Mededeling hulpmiddelen CE 2013 en 2014

21 februari 2011

 

Mededeling hulpmiddelen CE 2013 en 2014

De toegestane hulpmiddelen bij de centrale examens 2013 resp. 2014 worden in de loop van 2011 resp. 2012 gepubliceerd samen met het rooster voor de centrale examens in dat jaar.

Traditiegetrouw publiceert CvE aan het begin van het jaar een vooruitblik omtrent wijzigingen bij de toegestane hulpmiddelen. Dit vanwege de aanschaf van leermiddelen in het voorjaar die twee (havo en vmbo) resp. drie (vwo) leerjaren met de leerling meegaan. In de vooruitblik beperken wij ons tot de hulpmiddelen die vooraf door of voor de leerlingen worden aangeschaft.

Vmbo 2013

In 2013 is de 1e editie van BINAS niet langer toegestaan bij nask1 en nask2. Wel toegestaan (en nodig) is de 2e editie.

2012 is het laatste centraal examen waarbij de 1e editie van BINAS is toegestaan. Bij het CE 2012 is de 2e editie van BINAS niet toegestaan.

Verder wijzigt er bij het vmbo in 2013 niets ten opzichte van de regeling voor 2012.

Havo 2013 en vwo 2014

Ten opzichte van 2012 is de belangrijkste wijziging dat bij havo 2013 resp. vwo 2014 de 52e druk van de Bosatlas niet meer is toegestaan bij het centraal examen aardrijkskunde.

In 2014 wordt waarschijnlijk voor het eerst ook op het vwo economie volgens het nieuwe programma afgenomen. Net als sinds 2012 op het havo, is daarbij de grafische rekenmachine niet langer toegestaan. Omdat voor de wiskundevakken de grafische rekenmachine toegestaan en noodzakelijk is, heeft dat geen gevolgen voor de aanschaffing van leermiddelen behalve bij kandidaten die niet in alle vakken examen doen.

Uitwerking per hulpmiddel

Atlas

In 2013 is op het havo bij aardrijkskunde de 52e druk van de Bosatlas niet meer toegestaan (op vwo nog wel), in 2014 geldt ook voor vwo alleen de 53e druk. Bij deze regel geldt géén uitzondering voor gezakte kandidaten!

Grafische rekenmachine

Het is mogelijk – zelfs waarschijnlijk - dat te zijner tijd (nog voor het centraal examen 2013 of 2014) nieuwe types worden toegelaten. De in de regeling 2012 genoemde types blijven in 2013 en 2014 toegelaten.

Al in 2012 , en dus ook in 2013, geldt dat de grafische rekenmachine bij het nieuwe examenprogramma economie havo niet is toegestaan; wel een gewone rekenmachine. In 2013 geldt het nieuwe programma voor alle kandidaten.

In 2014 kent het vwo naar verwachting een bezemexamen economie oud programma, met grafische rekenmachine, en een regulier nieuw programma waarbij dit apparaat niet is toegestaan. Het is mogelijk dat in samenhang daarmee vanaf 2014 de grafische rekenmachine ook voor management en organisatie havo en vwo niet langer zal worden toegestaan.

Over een eventuele geheugenblokkering cq wissen is nog geen besluit genomen. Voor havo 2013 en vwo 2014 geldt dan ook geen beperking van goedkeuring tot types waarbij blokkeren of wissen (relatief) eenvoudig en (relatief) fail safe mogelijk is.

Informatieboeken natuurwetenschappelijke vakken

De ontwikkeling van de inhoud van een nieuw informatieboek voor de natuurwetenschappelijke vakken is nog niet zo ver gevorderd dat kan worden besloten tot invoering bij het centraal examen 2013 havo resp. 2014 vwo. Bij deze examens blijven dan ook de in 2012 toegestane drukken van BINAS (natuurkunde, scheikunde en biologie) en Biodata (alleen biologie) toegestaan.

Pijl omhoog