Mededeling vooruitblik hulpmiddelen CE 2016 en 2017

3 maart 2014

 

Mededeling hulpmiddelen CE 2016 en 2017

Zoals gebruikelijk publiceert het CvE aan het begin van ieder kalenderjaar een vooruitblik naar wijzigingen in de regeling toegestane hulpmiddelen. Het CvE doet dit opdat scholen hiermee rekening kunnen houden bij het (laten) aanschaffen van leermiddelen die twee (havo en vmbo), resp. drie (vwo) leerjaren met de leerling meegaan. In deze vooruitblik beperken wij ons tot de hulpmiddelen die vooraf door of voor de leerlingen worden aangeschaft.

De toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens 2016 resp. 2017 worden in de loop van 2014 resp. 2015 gepubliceerd samen met het rooster voor de centrale examens van dat jaar.

Vmbo 2016

Ten opzichte van 2015 wijzigt er in 2016 niets bij de hulpmiddelen voor het vmbo.

Havo 2016 en vwo 2017

Uitwerking per hulpmiddel

Atlas

Aardrijkskunde:

In de komende jaren zijn de volgende drukken van de Bosatlas toegestaan:

 

CE

havo

vwo

2016

54

54

2017

54

54

Grafische rekenmachine

Algemeen

Waar bij de invoering van de tweede fase de grafische rekenmachine werd toegelaten bij vakken met substantieel rekenwerk tenzij de machine aantoonbaar nadelen had voor de toetsing wordt nu de redenering omgedraaid. Alleen wanneer (op basis van de syllabus van een vak) de grafische rekenmachine noodzakelijk blijkt wordt de grafische rekenmachine toegestaan. De enige vakken waar de grafische rekenmachine dientengevolge nog is toegestaan zijn wiskunde A, B en C.

Types toegestane grafische rekenmachines

Het is mogelijk – zelfs waarschijnlijk – dat te zijner tijd nieuwe types worden toegestaan. De in 2015 toegelaten types blijven in 2016 (havo) en 2017 (vwo) toegestaan, uiteraard alleen bij die vakken waar een grafische rekenmachine een toegestaan hulpmiddel is. Het is echter mogelijk dat sommige examenopgaven met een ouder type grafische rekenmachine niet of minder goed te maken zijn.

Toepassing van de GR bij enkele vakken

GR en M&O

Voor het vak M&O is de grafische rekenmachine vanaf het centraal examen 2015 (havo) en 2016 (vwo) niet meer toegestaan.

GR en wiskunde

De invoering van de nieuwe examenprogramma's voor wiskunde A, B en C staat gepland voor 2015 in leerjaar 4. In 2014 wordt bezien of en zo ja onder welke voorwaarden een grafische rekenmachine een toegestaan hulpmiddel blijft bij de examens volgens de nieuwe programma's. Als gekozen wordt voor de eis tot blokkeren of wissen van het geheugen, zal de lijst van toegestane grafische rekenmachines worden beperkt tot machines waarbij zo'n blokkering of wissen effectief is. Gezien het invoeringstraject van de nieuwe wiskundeprogramma's zal dat niet eerder zijn dan bij het centraal examen 2017 havo en 2018 vwo.

Informatieboeken natuurwetenschappelijke vakken

De nieuwe examenprogramma's voor de natuurwetenschappelijke vakken worden in reguliere centrale examens getoetst in 2016 voor havo en 2017 voor vwo. Er worden dan geen bezemexamens meer afgenomen. In 2016 (havo) en 2017 (vwo) is alleen BiNaS 6e editie toegestaan voor biologie, natuurkunde en scheikunde. Wij raden gebruikers aan kennis te nemen van de errata bij dit informatieboek op de website van Noordhoff Uitgevers. Het is toegestaan deze fouten in BiNaS te verbeteren.

Meer informatie

Pijl omhoog