerd:

- de mededeling welke errata op de opgaven er zijn (n.b.: niet de errata zelf, die ontvangt u per post)

- de errata op de correctievoorschriften, zoals vastgesteld voor de aanvang van de examens

- eventuele aanvullingen op het correctievoorschrift nadat een examen is afgenomen

- de mededelingen over de normering

- alle correctievoorschriften vmbo behalve die van de praktijkexamens (cspe, CIE, cpe beeldend).

De correctievoorschriften vmbo worden uitsluitend beschikbaar gesteld via het e-mailadres dat de school aan de IB-Groep heeft doorgegeven. Dit CV wordt dus niet meer in gedrukte vorm gedistribueerd. De correctievoorschriften havo en vwo worden in 2005 nog zowel via het e-mailadres als in gedrukte vorm geleverd.

De gang van zaken is hierbij dat de school per e-mailbericht een link ontvangt naar een adres waar de documenten gereedstaan en waarvandaan ze afgehaald (downloaden) kunnen worden. De documenten zelf worden niet per e-mail verzonden. De school dient, nadat de documenten zijn afgehaald, zelf voor de interne distributie te zorgen. Desgewenst kan de school de distributie vereenvoudigen door docenten een specifiek 'ontvangstrecht' te geven op hun persoonlijke e-mailadressen.

Zelf aanmelden

Iedereen kan zich ook zelf aanmelden voor het ontvangen van informatie over de eindexamens. Daarbij kan nauwkeurig worden gespecificeerd voor welk(e) schooltype(n) en welk(e) vak(ken) men informatie wil ontvangen.

Aan het adressenbestand van degenen die zichzelf hebben aangemeld wordt de volgende informatie beschikbaar gesteld:

- de errata op de correctievoorschriften

- de eventuele aanvullingen op het correctievoorschrift nadat een examen is afgenomen

- de mededelingen over de normering

De gang van zaken is hierbij dat degene die zich heeft aangemeld per e-mailbericht een link ontvangt naar een pagina waar deze documenten gereedstaan en waarvandaan ze afgehaald (downloaden) kunnen worden De documenten zelf worden niet per e-mail verzonden.. De verzending aan personen die zichzelf hebben aangemeld vindt plaats,na voltooiing van de verzending aan de officiële e-mailadressen van de scholen.

Voor de correctievoorschriften wordt aan deze adressen geen link gestuurd. Deze documenten worden wel op de normale tijd op Het Examenblad <www.eindexamen.nl> en op www.citogroep.nl <http://www.citogroep.nl> gepubliceerd.

De verzendingen worden uitgevoerd door de redactie van Het Examenblad, in opdracht van de IB-Groep, respectievelijk de CEVO.