Dyscalculie en formulekaart bij de centrale examens in 2013

15 mei 2013

 

Het College voor Examens heeft kennisgenomen van het oordeel van het College voor de Rechten van de Mens over het gebruik van een formulekaart door een kandidaat met dyscalculie bij het centraal examen TL. Het College voor de Rechten van de Mens stelt dat de school ongeoorloofd onderscheid maakt op grond van handicap, chronische ziekte als de school de kaart bij het centraal examen niet toestaat.

Het College voor Examens heeft op verzoek van de school de kaart bestudeerd en is tot de conclusie gekomen dat de door de leerling gebruikte kaart raakt aan de exameneisen en daarom bij gebruik bij het centraal examen niet kan leiden tot een valide uitslag. In zorgvuldig overleg hebben de school en het CvE onderzocht of het mogelijk is tot een kaart te komen die recht doet aan de exameneisen en die de leerling voldoende houvast biedt. Het CvE en de school hebben vastgesteld dat hiervoor mogelijkheden zijn. De leerling houdt echter vast aan de oorspronkelijke kaart.

De door de leerling gewenste formulekaart bevat, naast relevante ondersteuning bij het rekenwerk, ook een aantal formules. Met de formules op de kaart worden begrippen en concepten die tot de examenstof behoren vervangen door het invullen van getallen in een formule. De onder de exameneisen vallende begrippen en concepten worden daardoor niet voldoende getoetst.

Voor leerlingen met dyscalculie kan een reken- of formulekaart een doeltreffend hulpmiddel zijn indien bij het (centraal) examen gevraagd wordt naar abstracte formules of denkstappen. Het College voor Examens zoekt actief naar geschikte modellen voor kaarten die deze leerlingen doeltreffende ondersteuning kunnen bieden.

Het gaat bij het centraal examen niet alleen om beheersing van abstracte formules maar vaker om begrip. Bijvoorbeeld: de abstracte formule voor de oppervlakte van een driehoek is ½ maal basis maal hoogte. Van leerlingen TL wordt verwacht dat zij zien dat een driehoek de helft van een rechthoek is. Het invullen van getallen in de formule op de kaart vervangt dan dit inzicht. De leerling komt tot het juiste antwoord maar daarmee voldoet hij nog niet aan de exameneisen. Daarom kan bij gebruik van deze kaart geen valide uitslag worden vastgesteld.

Pijl omhoog