Wijziging hulpmiddelen voor dyslectische kandidaten vanaf CE 2013

29 september 2011

 

Met ingang van het examen 2013 is het niet meer nodig en niet meer toegestaan dat scholen zelf een vergroting van de examens maken. In 2013 worden namelijk alle (papieren) centrale examens geleverd in Arial puntgrootte 12. Tot en met het examen 2012 is de puntgrootte standaard Arial 11.

De grotere letter geldt nog niet voor het komende centraal examen in 2012, maar wordt nu al bekendgemaakt zodat scholen bij de voorbereiding van hun kandidaten op het examen 2013 daarmee nu al rekening kunnen houden.

Het uitgangspunt van de regelgeving voor dyslectische kandidaten blijft in 2013 ongewijzigd: de directeur kan de wijze van examinering aanpassen mits onderbouwd met een deskundigenrapport.

Examens in puntgrootte 12 – vergroting overbodig

Puntgrootte 12 wordt internationaal beschouwd als een lettergrootte die ook voor kandidaten met een leesbeperking werkbaar is. Door de levering in puntgrootte 12 vervalt de noodzaak voor scholen om zelf te vergroten. Met deze wijziging zijn de centrale examens in lijn met wat op grond van het dyslexieprotocol op veel scholen al gebruikelijk is. Voor scholen betekent dit een vermindering van de organisatielast rondom het examen. De dyslectische kandidaat kan voortaan zijn examen maken vanaf het originele papier en is niet meer aangewezen op de A3-vergroting.

De letters in tabellen en grafieken worden niet tot puntgrootte 12 vergroot. Een loep(lineaal) kan voor de gewenste vergroting zorgen.

Cito publiceert tijdig voor het centraal examen 2013 voorbeelden van examens 2012 in puntgrootte 12.

Als kandidaten in de jaren voorafgaand aan het examen werken met op de kopieermachine vergrote toetsen (vaak ongeveer puntgrootte 15), dan kan gewenning aan deze zeer grote letter ontstaan waardoor de op zichzelf voldoende grote letter in puntgrootte 12 als te klein wordt ervaren. Het College voor Examens beveelt scholen daarom aan om in lijn met het dyslexieprotocol zoveel mogelijk ook in de toetsen voorafgaand aan het examen uit te gaan van punt 12 voor alle kandidaten, en niet (extra) te vergroten.

En als punt 12 toch te klein is?

In incidentele gevallen zal puntgrootte 12 niet voldoende zijn. Dit zou met name kunnen optreden bij kandidaten met een combinatie van dyslexie en een visuele beperking. Het examen kan dan worden aangeboden als pdf op de computer van de kandidaat. De kandidaat kan dan zelf op het beeldscherm op maat vergroten. Mocht ook dit voor een kandidaat niet mogelijk zijn, dan kan een speciale variant worden besteld, zoals nu al voor kandidaten met een visuele beperking het geval is.

Envelop met pdf niet meer vooraf openen

Scholen ontvangen in het eerste tijdvak op aanvraag een cd-rom met daarop een pdf van het examen. In het tweede tijdvak ontvangen scholen deze cd-rom standaard. Deze pdf wordt tot en met het examen 2012 met name gebruikt voor de productie van grootschrift. Daarnaast dient de pdf ook voor spraaksynthese (computerspraak), bedoeld voor leerlingen met recht op auditieve ondersteuning.

Vanaf het centraal examen 2013 vervalt het recht om de envelop voorafgaand aan de examenzitting te openen. De benodigde software (spraaksynthese) kan vooraf worden geïnstalleerd en het plaatsen van de cd-rom met de pdf van het examen is eenvoudig uitvoerbaar in beperkte tijd, direct voorafgaand aan de zitting. Als de school voor de afname een andere drager dan de cd-rom nodig heeft, kan deze omzetting gebeuren direct voorafgaand aan de zitting.

Handmatige omzetting niet meer mogelijk

De gangbare spraaksyntheseprogramma's kunnen overweg met pdf's. De school kan dat controleren aan de hand van de examens op cito.nl.

Als de op een school gebruikte programmatuur voor spraaksynthese handmatige omzetting naar een ander bestandsformaat dan de pdf vereist, dan is gebruik van die programmatuur bij het centraal examen vanaf 2013 niet meer mogelijk.

Aanpassingen in pdf's

Spraaksynthesesoftware heeft soms moeite met teksten in kolommen, of de software leest alineanummers en dergelijke mee. Vanaf 2013 worden de pdf's voorzien van enkele aanpassingen. Overigens, wie op het centraal examen spraaksynthese gebruikt, is aan het gebruik gewend en dus ook aan tekortkomingen als een incidenteel verkeerd gelegde klemtoon.

Daisy, ingesproken tekst en spraaksynthese op de langere termijn

In het eerste tijdvak wordt op dit moment audio als hulpmiddel in twee vormen geleverd: een schijfje in Daisy-format met ingesproken tekst en een pdf ten behoeve van spraaksynthese. Het Daisy-format is ontwikkeld om goede navigatiemogelijkheden te bieden, bijvoorbeeld om snel te kunnen schakelen tussen tekst en vraag.

Spraaksynthese heeft de afgelopen jaren een snelle ontwikkeling doorgemaakt. Hoewel altijd nog minder natuurlijk dan ingesproken tekst, ervaren regelmatige gebruikers de kunstmatige stemmen als zeer bruikbaar. Een groot voordeel van spraaksynthese is dat het op vrijwel alle digitale teksten direct toepasbaar is. Geleidelijk zal dan ook de Daisy met ingesproken tekst uit de levering verdwijnen. De Daisy zelf zal echter blijven, met name voor de examens moderne vreemde talen en andere examens waarbij navigeren van groot belang is. Dit wordt een Daisy-toepassing voorzien van kunstmatige spraak, met bediening zoals van de Daisy bekend is, en stemmen zoals van spraaksynthese bekend zijn.

Scholen zullen tijdig worden geïnformeerd over een wijziging in het leveringsaanbod. Voor het examen 2013 wordt in ieder geval voor alle papieren examens op aanvraag nog een Daisy geleverd.