Geen havo-diploma voor gezakte vwo-leerlingen

16 november 2010

 

Na de examens 2010 deed het verhaal de ronde dat het mogelijk is havo-diploma's uit te reiken aan leerlingen van het vwo die gezakt zijn voor dat examen maar waarvan de vakkencombinatie gelijk is aan dat van een havo pakket. Dit zou ook kunnen tussen havo en mavo en vmbo bb en kb. Echter het idee dat dit zou kunnen is onjuist.

In de Wet op het voortgezet onderwijs is een mogelijkheid opgenomen dat leerlingen examens mogen afleggen in een vak op een hoger niveau dan die van de opleiding waarbij de leerling staat ingeschreven. Bij de behandeling van de wetswijziging (artikel 14 WVO) in de Kamer is steeds als uitgangspunt gekozen dat het moest gaan om excelleren.

Om die reden is gekozen om alleen een vak op een hoger niveau in de wet op te nemen. In de toelichting van de diverse aanpassingsbesluiten is dit ook zo verwoord en wordt een omgekeerde benadering juist voorkomen.

Uitgangspunt blijft dat een leerling staat ingeschreven aan een school voor lbo, een school voor mavo, een school voor havo of een school voor vwo.

De leerling volgt de opleiding (vakken volgens de wvo en het inrichtingsbesluit wvo) van de school waarbij hij/zij is ingeschreven en sluit die opleiding af met een examens behorend bij die school(soort). Dit geldt ook bij een scholengemeenschap omdat deze een samenstel is van twee of meer in de wet genoemde scholen.

Er kunnen dus geen lagere diploma's worden uitgereikt aan een leerling die gezakt is voor het examen behorend bij de school waarbij hij/zij staat ingeschreven.