Bijlage Maartmededeling 2005 - Aandachtspunten uitslagbepaling vmbo

De uitslagregeling voor het vmbo wijkt op een aantal punten af van de regeling die gold voor de oude examens mavo en vbo. Uit analyse van de examenresultaten 2003 is de inspectie gebleken dat op enkele punten het risico op fouten groot blijkt. Daarom vraagt de inspectie met name aandacht voor de volgende zaken:

-

het vak kunstvakken 1 moet bij alle kandidaten in alle leerwegen (m.u.v. het leerwerktraject) met 'voldoende' of 'goed' worden beoordeeld om een uitslag te kunnen vaststellen.

-

ook Lichamelijke Oefening 1 en Maatschappijleer 1 maken voor alle kandidaten (behalve de kandidaten in een leerwerktraject) deel uit van het eindexamen