Wijzigingen Eindexamenbesluit met betrekking tot examenjaar 2012 en verder

24 februari 2012

 

Met ingang van de cursus 2011-2012 geldt voor het voortgezet onderwijs bij de uitslag van het eindexamen de zogenoemde CE-eis. Naast deze grote wijziging is het Eindexamenbesluit met ingang van de huidige cursus op nog enkele zaken aangepast: de omzetting van een gymnasiumcijferlijst in een atheneumdiploma, het moment waarop schoolexamenonderdelen zonder cijfer moeten zijn vastgelegd, en het aantal cijferlijsten van dagscholen dat het vavo in de uitslag mag betrekken.

Ook is, in verband met de invoering per 1 augustus 2011, de maatschappelijke stage vermeld in het Eindexamenbesluit. Die stage is in leerjaar 1 ingevoerd en dus nog niet van toepassing op de examenuitslag in 2012 en de eerste jaren erna.

Op de in januari gehouden flitsbijeenkomsten bleek ook nadere aandacht voor en toelichting op deze maatregelen gewenst.

  • Op scholengemeenschappen met atheneum en gymnasium moet voor aanvang van het centraal examen definitief worden gekozen voor gymnasium of voor atheneum (al of niet met Latijn of Grieks). In samenhang daarmee is de zogenoemde 'Groningenroute' voor leerlingen van categorale gymnasia vervallen.
  • Ook van vakken en examenonderdelen die bij de uitslag niet met een cijfer worden beoordeeld (LO, CKV, sectorwerkstuk), moet de beoordeling uiterlijk drie dagen voor aanvang van het eerste tijdvak van het centraal examen worden vastgelegd.
  • Bij de vaststelling van de uitslag op het vavo mag ten hoogste één cijferlijst van een dagschool worden betrokken.
  • De maatschappelijke stage is al vermeld in het Eindexamenbesluit en inderdaad per 1 augustus 2011 ingevoerd in het voortgezet onderwijs. Bij de uitslagbepaling 2012 (en enkele volgende jaren) speelt de maatschappelijke stage echter nog niet afzonderlijk een rol.

Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u vragen en antwoorden naar aanleiding van de flitsbijeenkomsten waarin deze punten nader zijn uitgewerkt. Ook vindt u antwoorden op tijdens de flitsbijeenkomsten gestelde vragen over het meetellen van oude schoolexamencijfers als (bijvoorbeeld) op het vavo opnieuw examen wordt afgelegd in een vak.

Wijzigingen met ingang van de centrale examens 2013

Met ingang van het examenjaar 2013 geldt voor havo en vwo de zogenoemde kernvakkenregeling. Algemene informatie over deze regel is opgenomen bij het onderwerp 'Aangescherpte exameneisen in het voortgezet onderwijs', in de jaarring 2013. Wat nog ontbreekt, is de toelichting omtrent de overgangsregeling. Die verschijnt zo spoedig mogelijk, uiterlijk medio april 2012. Ook wordt dan, tijdig voor de uitslag 2012, naar aanleiding van vragen nader ingegaan op de mogelijkheden voor vrijstellingen op grond van eerder behaalde resultaten.

Meer informatie