Wijziging Eindexamenbesluit Voortgezet Onderwijs i.v.m. versterking van de schoolexaminering

3 augustus 2021

 

Per 1 augustus 2021 is het Examenbesluit VO gewijzigd. Dit betekent dat de nieuwe bepalingen met ingang van het schooljaar 2021-2022 zullen gelden.

De wijzigingen in het Examenbesluit VO (EBVO) behelzen op hoofdlijnen de volgende zaken:

  • Het is verplicht voor vo-scholen om een examencommissie in te stellen voor de borging van de kwaliteit van de schoolexaminering.
  • In het EBVO zijn de taken van de examensecretaris verduidelijkt en is de verplichting opgenomen om de taakomschrijving voor de examensecretaris binnen de school vast te leggen, met als doel om zijn of haar positie te versterken.
  • De procedure van totstandkoming van het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) is aangepast.
  • Er zijn nog twee aanpassingen gedaan rondom het PTA:

    * Het is verplicht dat in het PTA duidelijk wordt gemaakt wat de samenhang is tussen (verplichte) examenstof en de toetsen in het PTA.

    * In het EBVO is verduidelijkt hoe het PTA in uitzonderlijke gevallen nog na 1 oktober kan worden aangepast.

  • Het is verplicht dat scholen de schoolexamenresultaten, inclusief onderliggende cijfers, uitreiken aan leerlingen voor de start van de centrale examens in de vorm van een ondertekend document. De afronding van het schoolexamen wordt op deze manier duidelijk gemarkeerd. Ook wanneer een leerling deelneemt aan de flexibele en digitale centrale examens in het vmbo-bb of -kb moeten de schoolexamenresultaten van een vak voor het desbetreffende centraal examen uitgereikt worden aan de leerlingen. In alle gevallen moet het schoolexamen volledig zijn afgerond voordat er wordt deelgenomen aan het (desbetreffende) centraal examen.

De desbetreffende onderwerp pagina’s zijn aangepast op deze wijzigingen:


Deel deze pagina