Mededeling hulpmiddelen CE 2012 (havo) en 2013 (vwo), met name economie

14 januari 2010

 

Mededeling

Als op het centraal examen havo 2012 economie wordt geëxamineerd volgens het nieuwe programma, is bij dat centraal examen de grafische rekenmachine niet toegestaan. De gewone rekenmachine uit het basispakket is bij dit examen wel toegestaan. Bij het centraal examen volgens het oude programma (bezemexamen in 2012) is de grafische rekenmachine wel toegestaan.

Dit zal worden vastgelegd in de Regeling Toegestane Hulpmiddelen 2012 die in juni 2010 wordt gepubliceerd samen met het examenrooster 2012.

Behoudens deze aanvulling voor economie (nieuw programma) zijn er bij het centraal examen havo 2012 geen wijzigingen, hetzelfde geldt voor alle vakken bij het centraal examen vwo 2013 (en 2012). Het beoogde nieuwe informatieboek voor de natuurwetenschappelijke vakken zal in 2012 (havo) resp 2013 (vwo) nog niet de huidige drukken van BINAS en Biodata vervangen. Ook de beoogde eis van blokkering of wissen van het geheugen van de grafische rekenmachine geldt nog niet bij het centraal examen 2012 (havo) en 2013 (vwo).

Toelichting

Jaarlijks wordt in juni samen met het examenrooster de Regeling Toegestane Hulpmiddelen gepubliceerd voor de centrale examens van twee jaar later. Scholen beginnen in het vroege voorjaar vóór aanvang van het vierde leerjaar met boeken- en leermiddelenlijsten voor klas 4 havo en vwo. Als de eisen voor hulpmiddelen gevolgen hebben voor de aanschaf van leermiddelen voor klas 4 (en bij grafische rekenmachines en informatieboeken kan dat het geval zijn), dan is de publicatie van de Regeling voor havo een half jaar te laat en voor vwo zelfs anderhalf jaar. Daarom wordt als bijlage bij de Regeling Toegestane Hulpmiddelen ook jaarlijks een vooruitblik gepubliceerd van voorgenomen wijzigingen bij latere centrale examens.

Grafische rekenmachines & economie

In de Regeling Toegestane Hulpmiddelen 2011 (9 juni 2009) is in die vooruitblik het volgende opgemerkt: 'De CEVO heeft onderzocht of het blokkeren of wissen van het geheugen van de grafische rekenmachine door de school praktisch uitvoerbaar is. Dit is een extra handeling, die naar gebleken is goed, betrouwbaar en controleerbaar kan worden uitgevoerd bij grafische rekenmachines van enkele meer recente types. (..)

Voor de kandidaten die in 2009 starten in klas 4 havo en vwo (dus centraal examen havo 2011, en vwo 2012) geldt in ieder geval nog de huidige regeling, met de huidige toegestane types grafische rekenmachines en zonder de eis van een geblokkeerd of gewist geheugen.

Voor wiskunde, de natuurwetenschappelijke vakken en economie zijn op het havo en vwo nieuwe examenprogramma's in ontwikkeling. In die nieuwe examenprogramma's blijkt meer behoefte aan vragen die zonder deze aanvullende eis niet door de kandidaat maar door de grafische rekenmachine zouden worden beantwoord. Het ligt in de bedoeling de aanvullende eis te stellen op het moment dat het eerste vernieuwde programma op het havo centraal wordt geëxamineerd, en dan op het vwo een jaar later.'

Bij het eerste centraal examen havo volgens het nieuwe programma economie had op grond van bovenstaand voornemen het College voor Examens ervoor kunnen kiezen om in 2012 blokkeren of wissen van de grafische rekenmachine voor te schrijven (bij alle havo-examens waarbij de machine is toegestaan). Omdat is gebleken dat het centraal examen economie geen beroep doet op mogelijkheden van de grafische rekenmachine, terwijl het blokkeren en wissen de organisatielast voor de scholen bij afname verhoogt, heeft het College voor Examens echter besloten dat bij economie (nieuw programma) de grafische rekenmachine niet is toegestaan. Daarmee kan ook de eis tot blokkeren of wissen (bij de vakken waar de machine wel is toegestaan) worden uitgesteld totdat een nieuw programma wordt ingevoerd van een examen waarbij de grafische rekenmachine wel essentieel is.

Als het nieuwe examenprogramma economie op het vwo wordt ingevoerd (zoals nu voorzien zal het eerste centraal examen daar twee jaar later zijn, dus in 2014), dan zal ook bij het nieuwe programma economie vwo de grafische rekenmachine niet als hulpmiddel zijn toegestaan.

Informatieboek natuurwetenschappelijke vakken

In ontwikkeling zijn de eisen voor de inhoud van een nieuw informatieboek voor de drie natuurwetenschappelijke vakken. De ontwikkeling is echter nog niet zo ver dat bij het centraal examen 2012 havo of 2013 vwo deze nieuwe uitgave kan, mag en moet worden gebruikt. Als in een volgend jaar de nieuwe inhoud als hulpmiddel verplicht is, dan zal dat de scholen, voorafgaand aan de Regeling Toegestane Hulpmiddelen, tenminste een half jaar voor de start van het vierde leerjaar per mail worden meegedeeld; dus op dezelfde wijze en hetzelfde moment als deze mail over de grafische rekenmachine.