Enquête alternatieven voor de grafische rekenmachine bij CE's wiskunde havo/vwo

18 april 2018

 

In 2017 heeft de werkgroep ‘ICT bij het CE wiskunde havo/vwo’ onderzocht of het mogelijk is gebruik te maken van een computer met GeoGebra als hulpmiddel bij de papieren centrale examens wiskunde op havo en vwo. Dit ter vervanging van de grafische rekenmachine (GR). De werkgroep concludeert dat dit inderdaad mogelijk en wenselijk is. Daarnaast heeft de werkgroep zich gebogen over de vraag welke andere alternatieven er zijn voor de GR als hulpmiddel bij de centrale examens wiskunde. De werkgroep heeft daarbij aangegeven de voorkeur te hebben voor één lijn voor alle wiskundevakken op havo/vwo. Een zevental mogelijke scenario’s is verkend, waarvan de volgende drie het belangrijkst zijn.

Alternatief 1: CE met alleen een gewone rekenmachine

Het alternatief waarbij de centrale examens (CE’s) wiskunde alleen gemaakt mogen worden met een ‘gewone rekenmachine’ is door de werkgroep verworpen. De belangrijkste reden hiervoor is dat het beperken van ICT niet in lijn is met ontwikkelingen in de maatschappij en het onderwijs. Daarnaast maakt ICT-gebruik ook deel uit van de examenprogramma’s wiskunde, kunnen met ICT meer vaardigheden worden getoetst en kan procedureel werk worden uitbesteed. De werkgroep wil dit handhaven. Ook nemen de mogelijkheden van gewone rekenmachines steeds verder toe (denk aan een “solver”).

Alternatief 2: CE met computer met GeoGebra

Een alternatief dat de werkgroep uitgebreid heeft onderzocht is een CE wiskunde waarbij een computer met GeoGebra wordt ingezet als hulpmiddel in plaats van de GR. GeoGebra wordt dan aangeboden in een omgeving (bijvoorbeeld Facet) die de communicatie met de buitenwereld blokkeert evenals het gebruik van andere programma’s of applicaties. De werkgroep zegt hierover het volgende: “Op dit punt zijn de bevindingen positief. De commissie concludeert dat papieren toetsen en examens waarbij de leerlingen in plaats van de GR software zoals GeoGebra gebruiken een goed begaanbare en wenselijke weg is. De eerste ervaringen met dit scenario op scholen (maar dan zonder de inbedding in Facet) zijn positief, zowel ten aanzien van de organisatielast voor scholen als de beleving door de leerlingen.” Een voordeel van GeoGebra is ook dat hiermee meer mogelijk is dan met de GR en ICT dus juist meer ingezet kan worden ter verrijking van de CE’s wiskunde.

Alternatief 3: CE in twee delen

Een ander scenario waarover de werkgroep zich positief heeft uitgesproken is om de CE’s wiskunde op te knippen in twee delen, namelijk een deel zonder ICT (dus ook zonder ‘gewone rekenmachine’) en een deel met een GR waarvoor alleen minimumeisen zijn gespecificeerd (dus zonder examenstand en bijvoorbeeld met CAS). De school zou dan ook de keuze kunnen hebben voor een computer met bijvoorbeeld GeoGebra of een computerversie van een GR.

Enquête

Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) staat nu voor de vraag welk alternatief kan worden uitgewerkt, verkend en uitgeprobeerd. Voor het CvTE valt het eerste alternatief op dit moment af omdat het geen echte oplossing is voor de problemen die momenteel worden ervaren met de GR, zeker ook vanwege de toenemende mogelijkheden van de ‘gewone rekenmachine’.

Op dit moment heeft het CvTE de voorkeur om het tweede alternatief, de computer met GeoGebra, nader te gaan uitwerken en beproeven. Het CvTE is echter ook geïnteresseerd in de mening van het veld. Vakdocenten wiskunde op havo en vwo en examensecretarissen die hun mening over deze kwestie willen geven, kunnen op onderstaande link klikken en de vragen beantwoorden. Hun mening is voor het CvTE van belang omdat hierbij zowel inhoudelijke als organisatorische argumenten een rol spelen.

De vragenlijst kan worden ingevuld tot en met vrijdag 11 mei 2018. Na de zomervakantie zal het CvTE dan een besluit nemen over het vervolgtraject waarbij het oordeel van het veld meeweegt in de beslissing.

NB:*

Op dit moment wordt het rapport van de werkgroep niet openbaar gemaakt. Reden daarvoor is dat niet alle alternatieven door de werkgroep even uitgebreid zijn uitgewerkt, als gevolg van de gerichte opdracht die de werkgroep heeft gekregen. Zie daarvoor ook het nieuwsbericht uit 2017 waarin de opdracht aan de werkgroep wordt beschreven: Werkgroep 'ICT bij het CE wiskunde havo/vwo'

Voor een eerlijke enquête wil het CvTE gelijkwaardige informatie verschaffen over de verschillende alternatieven.

Op een later moment, op zijn vroegst na het sluiten van de enquête, zal het CvTE het rapport alsnog openbaar maken.

*Toegevoegd op 24 april 2018.