12.4.1 Wetten en Algemene maatregelen van Bestuur

Dit overzicht is gepubliceerd als bijlage bij de Septembermededeling/Maartaanvulling voor de centrale examens in 2019.

Recente wijzigingen:

 • Besluit van 9 maart 2018 tot wijziging van het Eindexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO in verband met het niet meer meetellen van het eindcijfer van de rekentoets voor de uitslagbepaling vwo en een technische wijziging in de regelgeving voor Caribisch Nederland (eindcijfer rekentoets uit uitslagbepaling vwo), Stb. 2018, 74. Dit besluit is in werking getreden met ingang van 15 maart 2018.
 • Besluit van 13 november 2017 tot wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het primair en voortgezet onderwijs voor Europees en Caribisch Nederland in verband met enkele wetstechnische verbeteringen, Stb. 2017, 444.
 • Besluit van 23 januari 2018, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 13 november 2017 tot wijziging van diverse algemene maatregelen van bestuur op het terrein van het primair en voortgezet onderwijs voor Europees en Caribisch Nederland in verband met enkele wetstechnische verbeteringen (Stb. 2017, 444), Stb. 2018, 13.
 • Besluit van 6 juni 2017 tot wijziging van het Besluit informatievoorziening WVO en het Besluit informatievoorziening WVO BES in verband met delegatie van de voorschriften omtrent de definiëring, de wijze van ordening en de beschikbaarstelling van gegevens naar een ministeriële regeling, Stb. 2017, 273.
 • Besluit van 27 juni 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 6 juni 2017 tot wijziging van het Besluit informatievoorziening WVO en het Besluit informatievoorziening WVO BES in verband met delegatie van de voorschriften omtrent de definiëring, de wijze van ordening en de beschikbaarstelling van gegevens naar een ministeriële regeling (Stb. 2017, 273), Stb. 2017, 294.
 • Besluit van 9 juni 2017, houdende wijziging van diverse uitvoeringsbesluiten voor het voortgezet onderwijs in verband met onder meer deeleindexamens vmbo, Stb. 2017, 288.

  De wijzigingen van het Eindexamenbesluit VO worden voor de eerste maal toegepast bij de eindexamens in 2018, afgezien van de wijzigingen met betrekking tot het opnemen van CKV in het combinatiecijfer (havo: ingaande 2019; vwo: ingaande 2020) en de verhoogde extraneïtarieven.

  Het besluit regelt onder andere het kunnen afleggen van een deeleindexamen aan een vmbo-school, maar NB. dit wordt alleen mogelijk voor vso-leerlingen in (alleen) het beroepsgerichte programma. Daarnaast voorziet dit besluit onder andere ook in:

  • verduidelijking van de mogelijkheid tot het combineren van wiskundevakken;
  • het alsnog examen op het oorspronkelijke niveau kunnen afleggen nadat een vak op een hoger niveau is afgelegd;
  • cijferbeoordeling CKV;
  • verduidelijking in de regels rond de voorlopige cijferlijst met eindcijfers;
  • een uitbreiding van de groep deskundigen die een verklaring zoals bedoeld in artikel 55 van het Eindexamenbesluit VO kunnen afgeven.
 • Besluit van 4 september 2017, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 9 juni 2017, houdende wijziging van diverse uitvoeringsbesluiten voor het voortgezet onderwijs in verband met onder meer deeleindexamens vmbo (Stb. 2017, 288), Stb. 2017, 335.
 • Wet van 10 februari 2016 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet voortgezet onderwijs BES en enkele aanverwante wetten in verband met het invoeren van profielen in het voorbereidend beroepsonderwijs en het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs, alsmede de actualisatie en flexibilisering van het beroepsgerichte deel van de examenprogramma’s in het voorbereidend beroepsonderwijs, Stb. 2016, 88. Deze wet is in werking getreden met ingang van 1 augustus 2016.
 • Besluit van 22 april 2016 tot wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO in verband met de invoering van profielen in het vmbo, alsmede modernisering van de beroepsgerichte examenprogramma’s in het voortgezet beroepsonderwijs, Stb. 2016, 174.
 • Besluit van 3 juni 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 22 april 2016 tot wijziging van onder meer het Inrichtingsbesluit WVO en het Eindexamenbesluit VO in verband met de invoering van profielen in het vmbo, alsmede modernisering van de beroepsgerichte examenprogramma’s in het voortgezet beroepsonderwijs (Stb. 2016, 174), Stb. 2016, 225.
 • Besluit van 24 augustus 2015 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO, het Inrichtingsbesluit WVO BES, het Eindexamenbesluit VO, het Eindexamenbesluit VO BES, het Staatsexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO BES in verband met opnemen van het vak Chinese taal en cultuur en vermelding van het judicium cum laude op het diploma, Stb. 2015, 340.
 • Besluit van 12 november 2015, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 24 augustus 2015 tot wijziging van het Inrichtingsbesluit WVO, het Inrichtingsbesluit WVO BES, het Eindexamenbesluit VO, het Eindexamenbesluit VO BES, het Staatsexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO BES in verband met opnemen van het vak Chinese taal en cultuur en vermelding van het judicium cum laude op het diploma (Stb. 2015, 340), Stb. 2015, 423.
 • Wet van 19 juni 2014 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur en het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen, Stb. 2014, 245.
 • Besluit van 4 juli 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 19 juni 2014 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet voortgezet onderwijs BES in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur en het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen (Stb. 2014, 245), Stb. 2014, 287.
 • Besluit van 4 juli 2014 tot wijziging van enige besluiten op het terrein van onderwijs in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen en het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur, Stb. 2014, 295.
 • Besluit van 27 oktober 2014, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 4 juli 2014 tot wijziging van enige besluiten op het terrein van onderwijs in verband met het vervangen van de verplichte maatschappelijke stage door een facultatief programmaonderdeel, het schrappen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen uit het gemeenschappelijk deel van de vwo-profielen en het invoeren van de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur (Stb. 2014, 295), Stb. 2014, 423.

  Met uitzondering van het afschaffen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen en het vervallen van de bekostiging van de maatschappelijke stage is hierdoor het Besluit van 4 juli 2014 met terugwerkende kracht tot en met 1 augustus 2014 in werking getreden. Vanaf dat moment is ook de vakbenaming Latijnse en Griekse taal en cultuur ingevoerd. Hiermee is KCV geïntegreerd in de klassieke talen. De eerste examens vinden plaats in 2017. Het afschaffen van het verplichte vak algemene natuurwetenschappen treedt in werking met ingang van 1 augustus 2017. De bekostiging van de maatschappelijke stage is met ingang van 1 augustus 2015 stopgezet.

 • Wet van 17 december 2014 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het herstel van enkele wetstechnische gebreken (Reparatiewet OCW 2015), Stb. 2015, 25. Deze wet past artikel 7, tweede lid, van de WVO aan in verband met de gewijzigde vakbenaming in Latijnse en Griekse taal en cultuur.
 • Wet van 24 juni 2015 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen van diverse aard, Stb. 2015, 284.

  Het oude artikel 30a in de Wet op het voortgezet onderwijs wordt door deze wet in een nieuwe vorm teruggezet. Het nieuwe artikel 30a regelt, per 1 augustus 2015, de mogelijkheid om voorziening te vragen tegen beslissingen inzake deelneming aan eindexamens en bepaalt de in deze procedure te hanteren termijnen.

  De wet regelt dat voor atheneumleerlingen, die het vak Latijnse taal en cultuur of Griekse taal en cultuur, dan wel beide, volgen, de verplichting het vak culturele kunstzinnige vorming te volgen vervalt. Deze wijziging van artikel 13, eerste lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs is met terugwerkende kracht tot en met 1 augustus 2014 in werking getreden.

 • Besluit van 3 juli 2015, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 24 juni 2015 tot wijziging van diverse onderwijswetten in verband met het aanbrengen van enkele inhoudelijke wijzigingen van diverse aard (Stb.2015, 284), Stb. 2015, 291.
Pijl omhoog