Vernieuwde exameneisen voortgezet onderwijs zijn een feit

24 september 2010

 

Een meerderheid in de Tweede Kamer steunt de maatregelen van staatssecretaris Van Bijsterveldt-Vliegenhart om de exameneisen in het voortgezet onderwijs aan te scherpen. Dit is de uitkomst van het onderwijsdebat over de aanscherping slaag/zakregeling, dat op 23 september 2010 plaatsvond.

De vernieuwde exameneisen bevatten het volgende:

  • 1. 
    Per schooljaar 2011-2012 wordt de maatregel van kracht dat voor alle vakken op het centraal examen (CE) gemiddeld een voldoende moet worden gehaald. Dit gaat gelden voor leerlingen vmbo, havo en vwo.
  • 2. 
    Eveneens gaat per schooljaar 2011-2012 de maatregel gelden dat voor leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg (bb) van het vmbo het schoolexamen (SE) hetzelfde gewicht krijgt als het centraal examen, net als havo en vwo.
  • 3. 
    In het schooljaar 2012-2013 zal voor leerlingen havo en vwo de maatregel ingaan dat maximaal één 5 als eindcijfer (het gemiddelde van het SE en het CE) mag worden gescoord voor de kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde.

Deze reeks van maatregelen wordt ingezet om de kwaliteit van het onderwijs en de instroom naar het vervolgonderwijs te verbeteren. De aanscherping past bij de investeringen van de afgelopen jaren in het onderwijs, zoals de verankering van de referentieniveaus voor taal en rekenen en de investeringen in de kwaliteit van leraren.

Flankerend beleid

Feit blijft dat er rekening mee dient te worden gehouden dat het aantal gezakten zal toenemen zodra de exameneisen worden aangescherpt. Om dit neveneffect zoveel mogelijk te voorkomen zet de staatssecretaris enkele flankerende maatregelen in, zoals het onderzoeken van een extra herkansingsmogelijkheid, het ontzien van het vmbo – de maatregel van de kernvakken zal in het vmbo voorlopig niet doorgaan – extra aandacht voor juiste vak- en profielkeuze door leerlingen en het extra ondersteunen van specifieke doelgroepen.