Hulpmiddelen bij dyscalculie ongewijzigd bij centrale examens 2012

4 november 2011

 

Op basis van artikel 55 van het Eindexamenbesluit kan de directeur van de school aan een kandidaat met dyscalculie een half uur tijdverlenging toekennen bij centrale examens waarin rekenwerk een stevige rol speelt. De kandidaat mag, net als andere kandidaten, gebruik maken van een rekenmachine. Andere hulpmiddelen, zoals formulekaarten en rekentabellen, zijn NIET toegestaan bij het centraal examen.

Toelichting

Uit vragen van scholen blijkt dat naar aanleiding van publicaties en lezingen op conferenties onduidelijkheid is ontstaan omtrent de geldigheid van de bestaande regels. Op grond van de Wet Gelijke Behandeling, die zijn weerslag vindt in artikel 55 van het Eindexamenbesluit, dienen scholen de toegankelijkheid van de (in dit geval centrale) examens te waarborgen, ook voor kandidaten met een beperking.

Nadrukkelijk spreekt artikel 55 van de wijze van examinering. Deze kan en moet worden aangepast als de toegankelijkheid voor een kandidaat in het geding is. De inhoud van het examen mag niet worden aangepast. De Wet Gelijke Behandeling spreekt over aanpassing bij het afnemen van toetsen. Daaronder valt niet de inhoud van het examen.

Formulekaarten en rekenkaarten bevatten informatie die de kandidaat moet kennen. Formules die de kandidaat niet hoeft te kennen en wel noodzakelijk kunnen zijn voor het maken van de opgaven, worden in het examen vermeld. Als de school aan kandidaten een formulekaart toestaat, laat de school de facto de exameneis vervallen dat de formules gekend dienen te worden. En dat is niet toegestaan. Als een kandidaat gebruik maakt van een formulekaart, kan de inspectie vaststellen dat het examen niet op regelmatige wijze is afgenomen en kan het gemaakte werk ongeldig worden verklaard.

Op grond van de Wet Gelijke Behandeling kan van scholen niet worden verlangd dat zij de exameneisen aanpassen; op grond van de Wet Voortgezet Onderwijs en de daaruit voortvloeiende regelgeving is het scholen niet toegestaan exameneisen aan te passen of te laten vervallen.

Overigens is het op dit moment op het havo en vmbo mogelijk een vakkenpakket zonder wiskunde (en economie) te kiezen.

Rekentoets

Het uitgangspunt van de voor alle kandidaten geldende exameneisen zal ook gelden voor de rekentoets. Als onderdeel van de pilot met de rekentoets zal worden nagegaan op welke wijze met inachtneming van de eisen recht kan worden gedaan aan kandidaten met dyscalculie. Welke hulpmiddelen en aanpassingen toegestaan zijn als de rekentoets vanaf 2014 deel uitmaakt van de uitslag in het voortgezet onderwijs, is nog niet vastgesteld.

Ameling Algra

College voor Examens