Mededeling vooruitblik hulpmiddelen CE 2015 en 2016

14 februari 2013

 

Mededeling vooruitblik hulpmiddelen CE 2015 en 2016

Zoals gebruikelijk publiceert het CvE aan het begin van ieder kalenderjaar een vooruitblik op wijzigingen in de regeling toegestane hulpmiddelen. Het CvE doet dit opdat scholen hiermee rekening kunnen houden bij het (laten) aanschaffen van leermiddelen die twee (vmbo en havo), resp. drie (vwo) leerjaren met de leerling meegaan. In deze vooruitblik beperken wij ons tot de hulpmiddelen die vooraf door of voor de leerlingen worden aangeschaft.

De definitieve Regeling toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens 2015 resp. 2016 worden in de loop van 2013 resp. 2014 gepubliceerd samen met het rooster voor de centrale examens in dat jaar.

Vmbo 2015

Ten opzichte van 2014 wijzigt er in 2015 niets bij de hulpmiddelen voor het vmbo.

Havo 2015 en vwo 2016

Vanaf het CE 2015 is voor zowel havo als vwo alleen de 54e druk van de Bosatlas toegestaan. Zie voor de jaren vanaf 2014 tot en met 2016 de tabel onder het kopje Atlas.

De nieuwe examenprogramma's voor biologie, scheikunde en natuurkunde havo in 2015 en idem vwo in 2016 hebben geleid tot een ander beleid t.a.v. de grafische rekenmachine en het toegestane informatieboek. Een nadere toelichting per vak volgt verder op in deze tekst.

Uitwerking per hulpmiddel

Atlas

In de komende jaren zijn de volgende drukken van de Bosatlas toegestaan:

 

CE

havo

vwo

2014

54

53

2015

54

54

2016

54

54

Toelichting

Het naast elkaar gebruiken van verschillende drukken van de atlas is lastig voor examenmakers en corrigerende docenten. Het leidt tot veel vragen na de afname. Ook als een vraag goed te maken is met beide drukken (bijvoorbeeld omdat de atlas voor beantwoording niet nodig is) wordt toch soms ongelijkheid verondersteld omdat de ene atlas een onderwerp net iets anders presenteert dan de andere. Het CvE heeft daarom besloten om niet langer twee drukken naast elkaar toe te staan.

Grafische rekenmachine

Algemeen

Waar bij de invoering van de tweede fase de grafische rekenmachine werd toegelaten bij vakken met substantieel rekenwerk tenzij de machine aantoonbaar nadelen had voor de toetsing wordt nu de redenering omgedraaid. Alleen wanneer (op basis van de syllabus van een vak) de grafische rekenmachine noodzakelijk blijkt wordt de grafische rekenmachine toegestaan.

Types toegestane grafische rekenmachines

Het is mogelijk – zelfs waarschijnlijk – dat te zijner tijd (nog voor het centraal examen 2015 of 2016) nieuwe types worden toegestaan. De in 2014 toegelaten types blijven in 2015 (havo) en 2016 (vwo) toegestaan, uiteraard alleen bij die vakken waar een grafische rekenmachine een toegestaan hulpmiddel is.

Er is een nieuwe machine goedgekeurd: TI-84 Plus C Silver. Dat zal in de Regeling Toegestane Hulpmiddelen 2015, die in juni 2013 verschijnt, formeel worden bevestigd. Omdat nu al bekend is dat de machine geen eigenschappen bevat die niet toelaatbaar zijn, geldt de facto de toelating vanaf dit moment.

GR en economie

Al sinds 2012 geldt dat de grafische rekenmachine bij het nieuwe examenprogramma economie havo niet is toegestaan.

Vanaf het centraal examen 2014 geldt hetzelfde voor het vwo. In 2014 en volgende jaren, dus ook in 2015 en 2016, mag bij het dan geldende nieuwe examenprogramma economie vwo de grafische rekenmachine niet meer worden gebruikt.

GR en M&O

Voor het vak M&O geldt dat vanaf het centraal examen 2015 (havo) en 2016 (vwo) de grafische rekenmachine niet meer is toegestaan.

GR en natuurkunde, scheikunde en biologie

De nieuwe programma's voor natuurkunde, scheikunde en biologie worden overeenkomstig de planning in 2013 in leerjaar 4 ingevoerd. Vanaf het centrale examen 2015 geldt dat de grafische rekenmachine bij het nieuwe programma havo voor natuurkunde en scheikunde niet meer is toegestaan. Er mag wel uiteraard wel een gewone rekenmachine worden gebruikt. Vanaf het centrale examen 2016 geldt hetzelfde voor vwo.

Bij biologie was de grafische rekenmachine al niet meer toegestaan.

GR en wiskunde (pro memorie)

De invoering van de nieuwe examenprogramma's voor wiskunde A, B en C volgt enkele jaren na die van de natuurwetenschappelijke vakken. In de syllabus wordt vastgesteld of de grafische rekenmachine zal worden toegestaan als hulpmiddel in het centraal examen.

Als bij wiskunde de grafische rekenmachine toegestaan blijft, zal ook worden bezien of dat vergezeld moet gaan van de eis tot blokkeren of wissen van het geheugen. Als daarvoor wordt gekozen, zal de lijst van toegestane grafische rekenmachines worden beperkt tot machines waarbij zo'n blokkering of wissen effectief is. Gezien het invoeringstraject van de nieuwe wiskundeprogramma's zal dat niet eerder zijn dan bij het centraal examen 2017 havo en 2018 vwo.

Informatieboeken natuurwetenschappelijke vakken

In de volgende tabel is aangegeven welke informatieboeken in 2015 en 2016 zijn toegestaan. Voor havo is alleen in 2015 en voor vwo alleen in 2016 sprake van een bezemexamen.

 

Centraal Examen

Jaar

Natuurkunde en scheikunde

Biologie

Havo regulier (= nieuw programma)

2015

Binas 6e editie

Binas 6e editie

Havo bezem (= oud programma)

2015

Binas 5e druk

Binas 5e druk óf Biodata 2e druk

Vwo regulier (= oud programma)

2015

Binas 5e druk

Binas 5e druk óf Biodata 2e druk

       

Havo regulier (= nieuw programma)

2016

Binas 6e editie

Binas 6e editie

Vwo regulier (= nieuw programma)

2016

Binas 6e editie

Binas 6e editie

Vwo bezem (= oud programma)

2016

Binas 5e druk

Binas 5e druk óf Biodata 2e druk

Meer informatie

Pijl omhoog