Aanleveren cijferoverzichten leerlingen aan de inspectie

20 juni 2013

 

Op verzoek van de Inspectie van het Onderwijs is onderstaand bericht verzonden naar de directeuren en examensecretarissen van alle scholen.

Afgelopen week zijn enkele scholen door de inspectie gevraagd om de cijferoverzichten (schoolexamen en centraal examen) van alle vakken en van alle examenleerlingen aan de inspectie toe te sturen. Deze scholen zijn in het politieonderzoek naar de examendiefstal aan de inspectie genoemd en de inspectie heeft de schoolleiders en/of bestuurders hierover actief benaderd. Voortgang van het onderzoek kan nieuwe scholen in beeld brengen en de inspectie zal met deze scholen in overleg treden.

Daarnaast hebben we alle scholen verzocht om te letten op extreem hoge scores die niet overeen komen met het niveau van de leerling en om in geval van twijfel te onderzoeken of de leerling voorkennis heeft gehad. Als een leerling daadwerkelijk voorkennis heeft gehad, moet de directeur het/de betreffende examen(s) ongeldig verklaren (art. 5, lid 2c Eindexamenbesluit VO) en dit besluit toezenden aan de inspectie (art 5, lid 3) t.a.v. de heer H.D. den Boer. Bij dit besluit moet dan het cijferoverzicht (SE en CE) van de leerling zijn toegevoegd.

Als de resultaten van een leerling onverklaarbaar hoog zijn en er ook in het gesprek met de leerling geen goede verklaring naar voren komt, dan moet u dit gemotiveerd aan de inspectie melden. De inspectie zal deze informatie vervolgens doorgeven aan het OM.

Het politieonderzoek is nog altijd in volle gang en de inspectie en de politie staan hierover in nauw overleg. Indien uit het politieonderzoek naar voren komt dat er twijfel bestaat over een individuele leerling, dan zal de politie de school hierover benaderen voor informatie of nader onderzoek. Wij rekenen erop dat u hieraan uw medewerking zult verlenen.

Als uit het politieonderzoek blijkt dat er twijfel is over de resultaten van groepen of klassen leerlingen, dan zal de politie dit eerst melden bij de inspectie. De inspectie benadert dan de school/het bestuur met het verzoek om de cijferoverzichten (schoolexamen en centraal examen) van alle vakken en van alle examenleerlingen toe te sturen. Wij zullen de examenresultaten analyseren op verdachte patronen en waar nodig contact met u opnemen.

De contactpersoon voor al deze zaken bij de inspectie is de heer H.D. den Boer, h.denboer@owinsp.nl

Utrecht, 19 juni 2013

Rick Steur,

hoofdinspecteur VO