Bijlage Maartmededeling 2005 - dyslexie

Digitale aanvulling:

Voor kandidaten met een leeshandicap:

a. voor alle vakken behalve wiskunde A1,2 en wiskunde GL/TL (die standaard een grotere letter hebben) kan grootschrift worden besteld. In de Septembermededeling staat dat de zg. ''grootschriftaanpassingen'' niet meer worden toegepast. Dit betekent, dat het examen gewoon als grootschrift (op A3) wordt geleverd maar dat visuele aanpassingen van lettertypes, tekeningen etc achterwege zijn gebleven. Het vergrote examen voor dyslectici is identiek aan het gewone A4-examen.

b. zowel bij het eventueel zelf door de school geproduceerde grootschrift (wiskunde A1,2 havo en wiskunde GL/TL) als bij het bij de IB-Groep bestelde grootschrift (overige vakken) kan het een enkele keer voorkomen dat meting in een tekening of het maken van een tekening in een figuur bij de vergroting niet of niet goed mogelijk is. De kandidaat met een leeshandicap dient dan te tekenen of te meten in een figuur uit het niet vergrote examen. Als zich dit bij een van de centrale examens 2005 voordoet, zal dat worden gemeld d.m.v. een erratum op de opgave. I

c. voor het tweede tijdvak wordt in het geheel geen audio-voorziening geleverd, wel grootschrift (behalve bij wiskunde A1,2 havo en wiskunde GL/TL)

c. er is in 2005 géén audio-cassette of ''gewone'' audio-CD, wel (in het eerste tijdvak) een Daisy-audio-CD-ROM en een PDF van het examen die met spraaksynthese in spraak kan worden omgezet (zie de IB-Groep-toelichting in de Septembermededeling).

d. Aardrijkskunde en wiskunde havo en vwo worden net als in 2004 niet geleverd in een uitvoering voor visueel gehandicapte kandidaten. In voorkomende gevallen moet de school aan de hand van het gewone examen de kandidaat een mondeling examen afnemen in aanwezigheid van een gecommitteerde van de staatsexamencommissie. Voor kandidaten met een leeshandicap kunnen van aardrijkskunde en de wiskundevakken wel grootschrift en audio worden geleverd (grootschrift m.u.v. wiskunde A1,2 havo).

e. Er is geen regelgeving die het gebruik van de leespen bij het examen toestaat of verbiedt. Voor het omzetten van tekst naar spraak is de leespen bij het centraal examen niet nodig, omdat de Daisy-CD en de verklankbare PDF op uitstekende wijze voor ''tekst-naar-spraak'' kunnen zorgen. Indien de directeur van een school desondanks kiest voor het toestaan van gebruik van de leespen door een kandidaat met een handicap, dient hij zich naast de standaard regels (verwijzing naar deskundigenrapport, het hulpmiddel is ook gebruikt in voorafgaand onderwijs etc) ervan te vergewissen dat geen andere examenregels door het gebruik van de pen (kunnen) worden overtreden. Zo is het gebruik van een digitaal woordenboek bij de centrale examens expliciet verboden, ook bij examens waarbij een papieren woordenboek wel is toegestaan.