Mededeling hulpmiddelen CE 2014 en 2015

14 februari 2012

 

Mededeling hulpmiddelen CE 2014 en 2015

Traditiegetrouw publiceert het CvE aan het begin van het jaar een vooruitblik omtrent wijzigingen bij de toegestane hulpmiddelen. Dit vanwege de aanschaf van leermiddelen in het voorjaar die twee (havo en vmbo), resp. drie (vwo) leerjaren met de leerling meegaan. In de vooruitblik beperken wij ons tot de hulpmiddelen die vooraf door of voor de leerlingen worden aangeschaft.

De toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens 2014 resp. 2015 worden in de loop van 2012 resp. 2013 gepubliceerd samen met het rooster voor de centrale examens in dat jaar.

Vmbo 2014

Ten opzichte van 2013 wijzigt er in 2014 niets bij de hulpmiddelen voor het vmbo.

In 2014 is de 1e editie van BINAS niet langer toegestaan bij nask1 en nask2. Wel toegestaan (en nodig) is de 2e editie. Dit gold ook al in 2013.

In 2012 is het laatste centraal examen waarbij de 1e editie van BINAS is toegestaan. Bij het CE 2012 is de 2e editie van BINAS niet toegestaan.

Havo 2014 en vwo 2015

Bij de examens havo 2014 en vwo 2015 is de 52e druk van de Bosatlas niet meer toegestaan. Dat gold ook al in 2013 voor het havo en in 2014 voor het vwo.

Daarnaast is binnenkort de 54e druk van de atlas beschikbaar. In de uitwerking per hulpmiddel staat een tabel waarin per jaar en schooltype is aangegeven welke druk is toegestaan. In het verleden waren soms twee drukken tegelijkertijd in gebruik. In de nabije toekomst vervalt dat. Zie ook hieronder.

In 2014 wordt voor het eerst op het vwo economie volgens het nieuwe programma afgenomen. In 2015 wordt uitsluitend examen volgens het nieuwe programma afgenomen. Net als twee jaar eerder bij het havo, is bij het nieuwe programma de grafische rekenmachine niet meer toegestaan.

Uitwerking per hulpmiddel

Atlas

In de komende jaren zijn de volgende drukken van de Bosatlas toegestaan:

 

havo

vwo

2012

52, 53

52, 53

2013

53

52, 53

2014

54

53

2015

54

54

2016

54

54

Toelichting

Het naast elkaar gebruiken van verschillende drukken van de atlas is lastig voor examenmakers en corrigerende docenten. Het leidt ook altijd tot veel vragen na de afname. Ook als een vraag goed te maken is met beide drukken (bijvoorbeeld omdat de atlas voor beantwoording niet nodig is) wordt toch soms ongelijkheid verondersteld omdat de ene atlas een onderwerp net iets anders presenteert dan de andere.

Het CvE heeft daarom besloten om niet langer twee drukken naast elkaar toe te staan. Met tijdige berichtgeving aan scholen kan ervoor worden gezorgd dat zowel bij geleidelijke vervanging van schoolatlassen als bij aanschaf door de kandidaat bij de start van de bovenbouw, op het juiste moment de juiste druk beschikbaar is.

De 54e druk wijkt niet in sterke mate af van de 53e. Desondanks moet bij het centraal examen de voorgeschreven druk worden gebruikt. Als bijvoorbeeld leerlingen havo in 2014 de 53e druk in bezit hebben (bijvoorbeeld omdat het gebruikelijk is dat leerlingen in klas 1 een atlas aanschaffen en die meenemen), kan een school regelen dat de kandidaten een exemplaar 54e druk lenen van leerlingen uit de onderbouw. Dat die atlas wat afwijkt van de atlas die ze gewend zijn, is gezien de kleine verschillen geen bezwaar bij de afname van het examen. Als de school schoolsets heeft, kan door de scheiding tussen havo en vwo geleidelijk tot vervanging worden overgegaan. De looptijd van een atlasdruk verandert op termijn niet. Alleen in de overgang van een periode waarin twee drukken naast elkaar waren toegelaten, naar de situatie waarin dat niet meer is toegestaan, is een keer de looptijd wat ingekort.

Grafische rekenmachine

Het is mogelijk – zelfs waarschijnlijk – dat te zijner tijd (nog voor het centraal examen 2014 of 2015) nieuwe types worden toegelaten. De in 2013 toegelaten types blijven in 2014 havo en 2015 vwo toegelaten; uiteraard alleen bij de vakken waarbij een grafische rekenmachine een toegestaan hulpmiddel is.

In ieder geval is een nieuwe machine goedgekeurd van een merk waarvan de laatste jaren geen nieuwe modellen aan de lijst zijn toegevoegd: de HP 39 GII. Dat zal in de Regeling Toegestane Hulpmiddelen 2014, te publiceren juni 2012, formeel worden geregeld. Omdat nu al bekend is dat de machine geen eigenschappen bevat die niet toelaatbaar zijn, geldt de facto de toelating vanaf dit moment.

Al sinds 2012 geldt dat de grafische rekenmachine bij het nieuwe examenprogramma economie havo niet is toegestaan; wel een gewone rekenmachine.

Vanaf het centraal examen 2014 geldt hetzelfde voor het vwo. In 2014 en volgende jaren, dus ook in 2015, mag bij het dan geldende nieuwe examenprogramma economie vwo de grafische rekenmachine niet meer worden gebruikt. In 2014 mogen bezemkandidaten met het oude programma nog wel de grafische rekenmachine gebruiken; in 2015 is er geen bezemexamen.

Het is daarnaast een voornemen om in samenhang met economie ook voor M&O vanaf 2014 de grafische rekenmachine niet meer toe te staan; dit geldt dan voor de centrale examens havo en vwo.*

Dit past in de huidige benadering. Waar bij de invoering van de tweede fase de grafische rekenmachine werd toegelaten bij vakken met substantieel rekenwerk tenzij de machine aantoonbaar nadelen had voor de toetsing (biologie), wordt nu de redenering omgedraaid. De grafische rekenmachine is alleen toegestaan bij die vakken waarbij het gebruik voor de centrale toetsing een meerwaarde heeft.

Volgens planning worden in 2013 in leerjaar 4 de nieuwe programma's voor natuurkunde, scheikunde en biologie ingevoerd. Tijdig voor de start in 2013 (waarschijnlijk in de vooruitblik die volgend jaar om deze tijd wordt gepubliceerd) zal worden meegedeeld of bij het centraal examen voor natuurkunde en scheikunde nieuw programma (havo 2015, vwo 2016) de grafische rekenmachine nog is toegestaan.

De invoering van de nieuwe programma's voor wiskunde A, B en C volgt enkele jaren na die van de natuurwetenschappelijke vakken. Ook bij de wiskundevakken zal aan de hand van de eisen voor het centraal examen in het nieuwe programma worden vastgesteld of de grafische rekenmachine als hulpmiddel gewenst is.

Als bij een deel van de vakken de grafische rekenmachine toegestaan blijft, zal ook worden bezien of dat vergezeld moet gaan van de eis tot blokkeren of wissen van het geheugen. Als daarvoor wordt gekozen, zal de lijst van toegestane grafische rekenmachines worden beperkt tot machines waarbij zo'n blokkering of wissen effectief is. Gezien het invoeringstraject van de nieuwe wiskundeprogramma's zal dat niet eerder zijn dan bij het centraal examen 2017 havo en 2018 vwo.

* Toevoeging 26 oktober 2012 redactie Examenblad.nl: In 2014 wordt bij het centraal examen management en organisatie havo en vwo de grafische rekenmachine nog wel toegestaan. Dit in tegenstelling tot bovenstaande zinsnede die in deze mededeling hulpmiddelen CE 2014 en 2015 van dinsdag 14 februari 2012 is opgenomen.

Informatieboeken natuurwetenschappelijke vakken

De ontwikkeling van de inhoud van een nieuw informatieboek voor de natuurwetenschappelijke vakken is nog niet zo ver gevorderd dat kan worden besloten tot invoering bij het centraal examen 2014 havo resp. 2015 vwo. Bij deze examens blijven dan ook in die jaren de in 2013 toegestane drukken van BINAS (natuurkunde, scheikunde en biologie) en Biodata (alleen biologie) toegestaan.

Meer informatie