Bijlage Maartmededeling 2005 - Uitslagbepaling leerwerktraject

Het eindexamen Leerwerktraject is een specifiek vmbo eindexamen. Het omvat namelijk de vakken waarvan de WVO in artikel 10b1, tweede lid, bepaalt dat in elk geval deze behoren tot het leerwerktraject. De leerling mag in extra vakken van de basisberoepsgerichte leerweg examen afleggen, mits deze behoren tot het Leerwerktraject-pakket van de leerling zoals vastgesteld door het bevoegd gezag van de school. Die extra vakken vormen formeel geen onderdeel van het eindexamen, en worden dus ook niet bij de uitslag betrokken. De vakken worden wel vermeld op de cijferlijst, op grond van artikel 52, derde lid, van het Eindexamenbesluit.

In afwijking van het eerste en tweede lid van artikel 49 van het Eindexamenbesluit, is de kandidaat die eindexamen vmbo heeft afgelegd ter afsluiting van een leerwerktraject als bedoeld in artikel 10b1 van de wet, geslaagd indien hij zowel voor het vak Nederlandse taal als voor het beroepsgerichte programma het eindcijfer 6 of hoger heeft behaald.