Bijlage Maartmededeling 2005 - visuele handicap

Digitale aanvulling:

Voor kandidaten met een visuele handicap:

De strakke scheiding tussen kandidaten met een leeshandicap en kandidaten met een visuele handicap geeft beter zicht dan voorheen op de omvang van de groep kandidaten met een visuele handicap. De aard van de handicap en de variatie daarin maakt soms maatwerk noodzakelijk. Het soms zeer geringe aantal kandidaten per examen kan daarbij maatwerk ter plaatse een aantrekkelijke optie maken. Indien een school constateert dat een voor de gehandicapte kandidaat gewenste aanpassing in het huidige aanbod niet of niet voldoende is gerealiseerd, dan kan de school dit melden aan examens@ib-groep. Aan de hand van de ervaringen van scholen (en kandidaten) kan onderzocht worden welk maatwerk in de volgende cursus mogelijk is.

Bij de moderne vreemde talen vervalt voor blinde en slechtziende kandidaten de toetsing van eindterm 1 (in een lange tekst of teksten aangeven of deze tekst bepaalde informatie bevat). Bij economie worden opgaven met zeer lange tabellen niet gebrailleerd. De standaard scoreschaal (L) verandert daardoor voor deze kandidaten in een andere (kortere) scoreschaal L'. Om tot een cijfer voor de kandidaat te komen, moet eerst de door de kandidaat behaalde score worden vermenigvuldigd met L/L' en daarna volgens de gebruikelijke regels op een geheel getal worden afgerond. Daarna kan de aldus berekende score als behaalde score worden gehanteerd.

Bij het centraal examen is, waar een woordenboek is toegestaan, een digitaal woordenboek expliciet verboden. Dat leidt tot vragen van scholen met visueel gehandicapte kandidaten. Als een gewoon woordenboek voor de kandidaat niet of niet zonder meer een bruikbare oplossing is, dan kan de directeur op grond van artikel 55 van het Eindexamenbesluit kiezen voor een aanpassing in de afname. Hij dient de aanpassing te melden bij de inspectie. In overleg met de inspectie kan dan worden nagegaan hoe in dit geval tot een aanpassing kan worden gekomen die past binnen de regels voor het centraal examen.