Stand van zaken regelgeving rekentoets n.a.v. Kamerbrief 22 oktober 2015

22 oktober 2015

 

Op donderdag 22 oktober 2015 is onderstaand bericht namens het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap per e-mail verzonden aan de geregistreerde directeuren, de (plaatsvervangend) examensecretarissen en docenten rekenen.

Op dinsdag 6 oktober 2015 hebben staatssecretaris Dekker en minister Bussemaker een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over het rekenonderwijs en de rekentoets. Dezelfde week vond hierover een debat plaats. Tijdens het debat zijn moties ingediend, waarover 13 oktober in de Tweede Kamer is gestemd. De bewindspersonen hebben op 22 oktober 2015 een nieuwe brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Hieronder vindt u wat de belangrijkste gevolgen daarvan zijn voor de regelgeving.

Alle leerlingen maken rekentoets

Alle leerlingen in het voortgezet onderwijs maken de rekentoets als onderdeel van het eindexamen. Alleen voor leerlingen op het vwo telt het resultaat van de rekentoets vanaf schooljaar 2015-2016 mee voor het behalen van het diploma. Voor vmbo en havo wordt het resultaat van de rekentoets wel vermeld op de cijferlijst, maar telt het voorlopig nog niet mee voor het behalen van een diploma.

Alleen voor vwo telt rekentoets mee

Vwo-leerlingen moeten dit schooljaar (2015-2016) minimaal een 5 halen voor de rekentoets om te kunnen slagen. Alleen als blijkt dat meer dan 5% van de vwo-leerlingen in 2016 zakt vanwege de rekentoets, dan wordt het vangnet in werking gesteld. Dat betekent dat die leerlingen in dat geval in het schooljaar 2015-2016 een 4 in plaats van een 5 mogen halen. Vervolgens dient in het schooljaar 2016-2017 wel ten minste een eindcijfer 5 voor de rekentoets te worden behaald om te kunnen slagen. In dat geval wordt u hier onder andere via Examenblad.nl van op de hoogte gebracht.

Vanaf schooljaar 2016-2017 mogen vwo-leerlingen voor Nederlands, Engels, wiskunde en de rekentoets één eindcijfer 5 halen. De rest moet minimaal een 6 zijn. Wanneer in schooljaar 2015-2016 het vangnet inwerking treedt, verschuift de opname van de rekentoets in deze kernvakkenregel naar schooljaar 2017-2018.

Op basis van de resultaten in vmbo en havo wordt het moment bepaald waarop het resultaat op de rekentoets gaat meetellen voor het behalen van het diploma in een vmbo-leerweg of op het havo.

Het rekenexamen in het mbo

Ook het rekenexamen in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) telt voorlopig nog niet mee voor het behalen van een mbo-diploma. Daar telt het rekenexamen pas mee nadat de resultaten van de rekentoets in het voortgezet onderwijs aantonen dat het rekenniveau van de instromende studenten voldoende op orde is.

Meer informatie

Van het Steunpunt taal en rekenen vo ontvangt u zo spoedig mogelijk een servicedocument, waarmee u nader wordt geïnformeerd over de laatste stand van zaken rondom de rekentoets. Vanuit het College voor Toetsen en Examens ontvangt u bovendien bericht over de nieuwe brochure 'Kaders rekentoets 2016 vo' en de bijgestelde activiteitenplanning.

In de bijlage van dit bericht vindt u een flyer die u eventueel kan gebruiken om uw leerlingen en hun ouders of verzorgers te informeren over het rekenonderwijs en de rekentoets. Ook in de jaarlijkse brief van de minister over studeren in het hoger onderwijs is een passage over de rekentoets opgenomen. Deze brief informeert eindexamenkandidaten op het havo en vwo over de zaken die ze moeten regelen voordat ze kunnen starten met een studie.