Omzettingstabellen rekentoets VO: van 'oude' naar 'nieuwe' vaardigheidsschalen

24 april 2015

 

Met ingang van schooljaar 2014-2015 wordt bij de rekentoets VO gewerkt met de schaalscores zoals die in het project referentiesets zijn gehanteerd. Vanaf de afnameperiode maart 2015 wordt gewerkt met deze nieuwe vaardigheidsschaal. U ontvangt daarom een rapportage van de behaalde resultaten met nieuwe schaalscores. Voor beide referentieniveaus (2F en 3F) zijn er nieuwe schalen gemaakt die gebaseerd zijn op de openbare referentiesets. De lengte van elke referentieset bepaalt de lengte van de vaardigheidsschaal.

Bij wijze van voorbeeld: de referentieset van rekenen 2F omvat 80 opgaven. De schaal die hoort bij de referentieset rekenen 2F heeft dus ook een lengte van 80. Als een kandidaat op de rekentoets 2F een schaalscore van 63 heeft, betekent dit dat deze kandidaat de vaardigheid heeft aangetoond om 63 van de 80 opgaven op de referentieset goed te beantwoorden.

Hoe de oude vaardigheidsscores zich precies verhouden tot de nieuwe vaardigheidsscores is te zien in de omzettingstabellen.

NB Bij de rekentoetsen wordt er op één referentieniveau getoetst. Een behaalde score op de vaardigheidsschaal van rekenen 2F zegt niets over een eventuele vaardigheid op de schaal van rekenen 3F.

Waarvoor kunt u deze opzettingstabellen gebruiken?

De omzettingstabellen kunnen gebruikt worden voor leerlingen die voor maart 2015 een rekentoets hebben gemaakt en:

  • vanaf 2016 eindexamen gaan doen;
  • in het vo zijn opgestroomd naar een hogere schoolsoort waardoor ze vanaf 2016 eindexamen gaan doen.

NB. Het gaat hier om uitzonderingen, want de cijfers vervallen als je zakt of doubleert.

Van cijfers naar vaardigheidsscore

In de brief van 17 december 2014 van de staatssecretaris en minister aan de Tweede Kamer werd aangekondigd hoe de adviezen van de commissie Steur overgenomen worden. Eén van die adviezen betreft een opklimmende slaagcesuur (van een 4,5 naar een 5,5) tijdens een vierjarige transitieperiode. Tijdens deze transitieperiode worden cijfers losgelaten en in plaats daarvan wordt met vaardigheidsscores gewerkt.

De vaardigheidsscore wordt, samen met een beoordeling 'behaald'/'niet behaald', vermeld op de cijferlijst bij het VO-diploma. De vaardigheidsscore geeft tijdens deze transitieperiode een constant beeld van de beheersing van de rekenvaardigheden. Met deze score is de rekenvaardigheid van een leerling inzichtelijk voor bijvoorbeeld het vervolgonderwijs.

Startmoment van de vierjarige transitieperiode

De transitieperiode gaat voor vmbo-KB, vmbo-GT, havo en vwo in vanaf het schooljaar 2015-2016. Voor vmbo-BB is dat een jaar later, namelijk vanaf 2016-2017. Tot dat moment blijft de regelgeving voor vmbo-BB leerlingen nog gelijk aan die van dit en vorig schooljaar. Zij hebben vanaf 2015-2016 wel recht op vier kansen.

ER-toets en vaardigheidsscores

De ER-toetsen zijn dit jaar afwijkende toetsen met een eigen vaardigheidsschaal, omdat het een pilot betreft. Zoals vaardigheidsscores op 3F niet kunnen worden vergeleken met die op 2F, zo is ook de vergelijking tussen 3F en 3ER en 2F en 2ER op dit moment nog maar gedeeltelijk mogelijk. De ER-toetsen zijn bovendien nog in ontwikkeling. Een definitieve vaardigheidsschaal is er daarom nog niet. Wat dit betekent voor de rapportage in de vierjarige transitieperiode, wordt later medegedeeld.

Het ontbreken van een vaardigheidsscore bij de ER-toetsen leidt tot een iets andere uitwerking bij het meenemen van een dit schooljaar behaald cijfer naar de examenuitslag in het volgende schooljaar. Als een kandidaat dit schooljaar voor de ER-toets een cijfer van 5 of hoger behaalt, dan heeft hij daarmee voldaan aan de eisen die volgend schooljaar gelden. Dit schooljaar geldt nog geen eis tot het vermelden van ER op officiële documenten. Voor het meenemen van het cijfer naar het volgende schooljaar is die vermelding echter wel noodzakelijk.

Voor kandidaten in de gemengde en theoretische leerweg geldt daarnaast het volgende:

Volgend schooljaar vervalt het maatwerk met verschillende cijfers voor BB, KB en TL. Het dit schooljaar volgens de regels voor KB vastgestelde cijfer voor de ER-toets komt overeen met de eisen voor het volgende schooljaar. Het is dus het KB-cijfer dat kan worden meegenomen naar volgend jaar (wanneer er wordt gewerkt met vaardigheidsscores). Het KB-cijfer is een punt hoger dan het dit jaar behaalde TL-cijfer. Dit met uitzondering van de cijfers 10 en 1. Bij die cijfers is voor school en kandidaat op dit moment geen afweging nodig.

2A-toets en vaardigheidsscores

De 2A-toets is minder complex dan 2F en een vergelijking tussen de twee is maar gedeeltelijk mogelijk. De 2A-toets is nog in ontwikkeling. Een definitieve vaardigheidsschaal is er daarom nog niet. Voor de 2A-toets wordt in schooljaar 2015-2016 een eigen vaardigheidsschaal ontwikkeld.

In schooljaar 2014-2015 zal voor de pilot-2A-toets nog de vaardigheidsschaal en de cesuur van de 2F-toets worden gehanteerd.

Dit bericht is iets aangepast ten opzichte van de versie die op 20 april naar de examensecretarissen is gestuurd.

Pijl omhoog