Aangescherpte exameneisen in het voortgezet onderwijs

Vanaf 1 augustus 2011 zijn de exameneisen voor het voortgezet onderwijs stapsgewijs aangescherpt. Deze aanscherpingen leiden tot de nodige vragen bij vo-scholen en vavo-instellingen.

In 2008 heeft de toenmalige staatssecretaris Marja van Bijsterveldt besloten om de uitslagregel (zak/slaagregeling) voor het voortgezet onderwijs op verschillende punten aan te scherpen. In de oude situatie was het mogelijk dat een leerling met onvoldoendes voor alle centraal examenvakken met hoge schoolexamencijfers kon slagen. Dit leidde teveel tot calculerend gedrag van jongeren. De uitslagbepaling (zak/slaagregeling) is als volgt in stappen aangescherpt:

  • Het gemiddeld centraal examencijfer moet onafgerond een 5,5 of hoger zijn (vanaf 1 augustus 2011).
  • Voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde mag maximaal één vijf als eindcijfer behaald worden op havo en vwo (vanaf 1 augustus 2012).
  • De afwijkende berekening van het eindcijfer in de basisberoepsgerichte leerweg is afgeschaft (vanaf 1 augustus 2011), waardoor het eindcijfer voor het beroepsgerichte vak in de bb en kb ook voor de helft door het schoolexamencijfer en voor de andere helft door het cijfer voor het cspe wordt bepaald.

Zowel in 2009 als in 2010 heeft het ministerie van OCW de scholen voor voortgezet onderwijs en instellingen voor volwasseneneducatie geïnformeerd over de aanstaande aanscherpingen. Op dit moment bestaat er echter de nodige onduidelijkheid onder de scholen.

Met name de eis dat het gemiddeld centraal examencijfer een 5,5 of hoger moet zijn, leidt tot veel vragen bij de vo-scholen en vavo-instellingen.

Wat betekent de aanscherping 'gemiddeld een voldoende voor de CE-vakken' in de praktijk?

  • De eis van een gemiddeld centraal examencijfer van een 5,5 of hoger geldt voor alle leerlingen die vanaf schooljaar 2011-2012 examen doen. De eis geldt dus ook voor de leerlingen die in 2010-2011 gezakt zijn en vanuit het vo voor één of meer vakken uitbesteed worden naar het vavo.
  • Bij de berekening van het gemiddeld centraal examencijfer dient u uit te gaan van het onafgeronde cijfer. Een leerling moet ten minste een 5,5 halen (de eerste decimaal moet een 5 zijn), daarna gelden de overige uitslagbepalingen. Een leerling die gemiddeld een 5,4 gehaald heeft, is per definitie gezakt.

Gezakte leerlingen die opnieuw examen doen aan de eigen school

  • Gezakte leerlingen die het volgende schooljaar opnieuw eindexamen afleggen aan de eigen school, moeten het volledige centraal examen afleggen.
  • Omdat de cijfers van het jaar daarvoor er niet meer toe doen, wordt na afloop van het centraal examen aan de hand van de nieuwe centraal examencijfers berekend of het gemiddelde centraal examencijfer hoger dan een 5,5 is.

Afgewezen kandidaten die uitbesteed worden aan het vavo

  • Gezakte leerlingen kunnen ook door de vo-school uitbesteed worden aan het vavo. De leerlingen hoeven dan in principe alleen hun onvoldoende vakken over te doen.
  • Hierbij moeten de school en de leerling rekening houden met de exameneis van ten minste een 5,5 voor het gemiddelde centraal examencijfer. Van de eerder behaalde eindcijfers waarvoor vrijstelling is verkregen tellen de onderdelen CE-cijfer mee in de berekening van het gemiddelde CE-cijfer.
  • Het kan raadzaam zijn om ook voldoende afgesloten vakken opnieuw te doen aan het vavo met het oog op het noodzakelijke gemiddelde.

Overzicht aanpassingen eindexamens vo

Opmerking van de redactie van Examenblad.nl:

De onderstaande tekst is op 14 februari 2013 gepubliceerd.

Omdat de minister en de staatssecretaris voorzien dat leerlingen die in 2013-2014 en 2014-2015 hun opleiding afronden, nog niet ten volle hebben kunnen profiteren van beter taal- en rekenonderwijs, hebben zij een aantal maatregelen getroffen.

Op 19 december 2012 hebben de bewindslieden dit in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld (zie www.steunpunttaalenrekenenvo.nl).

VMBO

 

2011–2012

2012–2013

2013–2014

2014–2015

2015–2016

rekentoets VO

Eerste pilotjaar rekentoets

Rekentoets-wijzer opgeleverd.

Tweede pilotjaar rekentoets (generale repetitie)

Een voorlaatstejaars kan een vrijstelling verkrijgen voor de rekentoets in 2013-2014 als zijn cijfer voor de pilot-rekentoets vijf of hoger is.

Maatwerk per leerweg bij de normering van de rekentoets 2F.

Invoering rekentoets

Deelname aan de rekentoets is verplicht.

Resultaat maakt nog geen deel uit van de uitslagregel.

Cijfer moet wel op de cijferlijst vermeld worden.

 

Rekenen wordt onderdeel van de uitslagregel

examens Nederlands

Oplevering aangepaste syllabi Nederlands

 

Vakinhoudelijke wijzigingen i.v.m. 2F in syllabi 2014 blijven gelden.

Bij de normering van de CE's Nederlands wordt uitgegaan van hetzelfde niveau als de voorgaande examenjaren.

Bij de normering van de CE's Nederlands vanaf 2015 wordt uitgegaan van de prestatie-eisen die voortvloeien uit 2F.

De moeilijkheidsgraad van het CE Nederlands kan daardoor hoger zijn dan in de voorgaande examenjaren.

Voor vmbo-BB kan de normering in 2015 nog wel onder 2F liggen.

 

uitslagregel

Aanpassing uitslagregel:

CE-onderdelen gemiddeld voldoende;

schoolexamen vmbo-bb telt één keer mee voor berekenen eindcijfer (was 2 keer)

 

Aanscherping uitslagregel: eindcijfer Nederlands ten minste vijf.

   

HAVO/VWO

 

2011–2012

2012–2013

2013–2014

2014–2015

2015–2016

rekentoets VO

Eerste pilotjaar rekentoets.

Rekentoets-wijzer opgeleverd.

Tweede pilotjaar rekentoets (generale repetitie)

Een voorlaatstejaars kan een vrijstelling verkrijgen voor de rekentoets in 2013-2014 als zijn cijfer voor de pilot-rekentoets vijf of hoger is.

Invoering rekentoets

Deelname aan de rekentoets is verplicht.

Resultaat maakt nog geen deel uit van de uitslagregel.

Cijfer moet wel op de cijferlijst vermeld worden.

 

Rekenen wordt onderdeel van de uitslagregel

examens Nederlands

Oplevering aangepaste syllabi Nederlands

 

Vakinhoudelijke wijzigingen i.v.m. 3F in syllabi 2014 blijven gelden.

Bij de normering van de CE's Nederlands wordt uitgegaan van hetzelfde niveau als de voorgaande examenjaren.

Bij de normering van de CE's Nederlands vanaf 2015 wordt uitgegaan van de prestatie-eisen die voortvloeien uit 3F (voor havo) en 4F (voor vwo). De moeilijkheidsgraad van het CE Nederlands kan daardoor hoger zijn dan in de voorgaande examenjaren.

 

uitslagregel

Aanpassing uitslagregel: CE-onderdelen gemiddeld voldoende

Aanpassing uitslagregel: niet meer dan één onvoldoende (ten minste een 5) voor de eindcijfers Nederlands, Engels en wiskunde

     

Deel deze pagina